نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان/ دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

شیوه های فرزندپروری، روش هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می گیرند. در این پژوهش سعی بر آن شده است که رابطه ی بین شیوه های فرزندپروری والدین و اختلالات رفتاری در نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق به روش پیمایشی از نوع توصیفی- تبیینی و همبستگی انجام شده است.  بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 250 دانش آموز مدارس دخترانه و پسرانه کاردانش شهرستان بیرجند انتخاب شدند و به پرسشنامه شیوه فرزندپروری بامریند (1972) و اختلالات رفتاری راتر (1967) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون برای اختلال رفتاری کلی نشان داد شیوه ی فرزندپروری مقتدرانه، قوی ترین پیش بینی کننده است و متغیرهای شیوه ی فرزندپروری مستبدانه، سن پدر، شیوه ی فرزندپروری سهل گیرانه، تحصیلات مادر، جنسیت دانش آموز و سن مادر به ترتیب در مراحل بعدی قرار می گیرند و حدود 16 درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین نموده اند. بنابراین بین شیوه های فرزندپروری مقتدرانه با متغیرهای اضطراب، ناسازگاری اجتماعی و رفتار ضد اجتماعی رابطه ی مسقیم، بین شیوه ی فرزندپروری مستبدانه با متغیرهای اضطراب، ناسازگاری اجتماعی و رفتار ضد اجتماعی و هم چنین بین شیوه فرزندپروری سهل گیرانه و رفتار ضد اجتماعی رابطه ی معکوس وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation between Parents’ Child Fostering Methods and Behavioral Disorders in Students of Second and Third Periods (Case Study: Kar- Danesh Schools of Birjand City)

چکیده [English]

Child fostering methods is the manners which parents take into consideration for training their children. In this research the attempt has been accomplished to investigate the relation between parents’ child fostering methods and behavioral disorders in teenagers. This project has been performed in survey method of descriptive-explaining type and coherence method. On the base of multilevel cluster sampling 250 girls and boys students of Kar-Danesh schools of Birjand city has been selected and responded to the Bamrind’s (1972) child fostering methods questionnaires and Ritter’s ( 1967) behavioral disorders. For data analysis the parallel Regression method has been used. The findings of Regression method for total behavioral disorders showed that the potently child fostering method is the strongest prognosis and the variables of autocratic child fostering manner, father’s age, carelessness child fostering style, mother’s education, student gender and mother’s age put into consideration in the next stages accordingly and has been explained around 16 percentage of standard variant variance. Therefore, there is a direct relation between potently child fostering method and anxiety variables, social incompatibility and anti-social behavior and reversed relation between autocratic child fostering manner and anxiety variables, social incompatibility and anti-social behavior and also there is the same reversed relation between carelessness child fostering styles and anti-social behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Fostering
  • Behavioral Disorders
  • Teenagers
  • High School Students
آجیل چی، بیتا؛ ذوقی، لیلا (1388). "بررسی مقایسه ای شیوه های فرزندپروری در مادران خانه دار با مادران شاغل در دانشکده علوم انتظامی ناجا". پلیس زن، سال دوم، ش 9-10 (بهار و تابستان): 78-94.##
آهنگرانزابی، احمد؛ شریفی درآمدی، پرویز؛ فرج زاده، رباب (1390). "رابطه سبک­های فرزندپروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر". پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، سال اول، ش1 (پاییز و زمستان): 1-8.##
بی نا (1391). "بررسی رابطه فرزندپروری با افکار خودکشی خانواده­ها در دزفول سال 1391". [پیوسته] قابل دسترس در:
http://www.projectpay.ir/139308305360ppay. [1393/9/10]##
حنیفی واحد، ملیسا؛ طالع پسند، سیاوش (1392). "شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان ابتدایی استان البرز در سال تحصیلی 90-1389". ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال هفدهم، ش 12 (اسفند):  804-807 .##
خانجانی، زینب؛ محمودزاده، رقیه (1392). "مقایسه شیوه های فرزندپروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل". فصلنامه علمی- پژوهشی زن و فرهنگ، سال چهارم، ش 16 (تابستان): 37- 52.##
خزاعی، طیبه؛ خزاعی، محمد مهدی؛ خزاعی، معصومه (1384). "شیوع مشکلات رفتاری در کودکان شهر بیرجند". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 12، ش 1 و 2 (تابستان): 79-86.##
ساروخانی، باقر (1388). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، ج 2. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.##
شهامت، فاطمه؛ ثابتی، علیرضا؛ رضوانی، سمانه (1389). "بررسی رابطه ی سبک های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه". مطالعات تربیتی و روان شناسی، دوره­ 11، ش 2 (زمستان و پاییز): 239-254.##
صادق خانی، اسدالله؛ علی اکبری دهکردی، مهناز؛ کاکو جویباری، علی اصغر (1391). "مقایسه ی شیوه های فرزندپروری مادران دانش آموزان پسر 7 تا 9 سال دوره ی ابتدایی با اختلال لجبازی- نافرمانی و عادی در شهرستان ایلام". فصلنامه افراد استثنایی، سال سوم، ش 6 (تابستان):  95-114.##
طالب، مهدی (1369). چگونگی مطالعات اجتماعی. تهران: سپهر.##
طالقانی، محمود (1380). روش تحقیق نظری. تهران: دانشگاه پیام نور.##
قاسمی، وحید (1384). "ضریب آلفای کرونباخ و ویژگی­های آن با تأکید بر کاربرد در پژوهش­های اجتماعی". مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، سال ششم، ش 2 (پاییز و زمستان): 155-174.##
کلانتری، مهرداد؛ مولوی، حسین؛ توسلی، میترا (1384). "رابطه ی بین شیوه های فرزندپروری و اختلالات رفتاری در کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان". دانش و پژوهش در روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، سال هفتم، ش 24 (تابستان): 59-68.##
محسنی تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم. بی جا: آن.##
مسعودی، محمدحسین (1390). "بررسی رابطه ی سطح دینداری والدین و اختلالات رفتاری کودکان". پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.##
- Argys, l. M.; Ress, D.I. (2006) “Birthorder and risky adolescent behavior”. Economic inqiry: 215-233.##
Lamborn, S & et al (1991) “Patterns of competence and adjustment from authoritative authoritarian, indulgent and neglectful families, child Development 62, 1049-1065.##
Wright & et al. (2009). “Childhood emotional maltreatment and later psychological distress among college student: The mediating role of maladaptive schemas”. Child abuse & neglect: The international journal, Vol. 1, N. 2(winter): 59-68##