نویسندگان

1 مدرس دانشگاه فرهنگیان امام سجاد (ع) بیرجند

2 استادیار گروه ادبیات دانشگاه بیرجند

چکیده

حماسه یکی از انواع ادبی است؛ تعریف و ویژگی‌های خاص دارد و از دیدگاه‌های مختلف به انواعی چند تقسیم شده است. بر طبق یکی از تقسیم بندی‌ها، حماسه‌های تاریخی و دینی از انواع حماسه اند. این حماسه‌ها مولود طبیعی شرایط اجتماعی و فکری حاکم بر دوره‌های خاص تاریخی هستند. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی حماسه‌های تاریخی و دینی، با محوریت خاوران نامه ی ابن حسام خوسفی که از موفق ترین حماسه‌های دینی است، به تبیین ویژگی‌های حماسه‌های دینی پرداخته شده است و با تطبیق ویژگی‌های ساختاری خاوران نامه با ویژگی‌هایی که برای حماسه برشمرده‌اند، بر اهمیت جایگاه ادبی این حماسه ی بزرگ دینی، در گستره ی حماسه‌های دینی و تاریخی تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Khavarn Nameh Ibn Hisam Khosfi in domain of religious and historic Epic

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bidokhti 1
  • Moradali Vaezi, 2

1 Lecturer of Birjand’s Educational University of Imam Sajad. the responsible Writer

2 The faculty Member of Literature group of Birjand University

چکیده [English]

Epic is one of the literary types. It has special definition and characteristic and divided in some kinds and types from different views. From one of these divisions, religious and historic Epics are of epic kinds. In this article beside the abstract representation of religious and historic Epics, with Khavarn Nameh Ibn Hisam Khosfi as pivotal domain which is one of the successful kinds of religious epics, the explanation of the characteristics of religious epics has been probed and with comparison of the structural characteristics of Khavaran Nameh with the features which has been specified to epics, the importance of the literary stance of this great religious epic in the domain of religious and historical epics has been emphasized

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epic
  • Historical Epic
  • Religious Epic
  • Khavaran Nameh
  • Ibn Hisam Khoosfi
  1. ابن حسام خوسفی، محمد بن حسام الدین (1366). دیوان ابن حسام خوسفی. مشهد: دانشگاه فردوسی.##ابن حسام خوسفی، محمد بن حسام الدین (1382). تازیان نامه پارسی. تصحیح حمیدالله مرادی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.##اته، هرمان (1356). تاریخ ادبیات فارسی. ترجمه ی صادق رضازاده ی شفق. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.##احمدی بیرجندی، احمد (1364). "ابن حسام خوسفی، شاعری حق شناس اما ناشناخته". کیهان فرهنگی، شماره ی 19 (پاییز): 20-19.##ثعالبی مرغنی، حسین بن محمد (1372). غررالسیر. ترجمه محمد روحانی. مشهد: مؤسسه ی چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.##خائفی، عباس (1380). "واقعیت و اسطوره در شعر ابن حسام خوسفی". مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، شماره ی 1 (بهار): 56-51.##خوش کنار، حیدرعلی (1388). "خاوران نامه برترین حماسه ی دینی". رشد آموزش زبان و ادب فارسی، شماره ی 89 (بهار): 19-16.##ربیع، (1388). علی نامه. با مقدمه ی محمدرضا شفیعی کدکنی و محمود امیدسالار. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.##رزمجو، حسین (1370). انواع ادبی. مشهد: آستان قدس رضوی.##رستگار فسایی، منصور (1387). "حماسه سرایی در ایران پس از حمله ی مغول تا ظهور صفویان". نشریه ی تاریخ آیینه ی میراث، شماره ی 41 (تابستان): 22-5.##ریپکا، یان (1356). تاریخ ادبیات ایران. ترجمه ی عیسی شهابی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.##شفیعی کدکنی، محمدرضا (1358). صور خیال در شعر فارسی. تهران: آگاه.##شمیسا، سیروس (1374). انواع ادبی. تهران: فردوس.##صفا، ذبیح الله (1369). گنج سخن. تهران: ققنوس.## صفا، ذبیح الله (1389). حماسه سرایی در ایران. تهران: امیرکبیر.##عبادیان، محمد (1379). انواع ادبی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.##غلامرضایی، محمد (1387). سبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو. تهران: نشر جامی.##فردوسی، ابوالقاسم (1369). شاهنامه ی فردوسی، ج به تصحیح ژول مول. تهران: آموزش انقلاب اسلامی.##