نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور بیرجند

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی، مدرس دانشگاه پیام نور بیرجند

چکیده

شرایط اقلیمی نامساعد و خشکسالی‌های دوره‌ای یکی از علل آسیب پذیری نواحی روستایی محسوب می شود. روستای خور نیز که در ناحیه بیابانی ایران واقع شده، از این شرایط متأثر گردیده و از آن جهت که دارای بافت تاریخی با‌ ارزش می‌باشد، لزوم توجه به آن بیشتر احساس می‌شود چرا که گردشگری روستایی می‌تواند علاوه بر حفظ آثار تاریخی، باعث بدست آوردن درآمدهای ثانویه برای خانوار روستایی شده و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم آورد. نوشتار حاضر با هدف بررسی نقش گردشگری در توسعه روستایی و با تکیه بر مدل SWOT [1]، به تحلیل قابلیت‌های گردشگری در روستای خور پرداخته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جهت بررسی‌های میدانی30 درصد از خانوار ساکن روستای خور به تعداد 50 خانوار و نیز تعدادی از کارشناسان حوزه گردشگری به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که وجود جاذبه‌های تاریخی و بافت سنتی در روستای خور با هدایت مدیریت محلی و نیز مشارکت روستائیان بویژه زنان در توسعه فعالیت‌های تولیدی - صنایع دستی و...  و ارائه خدمات مورد نیاز گردشگران، می‌تواند زمینه توسعه روستایی را فراهم ‌سازد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of the role of tourism in rural developing by the use of SWOT Model (Case Study: the village Khoor of Khosf County

نویسندگان [English]

  • Mahmud Moradi 1
  • Somayyeh Khatami, 2

1 Assistant Professor in Geographic Rural Planning of Payam Noor University of Birjand, The responsible Writer

2 MA in Geographic Rural Planning of Payam Noor University of Birjand . Email .Khatami

چکیده [English]

The unfavorable ecological conditions and periodical drought is one of the main reasons of vulnerability of these rural districts. The Khoor village also located in desert region of Iran and influenced from these conditions and it feels to be noticed much for its valuable historical texture because the rural tourism beside the maintenance of the historic buildings, can provide the external secondary incomes to rural family members and path the way for economic grows. This paper with the aim of the inspection of the role of tourism role in village development has accomplished the capacities of tourism in Khoor village with the emphasis of SWOT model.  This research from the aim aspect is applicable and is descriptive-analytic from the methodological domain. From field inspections, about 30 percentages of the family residents of the Khoor village of 50 family members and also some experts in tourism field has been selected. The results of the study shows that the existence of the historic attractions and traditional texture in Khoor village with local management control and the cooperation of the villagers specifically the women in developing the manufacturing activities-handcrafts and so on and providing the demanded services for tourists can bring about the background for rural developments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Rural Developments
  • SWOT Model
  • Khoor
  • Khoosf
  1. آسایش، حسین؛ استعلاجی، علیرضا (1382). اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای. ری: دانشگاه آزاد‌ اسلامی ‌‌واحد شهر‌ ری.##ابراهیم زاده، عیسی (1389). آمایش سرزمین و برنامه ریزی محیطی در جنوب شرق ایران. تهران: اطلاعات.##استانداری خراسان جنوبی (1390). اطلاعات جمعیتی شهرستان بیرجند (فایل اکسل). بیرجند: استانداری خراسان جنوبی، معاونت برنامه ریزی.[چاپ نشده]##بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی (1390). طرح بهسازی بافت با ارزش روستای خور. بیرجند: بنیاد مسکن شهرستان بیرجند.[چاپ نشده]##خانی، فضیله؛ قاسمی، ابوطالب؛ قنبری‌نسب، علی (1388). "بررسی اثرات گردشگری ساحلی با تأکید بر نظر‌سنجی از خانوارهای روستایی". فصلنامه جغرافیای انسانی، سال اول، شماره4 (پاییز): 51-64.##رضوانی، محمدرضا (1382). "توسعه روستایی اهمیت و ضرورت آن در محرومیت‌زدایی". اندیشه، سال نهم، شماره43و44 (زمستان): 262-275.##رضوانی، محمدرضا؛ صفائی، جواد (1384). "گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی". پژوهش های جغرافیایی، سال سی و هفت، شماره54 (زمستان): 109-121.##رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ قادری، اسماعیل (1381). "نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چارچوب‌های نظریه‌ای)". فصلنامه مدرس، دوره6، شماره2 (تابستان): 23-41.##زنده‌دل، حسن و دیگران (1386). مجموعه راهنمای گردشگری روستاهای ایران، ج9. تهران: ایرانگردان.##سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی (1390). طرح روستای هدف گردشگری خور بیرجند. اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بیرجند. [چاپ نشده]##سنائی، مهدی (1386). "عملکرد و نقش گردشگری در توسعه پایدار نواحی روستایی". پایان‌نامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.##شارپلی، جولیا (1380). گردشگری روستایی. ترجمه رحمت الله منشی زاده و فاطمه نصیری، تهران: نشر منشی.##شریف زاده، ابوالقاسم؛ مرادی نژاد، همایون (1381). "توسعه پایدار و گردشگری روستایی". ماهنامه جهاد، سال بیست و دوم، شماره251 (خرداد و تیر): 52-63.##شهیدی، محمدشریف؛ اردستانی، زهراسادات؛ گودرزی سروش، محمدمهدی (1388). "بررسی تأثیرات توریسم در برنامه‌ریزی نواحی روستایی". پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال چهل و یکم، شماره67 (بهار): 99-113.##غفاری، رامین؛ ترکی هرچگانی، معصومه (1388). "نقش گردشگری در توسعه اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری". فصلنامه روستا و توسعه، سال12، شماره2 (تابستان): 113-126.##لاندبرگ، دانلد، ام و دیگران (1383). اقتصاد گردشگری. ترجمه محمدرضا فرزین. تهران: نشر بازرگانی.##محمدی ‌یگانه، بهروز؛ رستمی، یسرا (1388). "گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار اقتصادی". در: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی. کرمانشاه: دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و توسعه روستایی: 172-183.##مرادی مسیحی، واراز (1381). برنامه ریزی استراتژیک در کلان شهرها. تهران: نشر شهرداری، شرکت پردازش.##میرزایی، رحمت (1388). "تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه اورامانات کرمانشاه". فصلنامه روستا و توسعه، سال12، شماره4 (زمستان): 49-76.##

Cukier-Snow, Judith, et al. (2002). "Tourism employment perspectives from Bali". Tourism Management, Vol. 14, No. 3. P:: 195-201.##DOT (1995). "Cultivating rural tourism". Department of tourism, AGPS, Canberra.##Fleischer, Aliza; Pizam, Abraham (1997). "Rural tourism in Israel", Tourism Management, Vol. 14, No. 6. p:  367-372.##Fleischer, Aliza; Tchetchik, Anat (2005). "Does rural tourism benefit from agriculture?". Tourism Management, Vol. 26, No. 4. p: 491-503.##Geoldner, Charles; Brent, Richie (2006). Tourism, principles, practices, philosophies. New Jersey: John wiley and sons.##Gunn, C. A. (1988). Tourism planning. 2n d Ed. New York: Taylor and Francis.##Hampton, Markp; Chrstensen, John (2007)."competing industries in islands, a new tourism approach". Annals of tourism research, Vol. 34, No. 4. p: 998-1020.##Kuban,  D. (1983). Conservation of the historical environment for cultural survival. In: Holod, R and Rastorfer, D. Architecture and community. New York: Aperture.##Luloff, A. E. et al (1995). "Assessing rural tourism efforts in the u.s", Annals of tourism research, Vol. 21, No. 1. p: 46-64.##Mansperger, M. C. (1995). Tourism and cultural change in small-scale societies. Human Organization, vol. 54, No. 1. p:87-94.##Mitchell, J. T. (2006). "Conficting threat perceptions at a rural agricultural fair". Tourism management, Vol. 27, No.6. p: 1298-1308.##Neidig, Adam. H. (2006). Rural leaders perception of tourism development in Sun Juan county, Utah: A case stady.Unpublished M.S Thesis in recreation resources management. logan: Utah state university.##Oppermann, M. (1996)."Rural tourism in southern Germany", Annals of tourism research, Vol. 23, NO. 6, pergamon press, USA. Vol. 23, No. 1: 86-102.##Patrick, T. et al. (1994)."Organizing resources for rural tourism development", Tourism research, Vol. 19, No. 2. p: 19-34.##Perales, Rosamaria Yague (2000). "Rural tourism in Spain". Annals of tourism research, Vol. 29, No. 4. p:1101-1110.##Sharpley. A, Richard; Vassh. Adrian (2006)."Tourism,farming and diversification: anattitudinal stady", Tourism management, Vol. 27, No.5. p: 1040-1052##Sonnina, Roberta (2003).  For a piece of bread? Interpreting sustainable development througe agritourism in southern Tuscany, Italy. unpublished ph.d dissertation Kansas:university of Kansas, Department of Anthropology.##Woods, Mike (2000). Diversifying the rural economy: tourism development. Available: SRDc, ms. State. Edupublications.##