نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش استراتژیک، دانشگاه بین‌المللی امام‌رضا (ع)، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت مؤسسه آموزش‌ عالی ‌عطار، مشهد، ایران

10.22034/fakh.2022.333204.1539

چکیده

پژوهش حاضر به ‌منظور شناسایی و تدوین شایستگی‌های مدیران راهبردی سازمان آستان قدس رضوی جهت تصدی پست‌های مدیریتی، گزینش و انتخاب مدیران بر اساس آن و تبیین شاخص‌های اولیه ارزیابی، آموزش و توسعه آن‌ها صورت گرفت. بدین منظور چهار سوال تحقیق مورد بررسی قرار گرفت :1-شایستگی مدیران راهبردی حرم شامل چه ابعادی است؟ 2-مولفه های تشکیل دهنده ابعاد شایستگی‌های مدیران راهبردی حرم کدامند؟ 3-آیا مدل استخراج شده از تحقیق معتبر است؟ 4-اولویت بندی شایستگی های مدیران راهبردی حرم چگونه است؟روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی می باشد .در بخش کیفی پژوهش با تعدادی از خبرگان و مدیران ستادی حرم مطهر مصاحبه به عمل آمد و برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مدل نهایی در قالب 10 بعد شامل (برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، رهبری، بسیج منابع و امکانات، دانش،مهارت‌های فنی ، تعهدات ایمانی ،مهارت‌های ارتباطی ، مهارت‌های درون فردی و مهارت های ادراکی ) و 43 مولفه استخراج شد.سپس در قسمت کمی تحقیق جهت سنجش مدل پرسش نامه ای بین 98 نفر از مدیران و روسای حرم مطهر رضوی توزیع گردیده شد. جهت بررسی روایی از عاملی تاییدی استفاده شد که مقادیر به دست آمده بیانگر روایی ابزار بود. همچنین، جهت پایایی ابزار با آلفای کروتباخ مورد تایید قرار گرفت.درنهایت، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و آزمون رتبه‌ای فرید من و با استفاده از نرم افزارpls انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمامی ابعاد و مولفه های شایستگی ها مورد تایید واقع گردید. در مرحله بعد برای اولویت بندی ابعاد و مولفه های شایستگی های مدیران از روش آزمون فرید من استفاده شد که به طوری که ابعاد شایستگی به ترتیب اولویت عبارت اند از: تعهدات ایمانی ،مهارت های فنی،سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، برنامه ریزی،مهارت های ارتباطی، مهارت های اداراکی، رهبری، دانش و در نهایت مهارت های درون فردی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the competencies of the strategic managers of Astan Quds Razavi Holy Shrine Organization

نویسندگان [English]

  • abolfazl sargazi 1
  • Vajihe Hoshyar 2

1 Graduate of Business Management, Imam Reza International University (AS)

2 Assistant Professor, Department of Management, Attar Higher Education Institute, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to identify and develop the competencies of strategic managers of Astan Quds Razavi Organization for holding managerial positions, selecting managers based on it and explaining the basic indicators of their evaluation, training and development. For this purpose, four research questions were examined: 1- What are the dimensions of the competence of the strategic managers of the shrine? 2- What are the components of the competencies of the strategic managers of the shrine? 3. Is the model extracted from the research valid? 4- What is the prioritization of the competencies of the strategic managers of the shrine? The research method used in this research is a combined research method. In the qualitative part of the research, a number of experts and managers of the holy shrine were interviewed. Content analysis was used. The final model was extracted in 10 dimensions including (planning, organizing, leadership, mobilization of resources and facilities, knowledge, technical skills, faith commitments, communication skills, interpersonal skills and perceptual skills) and 43 components. A questionnaire model was distributed among 98 managers and heads of the holy shrine of Razavi. In order to check the validity, a confirmatory factor was used that the obtained values ​​indicated the validity of the instrument. Also, for instrument reliability, it was confirmed with Crutbach's alpha. Finally, data analysis was performed by structural equation modeling and Friedman's rank test using pls software. The results showed that all dimensions and components of competencies were approved. In the next step, to prioritize the dimensions and components of managers' competencies, the Farid Man test method was used, so that the dimensions of competencies are in order of priority: faith commitments, technical skills, organization, mobilization of resources and facilities, planning, Communication skills, perceptual skills, leadership, knowledge and finally interpersonal skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence of managers
  • Holy Shrine Organization
  • Competency model
  • Astan Quds Razavi