نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس امام سجاد (ع) بیرجند

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

4 عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف آشنایی با مهارت های زندگی و تأثیر آن بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر بیرجند انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مراکز تربیت معلم امام سجاد (ع) و شهید باهنر شهر بیرجند در سال90-89 (438نفر) بودند که دو گروه 39 نفره، به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد و مقیاس محقق ساخته مهارت های زندگی به دست آمد. این آزمون در سال 1989 توسط مایکل آرگایل و بر اساس پرسشنامه ی افسردگی بک (1976 ،BDI) ساخته شده است. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها نشان داد که آشنایی با مهارت های زندگی بر افزایش شادکامی دانشجویان (001/0 >p) مؤثر است. نتایج آزمون Test –T نشان داد در گروه آزمایش که درکارگاه مهارت های زندگی شرکت داشته اند، بین نتایج قبل و بعد از برگزاری کارگاه تفاوت معنی داری وجود دارد. در نتیجه، می توان گفت که آشنایی با مهارت های زندگی در افزایش شادکامی دانشجویان مؤثر است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of familiarity with life skills on the social joy of students of training tutor centers of Birjand

نویسندگان [English]

  • Esmat miri 1
  • Ahmad Khamesan 2
  • Mohammad Ramazani 3
  • Fereydon Ramazani 4

1 Faculty member of Farhangiyan University of Pardis Imam Sajjad of Birjand. The responsible writer

2 Associate professor in psychology of educational science collage of Birjand University

3 MA in educational managing

4 Faculty Member in psychology of Payam Noor University of Birjand

چکیده [English]

This research has been accomplished with the purpose of familiarity to life skills and its influence on the social joy of students of training tutor centers of Birjand. The statistical society research of all students of the tutor training centers of Imam Sajjad and Shahid Bahonar in Birjand city were 438 people in the year of 89-90 which two groups of 39 people were selected randomly as a sample. The data of research obtained by the use of standard Shadkami(hapeness) questionnaire of Oxford and established scale of research of life skills. This exam has been made by Michal Argael and based on Beck’s Afsordegi() questionnaire (BDI, 1976). The methods of descriptive-deduction statistic were used in the analyzing of data. The results show that the familiarity with life skills is effective on the happiness of students (p<0/001). The results of T- test indicated that there is a meaningful difference between the results of before and after holding workshop in the testing group who participated in the workshop of life skills. As a result it can be say that the familiarity with life skills is effective in increasing the student’s happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joy
  • Happiness
  • Life skills
  • the students of tutor training
  1. قرآن (1390). ترجمه الهی قمشه ای. قم: اجود.##آزموده، پیمان (1386). "رابطه بین جهت گیری مذهبی و شادکامی دانشجویان". فصلنامه روانشناسی و دین، سال پنجم، ش 3 (پاییز): 135-163.##ابراهیمی، بهمن (1385). بسته مهارت های زندگی، اشاره ها و نکته های زندگی. تهران: پژوهشکده مهندسی و علوم و پزشکی جانبازان.##اختر محققی، مهدی (1387). "شادکامی، شخصیت و موفقیت". حدیث زندگی، سال چهارم، ش 41، (بهار و تابستان): 14-19.##امامی، نسرین (1385). مهارت مقابله با هیجانات. تهران: سازمان بهزیستی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.##بازرگان، زهرا (1377). بررسی عوامل آسیب زا در مدارس شهر تهران. تهران: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس.##باقری، زهرا (1387). "ارزیابی میزان شادکامی ایرانیان در یک نگاه". حدیث زندگی، سال چهارم ، ش41 (بهار و تابستان): 94-110.##بیات ریزی، مهتاب (1384). "بررسی رابطه شادکامی با عمل به باورهای دینی و برونگری دانشجویان رشته ی پرستاری و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 82-83"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی. واحد علوم تحقیقات تهران. دانشگاه آزاد اسلامی.##رادفر، شکوفه، و دیگران (1387). مهارت حل مسأله. تهران: پژوهشکده مهندسی و علوم و پزشکی جانبازان.##سازمان بهداشت جهانی (1377). برنامه آموزش مهارت های زندگی. ترجمه: نوری قاسم آبادی و ربابه محمدی. تهران: ارسباران.##علی محمدی، کاظم؛ آذربایجانی، مسعود (1389). "بررسی رابطه بین شادکامی اسلامی و شادکامی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه قم". فصلنامه روانشناسی و دین. سال دوم، ش3 (پاییز): 7-28.##فتحعلی لواسانی، فهیمه (1385). مهارت هایی برای زندگی کلاس پنجم. تهران: هنر آبی.
  2. نوربالا، احمدعلی (1378). "بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه های تهران". اندیشه و رفتار، سال پنجم، ش 2 (تابستان و پاییز): 55-66.##