نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه جامعه شناسی/ دانشگاه بیرجند

چکیده

اعتماد از مفاهیم کلیدی در حوزه جامعه شناسی و یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی محسوب می شود و طرح اعتماد اجتماعی بیانگر توجه فزاینده به عوامل اجتماعی و نهادی در مطالعات توسعه است. مطالعاتی که عمدتاً بر مؤلفه های اقتصادی تأکید داشته، ولی در دهه ‌های اخیر بیشتر به عوامل اجتماعی و فرهنگی توسعه معطوف گردیده است.با اهمیت یافتن اعتماد اجتماعی در جامعه معاصر به تدریج این مفهوم در نزد سیاست گذاران، برنامه ریزان و دولت مردان نیز از جایگاه خاصی برخوردار شده تا جایی که سنجش اعتماد اجتماعی در قانون برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور مورد توجه قرار گرفته است. چارچوب نظری این مقاله، رویکردی تلفیقی مشتمل بر نظریه فرهنگ گرایی وبر، نظریه اقتصاد نهادی و نظریه پاتنام می باشد که از مفاهیم عمده آن ها در این تحقیق استفاده شده است. هدف این پژوهش عبارت است از سنجش میزان اعتماد اجتماعی و مؤلفه ‌های آن در شهر بیرجند و تبیین ارتباط آن با اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی. تحقیق حاضر با رویکرد کمّی، بهروش پیمایشی و با ابزار پرسش نامه انجام شده است. با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر از مردم شهر بیرجند به عنوان نمونه انتخاب شده، سپس به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای افراد واقع در سنین بین 15 تا 64 سال، مورد پرسش قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظرفیت بسیار بالایی از اعتماد اجتماعی و رابطه اش با اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی وجود دارد و نتایج نشان می دهد که تمامی این روابط معنی دار و مستقیم بوده و بیانگر این مهم که میزان آمادگی در جهت توسعه اقتصادی در منطقه در سطح بالایی می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey the Relation of Social Confidence and Readiness for Economic Expansion (Case study)

چکیده [English]

Confidence is counted as a key concepts in sociological studies and as one of the important factors of social investment and the plan of social capital indicates the exceeding attention to the social and constitutional elements in Development studies. The studies which mainly stressed and emphasized the economic dimensions but in recent decades focused its attention more on to the social and cultural factors of expansion plan.
By increasing the seriousness of social confidence in contemporary societies, this concept acquired special status among the politicians, planners and statesmen gradually to the extent that the social confidence evaluation has been take into consideration in the legal act of economic-social expansion plan of our country.
The theoretical framework of this article is a collaborative one which include Webber’s culturist theory, Institutional economy and Putnam’s principles. In this research the main concepts of the aforementioned theories has been used permanently. The aim of this project indicates the evaluation of social confidence scale and its dimensions in Birjand city and the Explanation of its relation with Institutional measures for economic expansion.
The present research has been accomplished with quantitative approach in survey method and by questionnaire tools. By using KoKaran formula 400 people of Birjand has been selected as a sample and then by the multilevel cluster sampling method, the persons between the ages of 15-64 has been interviewed. The obtaining results shows that there is a very high capacity of social confidence and its relation with Institutional actions for economic expansion. All of this relations are meaningful and directional and indicates this basic point that the scale of readiness for economic expansion of this region is in its high level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Confidence
  • Institutional Measurements
  • Birjand
  • Institutional Economy
  • Social Capital
احمدپور داریانی، محمود (1380).کارآفرینی، تعاریف، نظریه ها و الگوها. تهران: پردیس.##
ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا  (1384). جامعه شناسی توسعه. تهران: کیهان.##
پاپلی یزدی، محمدحسین؛ وثوقی، فاطمه (1383). خراسان ژئوپلنیک و توسعه. مشهد: پاپلی.##
پاتنام، رابرت (1380). دمکراسی و سنت­های مدنی. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: روزنامه سلام.##
تاج بخش، کیان (1384). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران:  شیرازه.##
تفضلی، فریدون (1375). تاریخ عقاید اقتصادی. تهران: نشر نی.##
تونکیس، فرآن؛ همس، لزلی (1387). اعتماد و سرمایه اجتماعی. ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.##
ستاریفر، محمد (1374). درآمدی بر سرمایه و توسعه. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.##
شارع­پور، محمود (1385). سرمایه اجتماعی، مفهوم ­سازی، سنجش و دلالت­های سرمایه گذاری. مازندران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران.##
شجاعی باغینی، محمدمهدی (1387). مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.##
فرانکوئیس، پاتریک (1386). سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی. مترجمان محسن رنانی و رزیتا مؤیدفر. تهران: ریاست جمهوری، معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی.##
فیلد، جان (1386). سرمایه اجتماعی. ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی. تهران: کویر.##
کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریه­ی اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.##
گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیت. ترجمه ثلاثی. تهران: نشر مرکز.##
گیدنز، آنتونی (1378). راه سوم، بازسازی سوسیال دمکراسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر شیرازه.##
متوسلی، محمود (1384). توسعه اقتصادی، مفاهیم، مبانی و رویکردها. تهران: سمت.##
مرکز آمار ایران (1390). نتایج عمومی سرشماری نفوس و مسکن. تهران: مدیریت انتشارات و اطلاع رسانی.##
هایامی، یوجیرو (1386). اقتصاد توسعه. ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی. تهران: نشرنی.##
North, Douglass C. (2005).  Understanding the process of conomic change princton. princton university press.##
Sabatini, francecsco (2006). The Role of social capital in Economic Development,. Rome: University of Lasapienza.##
Solow, Robert ( 2001). Notes on Social capital and economic Performance. Washington: The World Bank.##
Sztompka, pioter (1999). Trust: A sociological theory.Cambridge: Cambridge university press.##