نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور واحد اسدیه

2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان‌سنجی استقرار روش کارت ارزیابی متوازن جهت ارزیابی عملکرد شرکت های مستقر در شهرک صنعتی بیرجند است. یکی از روشهای ارزیابی عملکرد سازمان، روش کارت امتیازی متوازن میباشد که به بررسی تمامی جنبههای سازمان میپردازد. در این پژوهش، چهار دیدگاه مربوط به ارزیابی متوازن شامل دیدگاه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد از دو بعد وضعیف فعلی و آرمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی- پیمایشی و از ابزار پرسشنامه در قالب مقیاس پنج رتبهای لیکرت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که امکان استقرار راهبردهای شرکت با رویکرد کارت امتیازی متوازن امکانپذیر است. همچنین می‌توان گفت که شرکتها به اهمیت معیارهای غیرمالی نیز در ارزیابی عملکرد پی بردهاند ولی از ارزیابی متوازن به‌طور مستمر استفاده نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The probability of installing the balanced evaluation card method for assessing the operation of stationed companies in Brijand’s industrial town

نویسندگان [English]

  • Mehdi Saghafi 1
  • Azam pour Yosef 2

1 Lecturer in Accountancy Science of Payame-Noor University of Asadiyah

2 Lecturer in Accountancy Science of Payame-Noor University of Birjand

چکیده [English]

The aim of accomplishing this research is the inspection of the probability of installing the balanced evaluation card method for assessing the operation of stationed companies in Brijand’s industrial town. One of the evaluation methods for operation of the organization is the concessionary balanced card which considers all aspects of the organization. In this research four points of view relating to the balanced evaluation such as; financial, customer, interior and learning and growth processes from two aspect of the present and ideal situation has been investigated. The present research from the aim aspect is applicatory and from its accomplishment view is descriptive-measurable one and the questionnaires has been used in the form of Likeret’s five grade scale. The findings indicates that the probability of installing the company’s strategies by the approach of balanced evaluation card is possible. And also it can be said that the companies conceived the importance of non-financial criterions in assessing this operation, but they don’t use continuously from the balanced evaluation method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of strategic operation
  • balanced evaluation card
  • strategic management system
  1. بزاز جزایری، احمد (1372). "ضرورت ارزیابی عملکرد در سازمان ها". تدبیر، سال دهم، ش 98 (آذر): 36-42.##2. جزنی، نسرین (1380). مدیریت منابع انسانی. تهران: نشر نی.##3.خاکسار، منصور؛ خزدوزی، بیژن؛ صادقی، علی قنبر (1388). "ارزیابی عملکرد از طریق کارت ارزیابی متوازن، مطالعه موردی: بنیاد شهید استان کردستان". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.##4.خواجوی، شکرالله؛ سروری، یوسف (1391). "امکان سنجیاجرایارزیابیمتوازن، مطالعهموردی: شرکت هایپتروشیمیجنوبکشور". حسابداری مدیریت، سال پنجم، ش12 (بهار): 35-49.##5.دعایی، حبیب الله (1374). مدیریت منابع انسانی. مشهد: دانشگاه فردوسی.##6.دسلر، گلری (1378). مبانی مدیریت منابع انسانی. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.##7.دولان، شیمون؛ شولر، رندال (1378). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. ترجمه محمدعلی طوسی و محمد صائبی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.##8.رابینز، استیفن (1383). رفتارسازمانی، ج 3. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.##9.رضایی قهرمان، محمدرضا؛ آقاسیدحسینی، رضا (1390). دوازده گام تا تدوین و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین شاخص های عملکردی. تهران: برگا.##10.سلطانی، ایرج (1381). مدیریت عملکرد بسترساز پرورش منابع انسانی. اصفهان: ارکان.##11.سلطانی، ایرج؛ موسویان، اکبر (1384). "بررسی زمینه ­های ساختاری و انسانی استقرار و پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد در شرکت ذوب آهن اصفهان". در: مجموعه مقالات سومین کنفرانس مدیریت. تهران: گروه پژوهشی آریانا: 1-11.##12.قنادان، علیرضا؛ شریفی، آزاده (1387). "کاربرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد سیستم های جامع و یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمانی: مروری بر ادبیات تحقیق". در: مجموعه مقالات اولین کنفرانس سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. تهران: دانشگاه علم و صنعت: 1-23.##13.مهرگان، محمدرضا؛ دهقان نیری، محمود (1388). "رویکردمنسجم BSC-TOPSIS جهتارزیابیدانشکده ­های مدیریتبرتردانشگاه ­هایاستانتهران". مدیریت صنعتی، دوره 1، ش2 (بهار و تابستان): 153-168.##14.نجمی، منوچهر؛ حسینی، سیروس (1382). مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل. تهران: مؤسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی؛ سرآمد.##

15.Arban, A.; Buglino, L (2003). “A multimentional performance model for consolidating balanced scorecards”. Journal advances in engineering software, Vol. 34, No. 6: 339-349.##16.Banker, R.; Potter, G; Srinivasan, D. (2000). “An empirical investigation of an incentive paln that include nonfinancial performance measures”. Journal The Accounting Review, Vol  75, No. 3: 65-92.##17.Davis, S.; Alberight, T. (2004). “An investigation of the effect of Balanced Scorecard implementation on financial performance”. Journal Management Accounting Research, Vol. 15, Issue 2: 135-153.##18.Epstein, M.; Manzoni, J. F. (1998). “Implementing corporate strategy: from tableaux de bord to alanced scorecards”.European Management Journal, Vol. 16, No. 2: 190-203.##19.Evans, N. (2005). “Assessing the balanced scorecard as a management tool for hotels”. International Journal of ontemporary Hospitality Management, Vol. 17, No. 5: 376-390.##20.Hoque, Z.; James, W. (2000). “Linking balanced scorecard measures to size and market factors: Impact on organizational performance”. Journal Management Accounting Research, Vol. 12, Issue 1: 1-18.##21.Ittner, C.; Larcker, D.; Randall, T. (2003). “Performance implications of strategic performance measurement in financial services Firms”. Journal Accounting, Organizations and Society, Vol. 28, No. 7-8: 715-741.##22.Kaplan, R. S.; Norton. P. D. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action,  Harvard Business Review (January-February): 75-85.##23. Kaplan, R. S.; Norton. P. D. (2000). “Translating strategy into action: The balanced scorecard, harward business Review (September- October), No. 2: 167-176.##24.Papp, Raymond (1999). “Business-IT alignment: productivity paradox payoff?”. Journal Industrial Management & Data systems, Vol. 99, Issue 8: 367- 373.##25.Propper, C.; Debora, W. (2003). “The Use and Usefulness of Performance Measures in the Public Sector”. 0xford Review of Economic Policy, Vol. 19, No. 2: 250-267.##