نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا- اقلیم شناسی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

صنعت گردشگری در حال حاضر به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمد و از طریق ایجاد جریان مالی به عنوان مؤلفه ی عمده ای در بهبود اقتصادی مناطق و کشورها مطرح می شود. توسعه گردشگری در روستاها نیز گسترش فرصت های شغلی، ایجاد درآمد اضافی و فقرزدایی را در مناطق روستایی به ارمغان می آورد و مزایای فرهنگی و زیست - محیطی نیز به دنبال دارد. اما همواره خلأ برنامه ریزی کارامد، در سیاست های توسعه ی روستایی برای فراهم آوری، یا یک پارچه کردن گردشگری، احساس می شود. در این تحقیق، ابتدا به روش شناسی تحقیق و سپس قابلیت های گردشگری در توسعه ی روستایی پرداخته شده است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و مستندات آماری حاصل شده است. یافته های تحقیق به صورت استنباطی مورد بررسی قرار گرفته و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات آورده شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است و روش تحقیق آن توصیفی و تحلیلی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Excel انجام شده است. بررسی ها نشان داد که این منطقه علی رغم استعدادهای بالقوه، فاقد امکانات و تسهیلات رفاهی و تفریحی لازم برای جلب گردشگر است و با شرایط فعلی، نمی تواند نقشی در توسعه ی گردشگری منطقه داشته باشد. لذا با برنامه ریزی اصولی و به ویژه تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری استان و تمرکز حمایت های مدیریتی، تبلیغات مناسب و تجهیز منطقه به برخی امکانات، می توان شاهد رشد و توسعه ی گردشگری به همراه توسعه ی روستای مذکور بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The capacities of tourism expansion of rural regions Case study: The village of Khorashad of Birjand County

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Ebrahimi, 1
  • Kamran Bromand Sarkardeh 2

1 MA in Geography, Ecology, University of Isfahan, The Responsible writer

2 BA in Cultivation Engineering, University of Sistan

چکیده [English]

At present tourism industry as one of the important sources of income and via creation of financial flow brought forth as a main factor in the economical improvement of regions and countries. Also tourism expansion in villages brings forth the expansion of job opportunities, initialization of extra revenues and poverty wiping in rural districts and follows cultural and environmental advantages. But always the lack efficient planning feels in polices of rural expansion for providing or unifying of tourism. First in this research the methodology of project and then the capacities of tourism expansion of rural regions have been practiced. The research data obtained from questionnaires and statistical documentations. The research findings have been considered deductively and at the end conclusions and recommendations has been presented. This research from the aim aspect is applicatory and its methodology is descriptive- analytical. Data analysis has been accomplished from the use of SPSS and Excel software. The results showed that this region in spite of potential capacities lacks the required equipments and welfare and amusement facilities for attracting of tourists and with this present condition, it cannot play any role in tourism expansion of the region. So with principle planning, especially with provision and accomplishment of comprehensive plan of province tourism and focalization of management supports, suitable annunciations and mobilizing the region to some equipment, we can attest the growth and expansion of tourism along with the expansion of the said village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Practicability testing
  • rural expansion
  • Tourism
  • Khorashad
  1. ارمغان، سیمین (1386). توریسم و نقش آن در جغرافیا. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.##2. استعلاجی، علیرضا؛ خوش­نیت بیاتی، محمد (1390). "شناخت توانمندی های گردشگری و ارائه الگوهای بهینه توسعه گردشگری از دیدگاه جغرافیای کاربردی (مطالعه موردی شهر ری)". فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال دهم، ش 34 (پاییز): 77.##3. جمعه پور، محمود؛ نماینده، علی (1391). "ارزیابی راهبردی توان های اکوتوریستی و ظرفیت برد گردشگری کویر مرنجاب کاشان". مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال اول، ش 1 (بهار و تابستان): 46.##4. حسنی مهر، سیده صدیقه؛ شاهور، حمید (1389). "پیامدهای توسعه گردشگری دهستان حیران با تأکید بر تغییر کاربری اراضی در دهه (85- 1375)". فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال سوم، ش 1 (زمستان): 183.##5. رضوانی، محمد رضا؛ صفائی، جواد (1384). "گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی: فرصت یا تهدید (مورد: نواحی روستایی شمال تهران )". مجله پژوهش های جغرافیایی، سال 37، ش 54 (زمستان): 110- 113.##6. سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری. (1392). "طرح قطب گردشگری کوچ و لاخ مزار". بیرجند: معاونت طرح و توسعۀ گردشگری: 1392.##7. عنابستانی، علی اکبر (1388). "بررسی آثار کالبدی خانه های دوم بر توسعۀ سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی روستاهای ییلاقی شهر مشهد". فصلنامه روستا و توسعه، سال دوازدهم، ش 4 ( زمستان): 150.##8. قادری، اسماعیل؛ عزتی، عزت الله؛ حسین پور، شکوفه ( 1383 ). "بررسی توسعه گردشگری روستایی در بخش آسارا شهرستان کرج". فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال هشتم، شماره 31 ( پاییز): 17.##9. مافی، عزت الله؛ سقایی، مهدی (1387). "تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان شهرها (مطالعۀ موردی: کلان شهر مشهد)". مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، سال دوم، ش 10 (بهار و تابستان): 22.##10.مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ نصرتی، ماهره (1390)."امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران (بخش گرگانرود شهرستان تالش)". مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، ش 1، (بهار): 78.##
  2. Thomas R., Pigozzi B. and sam brook R. (2005), Tourist carrying capacity measures: crowding syndrome in the caribean, The Professional-Geographer, vol. 57, No. 1: 23##.12. Roberts, L. and Hall, D. (2001), Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice. Wallingford: CABI Publishing.##