نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.22034/fakh.2022.338324.1545

چکیده

هدف پژوهش حاضر؛ واکاوی ادراک دختران از پدیده تأخیر سن ازدواج و دلایل آن بودهدف پژوهش حاضر؛ واکاوی ادراک دختران از پدیده تأخیر سن ازدواج و دلایل آن بود که به روش ترکیبی و طرح اکتشافی متوالی انجام‌شده است. مشارکت‌کنندگان بخش کیفی پژوهش شامل کلیه دختران مجرد بالای 25 سال در استان خراسان جنوبی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی 13 نفر به‌عنوان مشارکت‌کننده انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه آماری بخش کمی پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و 80 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی ابزار اندازه‌گیری در بخش کیفی با استفاده از روش توافق کدگذاران (78/0) و در بخش کمی، از طریق روایی همگرا و روایی واگرا مورد تأیید واقع شد. پایایی پرسشنامه بر اساس سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ (80/0) و پایایی ترکیبی (83/0) مورد تأیید واقع شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار MAXQDA10 و اسمارت PLS3 استفاده شد. نتایج بخش کیفی پژوهش، بیانگر 173 کدباز، 32 کد محوری و 5 کد انتخابی بود. نتایج بخش کمی نشان داد که تأخیر سن ازدواج دختران ، دارای چهار بعد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دموگراف می‌باشد که بعد اقتصادی (54/0)، بعد فرهنگی (51/0) ، بعد اجتماعی19/0) و بعد دموگراف (17/0) از تأخیر ازدواج دختران را تبیین می‌کند و بعد اقتصادی نسبت به سایر ابعاد، نقش مؤثرتری در تبیین تأخیر سن ازدواج دختران دارد. درمجموع، نتایج پژوهش بیانگر این بود که این ابعاد 82/0 از تغییرات تأخیر ازدواج دختران در استان خراسان جنوبی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Exploring the Perceptions of the Phenomenon Delay Age Marriages of Girls and Its Reasons in South Khorasan province

نویسنده [English]

  • hadi barati

Educational Management Department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Birjand, Birjand, Iran.

چکیده [English]

The aim of the present study was exploring the perceptions of the phenomenon delay age marriages of girls and its reasons, that has been done by a mixed- methods and a sequential exploratory design. The population of the study included all single girls over 25 years old in South Khorasan province. The quantitative part of the research, 13 people selected as participants by using purpose sampling method. The statistical population of the quantitative part of the research included all single girls over 25 years old who were selected 80 people as the statistical sample using the available sampling. To collect the data, a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire were used. Maxqda10 software and smart pls3 were used for data analysis. The results of the research showed delay age marriages of girls had four economic, cultural, social and demographic dimension. The economic dimension (0.545), cultural dimension (0.51 delay age marriages changes in research. The economic dimension has a more effective role in explaining the delay age marriages of girls. In general, the results showed that these dimensions explain 0.82 of the changes in the delay age marriages of girls in south Khorasan province. . The results of the research showed that the financial independence of girls and on the other hand, the lack of employment of girls as the most important economic component affecting the delay in the marriage age of girls and also; Customs and negative attitude towards the category of marriage are considered as the most important cultural factors affecting the delay of the marriage age of girls in South Khorasan province. Based on the results of this research, provincial managers and policy makers in order to reduce the marriage age of girls, should have a special look at solving the economic and cultural issues of girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploring the Perceptions
  • Marriage
  • Delay Age Marriage
  • Girls