نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه بیرجند. خراسان جنوبی. بیرجند. ایران

10.22034/fakh.2023.381199.1594

چکیده

یادگیری سازمانی از ملزومات سازمان‌های مدرن برای رویارویی با تغییرات فزاینده و پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی است. تحقق معنادار یادگیری سازمانی وابسته به حضور برخی متغیرها در جهت تسهیل و گسترش آن است. لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین هم‌آفرینی و یادگیری سازمانی در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند انجام‌گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 1399-1400 به تعداد 341 نفر بود؛ که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی، تعداد 210 پرسشنامه به‌صورت تصادفی ساده بین طبقات مختلف توزیع گردید که از مجموع آن‌ها، 186 پرسشنامه مورد تحلیل قرارگرفته است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه هم‌آفرینی طاهرپور (1400) و پرسشنامه یادگیری سازمانی فام و اسوایزسزک (2006) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی‌شد و برای پرسشنامه هم‌آفرینی 91/0 و برای یادگیری سازمانی 94/0 برآورد گردید. نتایج تحلیل نشان داد که تغییرات برخی مولفه‌های هم‌آفرینی پیش‌بینی کننده تغییرات در میزان یادگیری سازمانی می‌شود. یافته نشان داد که مؤلفه گفتگو، یادگیری سازمانی را افزایش خواهد داد؛ اما مؤلفه دسترسی، قابلیت پیش‌بینی تغییرات مربوط به یادگیری سازمانی را نداشت. همچنین هم‌آفرینی با ضریب مسیر استاندارد (81/0) و آماره t (08/9) با یادگیری سازمانی در سطح 001/0 رابطه مثبت و معنی‌داری دارد و الگوی مفهومی پژوهش از برازش لازم برخوردار بود. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که هم‌آفرینی با ایجاد گفتمان، تسهیل جریان انتشارات اطلاعات، ایجاد تدابیر برای شفافیت و انعطاف‌پذیری بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، زمینه‌های ارتقاء یادگیری سازمانی را فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between co-creation and organizational learning: modeling based on a case study of faculty members of Birjand University

نویسنده [English]

  • fateme naseri 2

2 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology. Birjand University. south Khorasan. Birjand .Iran

چکیده [English]

Organizational learning is one of the essentials of modern organizations to deal with increasing changes and rapid accountability to environmental changes. The meaningful realization of organizational learning depends on the presence of some variables to facilitate and expand it. Therefore, the present study aimed to analyze the relationship between co -creation and organizational learning among the faculty members of Birjand University. The research method is correlational and based on structural equations. The statistical population of the study included all members of the Birjand University in the academic year of 2021-2020; Using stratified proportional sampling method, 210 questionnaires were randomly distributed between different classes, of which 186 were analyzed. To collect data, the co-creation questionnaire of Taherpour (2021) and the learning questionnaire of Pham and Swayzezak (2006) were used. The reliability of the questionnaires was examined using Cronbach's alpha coefficient, and it was estimated to be 0.97 for the co-creation questionnaire and 0.94 for the organizational learning questionnaire. The results of variance analysis and multivariate regression analysis showed that changes in co-creation cause changes in the amount of organizational learning and co-creation changes predict changes in organizational learning. Found that the component of dialogue would increase organizational learning; But the component of access was unable to predict organizational learning changes. The results of the structural equations showed that co-creation had a positive and significant relationship with organizational learning and the conceptual pattern of the research was of fit. Based on this, it can be concluded that co-creation by creating discourse, facilitating the flow of information publications, creating measures for transparency and flexibility among university faculty members, provides the fields for the promotion of organizational learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • co-creation
  • organizational learning
  • faculty members
  • Birjand University