نویسنده

استاد فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

عقدنامه های ازدواج نمونه ای از اسناد تاریخی است که از طریق مطالعه و بررسی آن می توان به آگاهی های فراوانی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و مذهبی دست یافت. این گونه اسناد همانند سایر مدارک و شواهد در علم تاریخ یعنی نقاشی ها، حجاری ها و کتیبه ها از جایگاه و ارزش ویژه ای برخوردارند. مقاله ی حاضر به معرفی یکی از عقدنامه های بزرگان ناحیه هردنگ (از توابع خوسف) پرداخته است. عقدنامه ی مذکور آخوند ملا محمدحسن هردنگی - از علمای بزرگ قهستان و این خطه - و همسرش کنیز رضا، دختر میرمکرم هردنگی از بزرگان ناحیه هردنگ، تعلق دارد. نثر عقدنامه، نوع القاب ناکح و منکوحه و هم چنین تحمیدیه و عبارت های آغازین این سند، نشان دهنده ی موقعیت طبقاتی و صاحبان آن است. اقلام مهرنامه و سایر مفاد آن زوایایی از حیات اجتماعی و اقتصادی مردم این خطه را بر ما آشکار می سازد. از این رو، در مطالعات تاریخ اجتماعی حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

In introducing a Marriage Contact

نویسنده [English]

  • Mohammad taghi Rashed Mohassel

چکیده [English]

Marriage Contacts is an example of historical documents which from its study and inspection, great deal of knowledge in the fields of sociology, economy and history can be attained. These kinds of documents like other kinds of papers and evidences in historical science namely paintings, masonries and inscriptions enjoys specific value and status. The present paper has been engaged in introducing one of the marriage contacts of the great man of Hardang region (from Khoosf suburbs). The said marriage contacts of Akhund Mullah Mohammad  Hasan Hardangi –from the great learned man of Gahestan and this territory- which belongs to his wife, the slave girl of Reza, the Mir Mokarram Hardngi’s girl of the great man of Hardang. The prose of the marriage contact, the kind of the titles of the concluder and married woman and also the glorifications and the beginning phrases of this document is the indication of the social class positon and their possessors. The writings of dowry indult and the other contents of it shows to us the angles of social and economic life of the people of this region. Therefore it is important in socio historical studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage Contact
  • Hardang
  • Mullah Mohammad Hasan Hardangi
  • Khoosf
  • Gahestan
  1. حبیبی، حسن (1387). " توصیف و تحلیل جامعه‏شناختی و مردم‏شناختی اسناد ازدواج و طلاق محضر خندق آبادی ها". در: جشن‏نامه ی اسماعیل سعادت. تهران: فرهنگستان زبان وادب فارسی: 159-219.##2.دهخدا، علی‏اکبر. لغت‏نامه. ذیل "ظان".##3.راشدمحصّل، محمدّتقی (1342). "بحث در آثار شش نویسنده ی قهستانی». پایان‏نامه کارشناسی ادبیات فارسی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.##4.رضایی، جمال (1381). بیرجندنامه (بیرجند در آغاز سده چهاردهم خورشیدی). به اهتمام محمود رفیعی. تهران: هیرمند.##5.علیزاده بیرجندی، زهرا، و دیگران (1385). نگرشی بر مهرنامه های عصر قاجاریه در بیرجند. تهران: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.##6.غوث، کمال (1391). دانشنامه ی فرهنگ و تمدّن خراسان، گنج‏نامه ی ناحیه ی هردنگ. تهران: فکر بکر.##7.کخ، هایدماری (1377). از زبان داریوش. ترجمه ی پرویز رجبی. تهران: نشر کارنگ.##8.نجف‏زاده، علی (1391). "نخعی‏های قاینات و رابطه آنها با خزیمه‏ها در دورة قاجار". در: جستارهایی درباره ی بیرجند. به اهتمام علی‏محمّد طرفداری و محمود رفیعی. تهران: هیرمند: 161-181.##