نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی-دانشگاه فرهنگیان-تهران ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران

3 گروه اموزشی، علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران

10.22034/fakh.2023.330655.1536

چکیده

چکیده

مبانی اعتقادی یک مکتب بیان می‌کندکه چه برنامه‌ای برای تربیت افراد معتقد به آن مکتب باید طراحی شود تا به انسان ها کمک کند که برمبنای یک استدلال منطقی یعنی ارتباط مبانی اعتقادی و برنامه تربیتی، محتوای آموزشی وتربیتی را بپذیرد. هدف ازپژوهش حاضر بررسی نقش تقوای الهی و قدردانی از خداوند بر تقویت باورهای دینی مبتنی برراهکارهای قرآن و نهج‌البلاغه در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، است. مسئله اصلی پژوهش این است که، تقوای مبتنی بر قرآن کریم و نهج‌البلاغه و قدردانی از خداوند متعال به‌عنوان دو عنصر از عناصر دین‌داری چه نقشی در تعمیق باورهای دینی دانشجویان دارد؟ جامعه آماری، کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی شامل 1600 دانشجو. حجم نمونه برای شیوه کیفی براساس اشباع نظری وبرای شیوه کمی با توجه به جدول مورگان وکرجسی 300 نفر در نظر گرفته شده است. 150 پسر و 150 دختر نفر از دانشجویان پردیس‌های تابعه این دانشگاه. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی بوده است .پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده که بعد از تحلیل نهایی شامل 25 گویه، تهیه ودر میان 300 نفرحجم نمونه مورد پژوهش به شیوه تصادفی ،توزیع گردید. سپس با استفاده از نرم افزار spss داده ها مورد سنجش وتحلیل قرار گرفت .برای سنجش کفایت نمونه از آزمون کرویت باتلر وبرای پایایی از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده شده است .برای مقایسه میزان پایبندی به تقوای الهی وضرورت قدردانی از خداوند درمیان دانشجویان دختر وپسر از آزمون t استفاده شده است. مقدار معناداری آزمون t در تقوای الهی 93/0 وبرای آزمون قدردانی 89/0است و نشان می‌دهد که میانگین پاسخ‌های مشارکت‌کنندگان در تقوی الهی ازنظر دانشجویان دختر و پسر، یکسان است و بین آن‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد.نتایج کیفی بیانگر این واقعیت است که مراقبه و محاسبه، آرامش قلب، احساس مسئولیت، توکل به خداوند، موجت تقویت دین‌داری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of piety in strengthening religious beliefs from the perspective of the Qur'an and Nahj al-Balagha

چکیده [English]

AbstractThe religious foundations of a school state what program should be designed for people who believe in that school and what principles and methods should be given more attention in this educational program. In deepening the beliefs of a person's school of belief, what elements can help us so that the person, based on a logical argument, that is, the connection between the belief bases and the educational program, accepts the open bar of the program and the educational and educational content, and strengthens and corrects the religious beliefs in his actions and behavior. The aim of the present study is to examine the role of divine piety and gratitude to God in the development of religious beliefs based on the Qur'an and Nahj al-Balagha and the necessity of gratitude to God Almighty among the students of Farhangian University of South Khorasan.The statistical population, all male and female students of the University of South Khorasan, including 1600 students, sample size of 150 boys and 150 girls and 300 students from the university's subsidiary campus. The research method is combined (quantitative and qualitative). The results show that whatever the piety-based on the Holy Qur'an and Nahj al-Balaghah and appreciate the gratitude, religious beliefs or religiosity are also strengthened. In addition, all students, including the boy and the girl, believe that the piety-based on the Holy Qur'an and appreciation of God in religiosity is necessary and necessary and gender does not play a role in this regard.

Keywords: "Piety", "Religiosity", "religious beliefs", "Appreciation", "Escape from religion".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "
  • Piety"
  • Religiosity"
  • religious beliefs"
  • Appreciation"
  • , "
  • Escape from religion"