نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

10.22034/fakh.2013.156255

چکیده

تاکنون رویکردهای مطالعاتی در زمینه­های رهبری، فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسانی، توجه اندکی به اعمال و عقاید مذهبی و معنوی در محیط کار داشته­اند. از این­رو در سال­های اخیر معنویت در اجتماع و در محیط کار، از اهمیت زیادی برخوردار شده و معنویت سازمانی، از جمله دریچه­های نوینی است که در حوزه رفتار سازمانی گشوده شده است. ایجاد فرهنگ معنوی در سازمان­ها، موجبات درک بهتر از معنی و هدف کار را در کارکنان فراهم نموده و باعث خواهد شد ارزش های سازمان همسو با ارزش­های آنان شده و در راستای تحقق اهداف و آرمان­های سازمان گام بردارند. در این پژوهش با روش استقرایی فرضیه مطلوب بودن سطح معنویت در کار مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی بود (150 نفر) که براساس جدول کرجسی و مورگان، 108 نفر به روش تصادفی طبقه­ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد معنویت در کار بود که روایی آن توسط گروهی از اساتید دانشگاه و صاحب نظران و اعتبار آن توسط آلفای کرونباخ (95%α =) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس یکطرفه، t مستقل و t تک نمونه­ای) صورت گرفت. نتایج نشان داد که معنویت در کار کارکنان در سطح مطلوبی قرار داشته و میانگین سطح فردی معنویت از بقیه­ی سطوح بالاتر بود. در جامعه مورد مطالعه بین میزان معنویت در کار مدیران و کارمندان اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the degree of spirituality through southern Khorasan's sports and youth ministration employees

نویسندگان [English]

  • Sayede ozra Mirkazemi 1
  • Zakieh Heydari 2

1 Assistant professor of the physical education and sport science faculty of Birjand University

2 MA graduated of the the physical education and sport science corresponding author

چکیده [English]

Up to now researching approaches in the fields of leadership, Organizational Culture and Human Resource Management, had less attention toward religious and spiritual beliefs in the workplace. As a result, in recent years spirituality in the society and workplace has received much attention. Organizational spirituality is one of the modern gateways which have been opened up in the realm of organizational behavior. Producing spiritual culture in organizations causes employees to get a better understanding of concept and goal of work and it will make parallel between the values of organization and its employees in order to ideals happen easily. In this survey, the level of spirituality was examined by means of the inductive ideal hypothesis. Statistical population include all employees in the organizations of southern Khorasan's sports and youth ministration ( 150 people) among which 108 people was selected as the mass samples; based on the Kerjesy and Morgan's  chart and according to stratified random sampling. Research tool of this standard spiritual questionnaire was confirmed by some university professors and its validity was approved as the Cronbach's alpha's credibility. (α = 90). Data analysis was conducted by the use of descriptive and inferential statistics (unilateral variance analysis, independent T and single sampling T). The results showed that spirituality through employees exists in ideal levels and the individual spiritual average is higher than any other level. There wasn’t a significant difference

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual Spirituality
  • Spirituality in Work
  • Sports and Youth
پورکیانی، مسعود؛ اشجعی، احمد (1389). "معنویت، گمشده­ی سازمان­های امروز". ماهنامه تدبیر، سال 21، پیاپی 220 (شهریور): 1-5.##
رحیم نیا، فریبرز، و دیگران (1389). "اراده مدل مفهومی به منظور بررسی رابطه اخلاق کاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی". در: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. 27 و 28 بهمن، شیراز. [چاپ نشده]##
سلاجقه، سنجر؛ فرح بخش، شیما (1389). "معنویت و تعهد سازمانی". فصلنامه راهبرد یاس، شماره 23، (پاییز): 204-221.##
گرشاسبی، طاهره (1386). "اطلاعاتی در مورد سنجش میزان معنویت در محیط کار". [پیوسته] قابل دسترس در: ##http://kareamali.blogfa.com/post-88.aspx
نادی، محمد علی؛ گل پرور، محسن (1390). "روابط ساده و ترکیبی مؤلفه­ های معنویت با وفاداری در محیط کار". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 2، پیاپی 16 (تابستان): 2-10.##
ناصحی فر، وحید؛ الماسی فرد، رسول (1388). "جایگاه معنویت کاری در جامعه سازمانی امروز". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال چهارم، شماره های 3 و4، پیاپی 12 (پاییز و زمستان): 1-11.##
یزدانی، حمید رضا؛ کاظمی نجف آبادی، محمد رضا؛ سلیمی، غلام رضا (1389). "بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامد های معنویت". چشم انداز مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 3، پیاپی 36 )پاییز:( 117-133.##
Anselmo, F. V. (2011). “Pursuing Organizational Sirituality: Some Lessons From a Financial Services Corporation”. Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society,Vol. 6, No. 3, pp. 365-392.##
Bradley, J. and King Kauanui, C. (2003). ”Compairing Sprituality on Three Southern California College Campuses”. Journal of Organization Change Management, Vol. 16, No.4, pp. 448-462.##
Duchon, D. and Ashmos, P.D. (2000). ”Spirituality at work a conceptualization and measure”. Journal of management Inquiry, vol 9, No. 2, pp. 134-145.##
Giacaline, R.A. and Jurkiewics, C.L. (2004). “A Values Framework For Measuring The Impact Of Workplace Spirituality On Organizational Performance”. Journal Of Business Ethics, Vol.49, No.2, PP. 129-142.##
Kanesan Abdullah, A.G; Alzaidiyeen, N. and TurkiAldarabah, I. (2009). “Workplace spirituality and leadership effectiveness among educational managers in Malaysia”. European Journal of social sciences, Vol. 10, No. 2, PP. 304-316.##
Karakas, F. (2010). “Spirituality and performance in organizations: a literature review”. Journal of Business Ethics,Vol. 94, No.1, pp. 89-106.##
Kash, K.C and Gray, G.R. (2000). “A Framework For Accommoddating Realigion and Spirituality in The Workplace”. Academy Of The Management Executive, Vol. 14, No. 3, pp. 124-134.##
Krishnakumar, S. and Neck, C.P. (2002). “The What, Why and How of Sprituality in The Workplace”. Journal of Managerial Psychology, Vol.17, No.3, PP.153-164.##
Marques, J.; Dhiman, S. and King, R. (2005). “Spirituality in The Workplace: Developing an Integral Model and a Comperhensive Defenition”. Journal Of America Academy Of Businesss, Vo. l7, No.1, PP. 81-91.##
Mitroff, I.I. (2003). “Do not Promote Religion Under The Guise of Sprituality Organization”. Vol. 10, No. 2. pp. 360-378.##
Moore, T.W. (2008). “Individual Differences and Workplace Spirituality: The Homogenization Of The Corporate Culture”. Journal Of Management and Marketing Research, Vol.1, PP. 79-93.##
Oliveria, A. (2002). The place of spirituality in organizational theory. Electronic journal of business ethics and organization  studies, vol. 9, No. 2, PP. 17-21.##
Rego, A. (2008). “Workplace Spirituality and Organizational Commitment:  An Empirical Study”. Journal of Organizational Change Management, Vol. 21 Iss: 1, pp. 53 – 75.##