نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی / دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

2 مربی سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

چکیده

یکی از چالش های مهمی که سازمان های متولی وقف در ارتباط با مدیریت و حفظ رقبات وقفی در طول تاریخ و در حال حاضر با آن روبه رو بوده اند مشکل تداوم مالکیت بر رقبات به ویژه اراضی زراعی است. در این مقاله سعی شده تا با کمک قابلیت های مهم سیستم اطلاعات جغرافیائی و سنجش از دور در زمینه رفع این نقیصه و مدیریت صحیح و علمی بر موقوفات به شکل موردی پژوهشی صورت گیرد. روش انجام این مقاله بر مبنای ترکیبی از روش میدانی و اسنادی است که برای تهیه نقشه های خروجی و تشکیل بانک اطلاعاتی از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی بهره گرفته ایم.
نتایج پژوهش نشان می دهد که به کمک روش شناسی به کار رفته در این مقاله با صرف هزینه نه چندان زیاد و با دقت قابل قبول، می توان برای هر رقبه وقفی نقشه های مورد نیاز را بر اساس اطلاعات اسناد وقفی و مطلعین کلیدی تهیه نمود که ضمن حفظ اصل رقبه، مدیریت بر موقوفه را نیز تسهیل و در نتیجه یکی از اصول مهم وقف یعنی تحبیس مال محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management and Special Registration of Endowed Properties is a Necessity in Direction of the Maintenance of Competition Principle (Case Study: the Endowments of Derakhsh and Fazlabad Villages from Darmiyan County)

نویسندگان [English]

  • Mofid Shateri 1
  • Ali ashrafi 2

1

2

چکیده [English]

One of the important challenges which custodian (Motavalli) endowment organizations in relation with management and maintenance of endowment competition in the historic period and in present time has been faced is the problem of the continuance of ownership in competition specially in farming lands. In this article the attempt has been made to accomplish researches by the use of the important capacities of geographical information system and the remote measuring in relation to the removal of this deficiency and correct and scientific management in the endowed properties in the form of case studies. The methodology for accomplishing this paper is in the base of the combination of field and documentation method which for the preparation of output maps and the formation of data bases, the software of geographical information system has been used.
The results of the research shows that by the help of the used methodology in this paper and by spending not so much expenditure and acceptable accuracy, for each endowed competitor, the needed maps in the base of the endowed documents information and outstanding authorities can be prepared and while by maintaining the competition principle, also the management of the endowed properties can be facilitated and as a result, one of the important principles of endowment namely the suppression of properties would be ascertained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The endowed properties
  • South Khorasan
  • The geographical information system
  • Satellite images
  • Site determination system
  1. ابوسعید احمد بن سلمان (بی تا). مقدمه‏اى بر فرهنگ وقف. تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه.##2.اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد (1386). "پروژه بانک اطلاعات GIS اوقاف استان یزد". [پیوسته] قابل دسترس در:

http://mohitpardaz.com/mp/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid= 44)1386) ##

  1. اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی. اطلاعات مستخرج از پرونده موقوفات عباس خلیل، شریعت مدار، کوچک میرزا و میرزا حسن وزیر بر اساس سیره جاریه و استشهاد محلی موجود برای موقوفات ذکر شده.##3.اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی. مرکز اسناد، کلاسه پرونده م-75.##4.آوای خراسان جنوبی در خصوص وقف (1389). "ویژه نامه"، مصاحبه مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی.##5.حسنی، محمد (1379). استفاده از پایگاه داده کاداستر رقومی برای مقاصد مالیاتی (کاداسترمالی). تهران: دانشگاه تهران، دانشکده فنی.##6.رجبی فرد، عباس (1386). توانمندسازی جامعه و دولت با اطلاعات مکانی و اهمیت و نقش داده های مکانی در توسعه پایدار "دوره بازآموزی". تهران: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.##7.سلیمی فر، مصطفی (1387). "وقف بستر ساز توسعه اقتصادی". در: مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی، ج2، گردآورنده سازمان اوقاف و امور خیریه. اصفهان: اسوه: 95-124.##8.شهابی، علی اکبر (1343). تاریخچه وقف در اسلام. تهران: اداره کل اوقاف استان تهران.##9.طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن (1346). الخلاف، سلسله الینابیع الفقهیه، ج34. به کوشش علی اصغر مروارید. قم: مؤسسه نشر اسلامی.##10. طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن (1378ق.). المبسوط، ج3. تهران: مکتبه مرتضویه.##11.کاداستر به عنوان یکی از پایه های اساسی ثبت (1389). نشریه داخلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سال ششم، ش 57 (آذر): 6-8. [پیوسته] قابل دسترس در: http://www.ssaa.ir/Portals/0/PapersFiles/sanad%2057.pdf##کیانی، اکبر (1387). "سیستم نظارت بر املاک وقفی از طریق ماهواره های زمین مرجع". در: مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی، گردآورنده سازمان اوقاف و امور خیریه. اصفهان: اسوه: 313-353.##