نویسندگان

1 گروه آموزشی حسابداری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیأت علمی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

3 عضو هیأت علمی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

4 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

چکیده

دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت و حسابرسی بر عملکرد مالی کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند را بر عهده دارد. با پیشرفت روز افزون فناوری جهت افزایش پاسخگویی دولت، نیاز به تغییر رویکرد نظارت و حسابرسی و رضایت از عملکرد دستگاه های نظارتی، امری طبیعی است. محققان در این پژوهش با تأکید بر اقدامات گذشته به دنبال درک میزان رضایتمندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات می باشد و عملکرد حسابرسی و نظارتی حسابرسان دیوان محاسبات را مورد ارزیابی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان امور مالی دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی هستند. برای این منظور از اطلاعات کتابخانه ای و اجرای پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات و از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون (t، (r (مستقل)، مقایسه میانگین ها و رگرسیون چندمتغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. نتیجه حاصل از این تجزیه و تحلیل ها نیز مبین سطح بسیار بالایی از رضایت مندی دستگاه های اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inspecting the Degree of Satisfaction of the Administrative Organizations from the Operation of the Accountants of the Calculation Court of South Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • Mehdi Salehi 1
  • Mohammad Mohammadi 2
  • Mohsen Jalali Majidi, 3
  • Heydar Tavana 4

1 Associate Professor in Accountancy of Ferdowsi Mashhad University

چکیده [English]

The calculation court of country as a supervisory arm of the Islamic Consultative Assembly undertakes the duty of inspecting and accounting of the financial operation of all of the organizations which are using by any means possible from the general budget of the country. By the daily progress of technology for the increase of government’s preparedness, the need for changing of the supervision and accounting and satisfaction procedures of the operation of inspecting organizations is a natural matter. The researchers in this project by emphasizing the past measures are in the search of perception of the degree of satisfaction of the administrative organizations for the performance of the accountants of the calculation court of the country and evaluate the accounting and supervisory operation of the accountants from the calculation court. The statistical community of this research are from the financial affair staffs of the administrative organization of South Khorasan. For this reason the library information and survey questionnaires for collecting information and statistical testing of independent Pierson Coefficient Correlation (t r), comparison of averages and multivariable Regression for data analysis had been used. Also the gained results of this analysis has been indicated the high level of satisfaction of the administrative organizations for the operation of the accountants of the calculation court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calculation Courts
  • Administrative Organization
  • South Khorasan
  1. آقالو، یحیی (1371). "مشکلات و موانع حسابداری دولتی در ایران". حسابدار، دوره هشتم، ش86 (اردیبهشت): 20-31.##پیرنیا، حسین (1355). مالیه عمومی مالیات ها، بودجه ها. تهران: کتابخانه ابن سینا؛ امیر کبیر.##3.سجادی، حسین؛ جامعی، رضا (1382). "سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی". بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، ش 34 (زمستان): 129-149.##4.جباری، مهرداد؛ صادقی، امرالله (1390). حسابرسی دولتی. تهران: ترمه.##5.جعفری چاشمی، جمال (1391). "تدوین استراتژی مناسب حسابرسی دیوان محاسبات کشور بر اساس مدل SWOT و مدل TOPSIS". فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابرسی، سال دوازدهم، ش 48 (پاییز): 81-108.##6.دوانی، غلامحسین (1381). دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی. تهران: کیومرث.##7.دیوان محاسبات کشور. قابل دسترس در:

http://www.dmk.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=1246&codeV=1&tempname=Main## [5/12/ 1392]

  1. رفیع پور، فرامرز (1373). کندوکاوها و پنداشته ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.##9.زمانی، عباس (1378). "نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه های اجرایی".پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.##10.عربیان، اصغر؛ ابراهیمیان، داود (1391). فرآیند رسیدگی در دیوان. تهران: دیوان محاسبات.##11.قاضی، ابوالفضل (1368). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: تهران.##12.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358##13.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1368)##14.قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال1361##15.قانون محاسبات عمومی مصوب سال1366##16.موسوی، سنگ چشمه (1391). "بررسی موانع و مشکلات دیوان محاسبات در حسابرسی دستگاه های دولتی از دیدگاه مدیران مالی و ذیحسابان". فصلنامه علمی - پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال اول، ش 3 (پاییز): 117-128.##17.نوری، رضا (1389). "تأثیر ساختار سازمانی بر عملکرد دستگاه های نظارتی (دیوان محاسبات کشور)". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.##18.میگزوالتربی و دیگران (1390). اصول حسابرسی. ترجمه عباس ارباب سلیمانی و محمود نفری. تهران: سازمان حسابرسی.##19.وفادار، عباس؛ دادبه، فاطمه (1389). حسابرسی. تهران: کیومرث.##
  2. Australian Audit Office (1985). "A Training Program for Audit Staff". Asian Journal of Government Audit. Available: www.asosai/asosai_old/journal1985/a_training _ programe _for_audit_staf_htm.##21.National Audit Office of United Kingdom (1989). "Management in Government" Auditing: Management Policies and Approaches. International Journal of Government ##22.State Audit Office of Finland (2001). Audit Profile: The State Office of Finland.##