نویسندگان

1 دانشیار علوم تربیتی / دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

2 استادیار دانشگاه بیرجند

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند

10.22034/fakh.2013.156270

چکیده

امروزه توسعه منابع انسانی مهمترین هدف سازمان ها است و استقرار زمینه ی مناسب برای چنین توسعه ای در اولویت قرار دارد. در بسترسازی این توسعه عوامل گوناگون نقش دارند که از آن جمله فرهنگ سازمانی است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی و جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند انجام شده که به هشت فرضیه پاسخ دهی می شود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه بیرجند بوده که در مجموع 130 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی از جمله آزمون پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته های توصیفی پژوهش نشان داد که در مجموع میانگین ابعاد فرهنگ سازمانی به طور معناداری از حد متوسط بالاتر است. نتایج همبستگی نیز  دلالت بر آن دارد که بین فرهنگ سازمانی و جو توسعه منابع انسانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون پژوهش نیز نشان داد که در بین ابعاد مشارکت، سازگاری، انطباق پذیری و مأموریت، بعد مأموریت بهترین شاخص پیش بینی کننده جو توسعه منابع انسانی دانشگاه است. این امر دلالت بر این دارد که اگر سازمان مسیر آینده اش روشن باشد، جو سازمان در زمینه توسعه منابع انسانی مطلوب تر می شود. بر این اساس، به مدیران دانشگاه پیشنهاد می شود که اقدامات را بر اساس برنامه ریزی راهبردی انجام دهند و همچنین کارکنان را نیز از برنامه ها و اهداف دانشگاه و راه های تحقق آن مطلع کنند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Aspects of Organizational Culture based on Denison Model and Its Relation with the air of Human Recourses Development (From the view point Birjand University Personals

نویسندگان [English]

  • Hadi pourshafei 1
  • Ali Askari 2
  • Fatemeh Niyazi 3

2 Faculty Member of the Educational Training Group of Birjand University

3 MA Student in Management Training Of Birjand University

چکیده [English]

Today the development of human recourses is the important aim of the organizations and the establishment of suitable fields for such development is placed in priority. In building the infrastructure for this development different factors has roles among them is organizational culture. On this base, the present research accomplished with the aim of exploration of the relation of organizational culture and the air of human recourses development from the view point Birjand university personals which answer to eight hypotheses. The methodology of the research is descriptive and unitary and from the aim point of view is applied. The statistical community of the research includes the personals of Birjand University which are selected totally 130 persons in randomly method. The data are collected from questionnaires of organizational culture Denison. For analyzing the data, the inferential statistic such as Multiple Pearson and Regresion Test are used. The descriptive findings of the study showed that in sum the average of aspects of organizational culture meaningfully is high from the medium rank. The unitary results also indicate that there is a meaningful positive relation between organizational culture and the air of human recourses development. Beside, the results of the analysis of Regresion in this study also showed that among the partnership aspects, compatibility, adaptability and mission, after the mission is the best forecasting index in air of human recourses development of university. This matter indicates that if the organization’s future direction becomes clear, the air of the organization in the field of developing human recourses becomes desirable. On this base, it is suggested that the managers of the university accomplish their actions and affairs on the bases of strategic planning and also inform the personals from the planning and goals of the university and the means of its fulfillment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • The air of Human Recourses Development
  • Denison Model
  1. ابیلی، خدایار؛ عالیخانی، فرح (1382). "بررسی عملکرد سیستم توسعه منابع انسانی در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران". مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال سی و دوم، شماره2 (پائیز و زمستان): 57-76.##ابیلی، خدایار؛ موفقی، حسن (1389). مدیریت منابع انسانی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.##اردلان، محمدرضا؛ سلیمی، قربانعلی؛ رجائی پور، سعید؛ مولوی، حسین (1387). "بررسی رابطه یگانگی فرد- سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاه های دولتی غرب کشور (دانشگاه همدان، کرمانشاه و کردستان)". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال چهارده، شماره 47 (بهار): 93-131.##امینی، محمد؛ رضاپور، غلامرضا؛ ناصح، جواد (1387). "بررسی تجربی شیوه های مؤثر بر بهبود و توسعه روابط انسانی در میان کارکنان مدارس شهرستان کاشان". فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره جدید، شماره 95 (پاییز): 163-186.##ایران زاده، سلیمان؛ محمودی اشان، محسن (1389). "شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: شرکت صنعتی پلی ناز)". فراسوی مدیریت، دوره چهارم، شماره 15 (زمستان): 53-76.##براتی مارنانی، احمد؛ قادری، اعظم؛ گودرزی، محمودرضا؛ صادقی، احمد (1388). "بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران بر اساس مدل دنیسون". مدیریت سلامت. جلد13، شماره 40 (تابستان): 63-72.##تونکه نژاد، ماندنی؛ داوری، علی (1388). "توسعه منابع انسانی رویکرد جامعه شناختی سازمان". فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال اول، شماره 3 (تابستان): 51-80.##دادخواه، محمدرضا (1388). مشتری مداری. تهران: شهرآشوب.##دانش فرد، کرم ا....؛ شهابی نیا، سعید (1389). "بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق معاونت اجرایی شمال شرق تهران)". فصلنامه مدیریت، دوره هفتم، شماره 17 (بهار): 1-10.##دیسنزو، دیوید؛ رابینز، استیفن پی. (1388). مبانی مدیریت منابع انسانی. ترجمه میرعلی سید نقوی و سیامک یعقوبی. تهران: مهکامه.##رابینز، استیفن پی. (1384). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه فرزاد امیدواران. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.3##رحیم نیا، فریبرز؛ علیزاده، مسعود (1388). "بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد". مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره دهم، شماره 35 (تابستان): 147-169.##رنگریز، حسن؛ عظیمی، نازگل (1385). منابع انسانی در هزاره سوم. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.##رجب بیگی، مجتبی؛ درویش، حسن؛ سعیدعصر، میترا؛ فتحی، فرهاد (1387). "بررسی فرهنگ سازمانی در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور". پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، سال چهارم، شماره 44 (زمستان): 152-161.##سلطانی، ایرج (1387). ابزارهای خود ارزیابی و بهبود در مدیریت منابع انسانی. تهران: ارکان دانش.##سیدجوادین، سیدرضا (1383). مبانی مدیریت منابع انسانی. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.##شریعت زاده، مهدی؛ چیذری، محمد (1383). "ویژگی های نیروی انسانی توسعه یافته". فصلنامه رهیافت، شماره 32 (بهار و تابستان): 65-76.##شنایدر، سوزان  سی.؛ بارسو، ژان لویی (1382). مدیریت در پهنه فرهنگ ها. ترجمه محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.##طوسی، محمدعلی (1380). بالندگی سازمانی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.##علی احمدی، علیرضا و دیگران (1383). شناخت فرهنگ، فرهنگ سازمانی و مدیریت آن. تهران: ارکان دانش.##قاسمی، بهروز (1382). تئوری های رفتار سازمانی. تهران: هیأت.##فرح بخش، سعید (1388). مدیریت روابط انسانی در سازمان های آموزشی. تهران: آییژ.##کاتر، جان (1382). رهبری تحول. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی و مینو سلسله. تهران: وزارت نیرو، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.##گودرزی، اکرم؛ گمینیان، وجیهه (1381). اصول، مبانی و نظریه های جو سازمانی. اصفهان: جهاد دانشگاهی اصفهان.##متیس، رابرت ال؛ جکسون، جان (1388). مدیریت منابع انسانی. ترجمه ناصر میرسپاسی، مهدی علیزاده، محمد فیضی و اسماعیل قادری. تهران: میر.##مک لگان؛ پاتریشیا؛ نل، کریستو (1380). عصر مشارکت. ترجمه مصطفی اسلامیه. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.##منوریان، عباس؛ قربانی، محمدحسین؛ شریفی، مسلم (1387). فرهنگ سازمانی با تکیه بر مدل دنیسون. شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز.##مورهد، گریفین (1374). رفتار سازمانی. ترجمه مهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده. تهران: مروارید.##موسوی، ستاره؛ شریف، مصطفی؛ رجایی پور، سعید؛ عشوریون، وحید (1390). "رابطه بین پذیرش نوآوری برنامه درسی و بعدهای جو سازمانی". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ویژه نامه توسعه آموزش و ارتقای سلامت. جلد11، شماره 9 (زمستان): 466-478.##نصر، احمدرضا؛ عابدی، لطفعلی؛ شریفیان، فریدون (1386). "نقش روابط انسانی در اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه با تأکید بر دلالت های تربیت اسلامی". مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، سال بیست و ششم، شماره 52 (پاییز): 165-192.##نورایی، طهمورث؛ امیرتاش، علی محمد (1387). "ارتباط بین فلسفه آموزشی مدیران و جو سازمانی در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی". پژوهش در علوم ورزشی،  دوره 19، شماره 6 (بهار و تابستان): 55-69.##واعظی، مظفرالدین؛ مهدیون، روح الله.؛ نقوی  قره  بلاغ، حسین؛ شعبانی، علی (1387). "مروری بر فرهنگ سازمانی، ابعاد و کاربردهای تحقیقات". ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال سوم، شماره 25 و26 (بهار): 39-67.##والایی شریف، حمید (1384). مدیریت مشارکتی، راهبردی مؤثر در اداره امور سازمان. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.##

Coffy, v. (2003). “The organization culture and effectiveness of companies involoved inpublic sector Hosing construction in Hong kong”. 23 international conference, [on-line]. Available: http:// www. psdas.gov.hk/October 2003, Hong kong/paper-vaughan- coffey##Denison, D; Janaovics, J.; Young, J.; Cho, H. J. (2006). “Diagnosing organizational cultures: validating a model and method”. [on-Line]. Available. http:// www. Googelscholar. com.##Fey, C.; Denison, D. R. (2000). “Organizational culture and effectiveness: the case of foreign  Firims in Russia”. Sse/ efi working paper series in Bussiness administvation No.2000: 4. SSE/Efl Working Paper Series in Business Administration.##Safar Fazli, S.; Ayden Alishahi, A. (2012). “Investigating the relationship between organizational factors (culture, structure, strategy) and performance through knowledge management”. American Journal of scientific research. [on-line]. Available: http:// www. Euroiournals. Com/ ajsr. htm.lssue 44, pp:116-130.##Krejcie, R. V.; Morgan, D. W. (1970). Determining sample sizer research activities. Educational and Psychological Measurement.  [on-Line]. Available. http: // www. olagroup. Com/Display. Asp? Page … sample.##Ul mujeeb, E.; Shakil Ahmad, M. (2011). "Impact of Organizational culture on performance Management Practices in Pakistan”. International management Review.Vol. 7, No. 2. pp: 52-56.##Yilmaz, c.; Ergan, E. (2008). “Organization culture and firm effectiveness: an examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy”. Journal of world business,Vol. 43, issue.3. pp:  290-306.##Zhang, Y. Li; Pan, F. (2009). “The relationship between organizational culture and government performance based dineson model”. Asian social science, Vol. 5, No. 11: 131-137.[on-line]. Available: http:// www. Ccsenet. Org/ journal. Html. [19/12/2011].##