نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/fakh.2013.156312

چکیده

از گذشته های دور، مسأله امنیت به عنوان یکی از دغدغه های جوامع بشری به شمار می آمده است تا جایی که حتی برخی از اندیشمندان حوزه مطالعات اجتماعی معتقدند یکی از دلایل چشم پوشی بشر از مقوله آزادی و حیات طبیعی و تن دادن به زندگی جمعی، مسأله امنیت اجتماعی بوده است. بر اساس رویکرد مکتب کپنهاک، امنیت اجتماعی مقوله ای ذهنی است. به عبارت دیگر، ذهنیت افراد حاضر در یک جامعه انسانی تعریف امنیت و نحوه تأمین آن را شکل می دهد. بنابراین در برقراری امنیت اجتماعی ذهنیت دو بازیگر مهم است، اول کسانی که از امنیت اجتماعی استفاده می کنند و دوم کسانی که در این امنیت نقش دارند. به نظر می رسد بتوان این مسأله را درباره امنیت مرزی هم قائل شد، یعنی ذهنیت مرزنشینان و مجریان تأمین امنیت می تواند در تعریف و تأمین امنیت اجتماعی مهم باشد. استان خراسان جنوبی به رغم همجواری با کشور افغانستان و استان سیستان و بلوچستان، بر اساس گزارش های سالیانه نیروی انتظامی، جزء امن ترین استان ها به ویژه در مسأله امنیت مرزی بوده است. نویسندگان این پژوهش در پاسخ به چرایی این مسأله، فرضیه خود را این گونه مطرح نموده اند که به نظر می رسد رابطه معناداری میان امنیت پایدار مرزی و ذهنیت عشایر مرزی و مجریان تأمین امنیت مرزی استان وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، ذهنیت این دو بازیگر درباره تعریف امنیت، نقاط ضعف امنیت و راه کارهای ارتقای امنیت اجتماعی دارای رابطه معناداری است. نوشتار حاضر با استفاده از رویکرد مکتب کپنهاک به روش پیمایشی (پرسشنامه)، از جامعه آماری عشایری مناطق مختلف مرزی استان خراسان جنوبی، حجم نمونه را انتخاب و مورد پرسش قرار داده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، نشان دهنده اثبات فرضیه پژوهش است، یعنی رابطه معناداری میان ذهنیت عشایر و مجریان تأمین امنیت استان در مسأله امنیت اجتماعی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the relations between nomads thoughts and border security operations in providing and improving social security Case study: Nomads of Southern Khorasan

نویسندگان [English]

  • Moslem Khosravi Zargaz 1
  • Somayye Hamidi, 2
  • Ali Jazandri 3

1 Faculty Member in Political Science Group of Birjand University

2 Assistant professor in Political Science of Birjand University

3 MA in Political Science of Tarbiyat Modarres University

چکیده [English]

From the far past, the issue of security had been one of the greatest concern of human beings to the extent that some social studies scholars believed that the social security issue has been one of the reasons of the ignorance of human relating to the issue of liberty topic, and natural life plus acceding to social life. Based on the Copenhagen school, the social security is an abstract issue. In other words, mentality of people living in a human community shapes the definition of security and the way it’s ensuring. So, in establishing the social security, mentality of two characters is so important, first the one person who uses this social security and seconds the one person who plays a role in this security. It seems that this issue can be generalized regarding the border securities categories. It means that the mentality of frontiers and operators of social security can be crucial in defining and providing social security. Based on the police office’s annul reports, despite its adjacency with the borders of Afghanistan and Sistan and Baluchestan province, Southern Khorasan province is one of the safest provinces in Iran especially in border security issues. The writers of this research in response to the reason of this issue (question), has defined their theory like this:» it seems that there is a meaningful relationship between constant security border, frontiers tribal mentality and our province›s security border providers. In other words, there is a kind of meaningful relation between the mentality of these two characters relating to the definition of the security, weakness points of security and solutions to social security improvements.
This article, with the use of Copenhagen School based on the surveying method (questionnaire), selects its sample volume from the community of different tribal people living in various regions of this province and then makes a questioning about it. The obtained results from analyzing the data demonstrate the proof of the alleged research hypothesis and it means that there is a meaningful relationship between tribal people›s mentality and the social security operators of province in the issue of social security

کلیدواژه‌ها [English]

  • Southern Khorasan
  • Southern Khorasan’s tribal people
  • social security
  • Copenhagen school
  1. ابراهیمى، نبی الله (1386). "تاملی بر مبانى و فرهنگ مکتب کپنهاگ". فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم، ش 2 (پائیز): 439-##افتخارى، اصغر؛ نصیرى، قدیر (1383). روش و نظریه در امنیت پژوهى. تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردى.##بوزان، باری (1378). مردم، دولتها و هراس. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.##بوزان، باری؛  ال، ویور   (1383). "مناطق و قدرت ها: ساختار امنیت بین المللی"، ترجمه قدیر نصیری. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفتم، ش 24 (بهار): 358-343.##ترابی، یوسف؛ گودرزی، آیت (1384). "ارزش ها و امنیت اجتماعی". در:  مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی. گردآوری معاونت اجتماعی ناجا. تهران: گلپویه.##زنگی آبادی، علی؛ زنگنه، مهدی (1381). "سنجش امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهرهای کوچک و مرزی (مطالعه موردی: شهر خواف)"، فصلنامه دانش انتظامی، دوره سوم، ش 13(بهار): 65-41.##سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 برگرفته از سایت مرکز آمار ایران (www.amar.org.ir).##عبدالله خانی، علی (1381). نظریه های امنیت. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی؛ ابرار معاصر.##شاطری، مفید (1391). جغرافیای تاریخی و فرهنگی درخش. مشهد: پاپلی.##رامتی، مهدی (1385). "بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان مراکز استان های کشور (پیمایش دوم)". فصلنامه امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا، دوره چهارم، ش 6 و 7 (زمستان): 143-121.##نصیری، حسین (1384). "امنیت ملی پایدار". اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال نوزدهم، ش 216-215 (تابستان): 82 - 89.##ناجا (1383). "بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین حاشیه نشینان تهران بزرگ به تفکیک مناطق". تهران: ناجا، معاونت اجتماعی و ارشاد.##نویدنیا، منیژه (1385). "گفتمانی پیرامون امنیت اجتماعی". فصلنامه مطالعات امنیت ملی اجتماعی، معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا، دوره سوم، ش 4 و 5 (پائیز و زمستان): 55-21.##

Bilgin, Pinar; Booth, Ken; Jones, Richard Wyn (1998)." Security Studie, The Next Stage?", Inverno 98, N 48-2. Series, p 131-157##Buzan, Barry; Wearver, Ole (1998). “Libralism and security: the contradictions of the liberal leviathan”. Copenhagen peace research institute (COPRI Working papers, 40 pages, Volume 23##Buzan, Barry; Wearver, Ole; Jaap, de Wilde (1998). “Security: A New Framework for Analysis, Colorado, Lynne Rienner Publisher##Roe. paul (1996). "The societal security Dilemma" copenhagen peace research institute (ccopRI) working papers##.