نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه فرهنگیان مشهد

2 دکتری جامعه شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

4 کارشناس ارشد جامعه شناسی و مشاور جوان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

چکیده

این نوشتار با هدف دستیابی به میزان تأثیر تبلیغات با ابزارهای تبلیغی نوپدید سازمانی در فضاسازی مناسبت آخر صفر و ترویج زیارت پیاده در روزهای مذکور انجام گرفته است. این مقاله، حاصل یک مطالعه پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری در این طرح کلیه افراد بالای پانزده سال در گروهی معرف از خانواده های ساکن در شهر مشهد (0721 نفر) است. روش [1]نمونه گیری در این پژوهش در مرحله اول به صورت نمونه گیری طبقه ای نامتناسب و در مرحله دوم از روش نمونه گیری تصادفی نظام مند استفاده شده است. برای نیل به این هدف، نخست با تحلیل نتایج نظرسنجی انجام شده توسط محقق، در دهه آخر ماه صفر در سال 0931 به میزان تأثیر برنامه های سازمان فرهنگی - تفریحی شهرداری برای ترویج زیارت پیاده تا حرم در روزهای پایانی صفر و مقایسه آن با میزان این رفتار در سال گذشته پرداخته است و سپس به تحلیل نتایج جانبی آن مبادرت نموده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد علی رغم وجود تفاوت های اندکی در میزان تأثیر یاد شده، برنامه های فرهنگی - تبلیغی که با ابزارهای نوپدید در زمینه ترویج زیارت پیاده طی مناسبت های آخر صفر، چندان مؤثر نبوده و تغییرات، روند قابل توجهی را به خود اختصاص نداده است. مهم ترین عامل تأثیرگذار در زیارت مخاطبین، تبلیغات سنتی بوده است و تبلیغات محیطی در زیارت مردم ساکن مشهد تأثیر قابل توجهی نداشته است. این امر (زیارت پیاده) بیشتر ریشه در اعتقادات سنتی و مردمی دارد که با تبلیغات مقطعی و کوتاه مدت، تقویت و یا تحلیل نمی یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the effectiveness of civic novel publicities in the scope of on foot method pilgrimage reception of Razavi shrine

نویسندگان [English]

  • Kamaloldin Husseini 1
  • Mohsen Noghani 2
  • Masood Imaniyan 3
  • Said Saleh 4

1 PhD Student in sociology of the Farhangiyan University of Mashhad

2 Assistant professor in sociology of the university of ferdowsi Mashhad

3 PhD Student in sociology and faculty member of Islamic Azad University of Goochan unit

4 MA in sociology and youth counselor of General Office of education of Khorasan Razavi

چکیده [English]

This paper has been conducted with the aim of achieving the scope of the effectiveness of publicities by newly devised organizational propagator tools in suitable area at the end of Safar month and disseminating on foot pilgrimage on the aforesaid days. This paper is from the result of measure and sectional study. The statistical society in this project is all of the people over the age of fifteen in the sample group of the families resided in the city of mashhad (1270 people). The method of sampling in this research at first level is in the form of asymmetrical classic sampling and at the second level the method of random sampling has been used. In order to achieve to this aim, first by analyzing the consequences of the accomplished survey by the researcher, in the last decade of Safar month at the year of 1392, the scope of the effectiveness of the programs of cultural-amusement organization of municipal for propagating of on foot pilgrimage at the ending days of Safar month and comparison of it by the scope of this behavior in the last year has been practiced and then analyzing of the lateral results has been resorted. The obtained results shows that in spite of the presence of small differences in the scope of the recited effectiveness, the cultural-propagandistic plans which with the novel tools in the field of disseminating on foot pilgrimage during the occasions of the endings of Safar month has not been very effective and the changes allocated outstanding trends to itself. The traditional publicities have been the main effective factor in pilgrimage of addressees and peripheral propagating in pilgrimage of resided people in Mashhad has not been so effective. More often this matter (on food pilgrimage) has rooted in traditional beliefs of people which is not boosted or attenuated with sectional and short term propagating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious ceremonies
  • Modern publicities
  • Pilgrimage
  • Cultural-propagandistic plans
  1. قرآن کریم. مشهد: مرکز پخش انتشارات طوس.## ابراهیمی، عبدالحمید؛ قادری، اسماعیل؛ قائدرحمتی، صفر؛ اکبری، رضا (1389). "بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین المللی شهر اصفهان"، جغرافیا و توسعه، شماره 17(بهار): 139-156.##3. سوری، فرشاد و همکاران (1391). "بررسی تبلیغات شفاهی و تحلیل تاثیر آن بر جذب گردشگران روستایی مطالعه موردی روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوهنشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی)، دوره12 ،‌ شماره 24 (بهار): 83 -102.##4. سعادت، فرناز؛ مظفری، افسانه (1388). "استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی در حوزه تبلیغات گردشگری (مطالعه موردی منطقه آزاد کیش از سال 1382 تا 1387( "، فصلنامه پژوهش های ارتباطی دانشگاه امام صادق . شماره 3 (پاییز): 141-170.##5. کریم زاده، اسماعیل (1373). اصول و مبانی تبلیغ. [برای] معاونت پژوهشی آموزش و پرورش منطقه یک قم. قم: معاونت پرورشی منطقه یک قم.##6. محمدیان، محمود؛ پورغفاری، آزاده (1386). مدیریت تبلیغات. تهران: نگاه دانش.##7. مطهری، مرتضی (1364). حماسه­ی حسینی. تهران: ‌صدرا.##8. همیلتون، ملکم (1389). جامعه شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر ثالث.##9. یحیایی ایله ای، احمد (1386). جامعه شناسی تبلیغات. تهران: انتشارات جاجرمی.##10. طه، محمد (1389). "فضیلت و پاداش زیارت امام­ رضا (ع)". [پیوسته] قابل دسترس در:

 ##[5/8/1388] http://www.askquran.ir/thread21345.html