نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی قاینات

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

10.22034/fakh.2015.143787

چکیده

تلویزیون از ابزارهاى مؤثر در افزایش شناخت و آگاهى به شمار مى آید و پویانمایی در صنعت رسانه و هنرهای نمایشی، قابلیت‌های فراوانی هم در تولید و هم در برقراری ارتباط با مخاطب دارد. از آنجا که همواره مخاطبان خردسال، کودک و نوجوان حلقه اول علاقه‌مندان و مخاطبان شبکه پویا را تشکیل می دهند، لذا این شبکه با هدف پاسخگویی نیازهای تربیتی، آموزشی، سرگرمی و تفریحی مخاطبان برای تربیت خردسالان و کودکان به کمک خانواده‌ها آمده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - مقایسه ای و به منظور بررسی استفاده از شبکه تلویزیونی پویا و نقش آن در انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهر بیرجند بوده است. نمونه مورد بررسی، 500 نفر از دانش آموزان پسر و دختر است که به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب شد. به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل اطلاعات جمعیت شناختی، وضعیت تحصیلی و مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر (1981)، تهیه و در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از این بود که بین پیشرفت و انگیزش تحصیلی دانش آموزانی که برنامه های شبکه پویا را تماشا می کنند و آنهایی که تماشا نمی کنند تفاوت معنی داری وجود نداشت. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از این بود که بین پیشرفت و انگیزه تحصیلی دانش آموزانی که برنامه های شبکه پویا را تماشا می کنند و آنهایی که تماشا نمی کنند، به لحاظ جنسیت تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Making Use of Dynamic TV Canal and Its Role in Educational Motivation and Educational Progress of Students of Fifth Grade Degree Case Study: (Birjand City in 2013-2014 Session)

چکیده [English]

Television counted as an effective instruments in increasing of knowledge and awareness and has a dynamicity in medium industry and theatrical arts and an enormous affinity both in production and establishment of communication with the addressee. Since kids, child and the youths organize the first rate chain of interest and addresses of dynamic canal, so this canal has come forth with the aim of responsiveness to the training, educating, entertaining and amusing needs of the addresses for training of kids and child to help families. The present research is descriptive-comparative in its nature and has been used for the reason of inspecting the exploitation of dynamic TV canal and its role in educational motivation and educational progress of students. The statistical community has contained all of the students of fifth grade degree of Birjand’s city. The case study under investigation is 500 individuals of boys and girls which has been selected from cluster and random method. In order to collect data, a questionnaire of demographical, educational status and Harter’s scale of educational motivation (1981) has been prepared and distributed among the examinees. The results of this article indicated that there was not a meaningful differences between the educational progress and motivation of the students who watch dynamic canal program in TV and who do not watch this program. And also the results suggested that there was not a meaningful differences relating to sexuality between the educational progress and motivation of the students who watch dynamic canal program in TV and who do not watch this program

کلیدواژه‌ها [English]

 • TV dynamic Canal
 • Educational Motivation
 • Educational Progress
 1. حیدری، غلامحسین، و دیگران (1389). "مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزارهای آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان". فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، ش1(پاییز): 23-38.##

  رشید، خسرو (1391). "انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رابطه با عوامل محیطی". فناوری آموزش، سال هفتم، ش 2 (زمستان): 99-108.##

  رستمی، علی (1364). "رابطه تماشای تلویزیون و میزان موفقیت دانش‌آموزان دوره متوسطه". طرح پژوهشی تخصصی مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای.[خاتمه نیافته].##

  رمضانی، سونیا (1390). "تاثیر آموزش چندرسانه ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی دانش آموزان از راه دور". فناوری آموزش، سال ششم، ش1 (بهار): 45- 57.##

  سلیمی، داوود (1388). "نقش رسانه ها و وسایل کمک آموزشی در فرآیند یاددهی- یادگیری". پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه تهران.##

  سیف، علی اکبر (1387). روانشناسی پرورشی نوین، روانشناسی یادگیری و آموزش و پرورش. تهران: نشر روان.##

  سیدمحمدی، یحیی (1387). روان شناسی یادگیری. تهران: نشر روان.##

  شیخ، سعادت (1384). چگونگی پرداختن به فعالیت های فراغت بین نوجوانان در جامعه شهری گروه 1. تهران: نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی جوانان.##

  شبیری، سیده فاطمه؛ عطاران، محمد (1386). "بهره گیری از نرم افزار کمک آموزشی فیزیک سوم دبیرستان و بررسی تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی و تعامل دانش آموزان در کلاس". تعلیم و تربیت، سال بیست و سوم، ش98 (بهار): 69-84.##

  شهرآرای، مهرناز (1373). "بررسی تأثیر تلویزیون بر مهارت های تحصیلی کودکان و نوجوانان". تعلیم و تربیت، سال دهم، ش2 (تابستان): 33-41.##

  غلامی، یونس، و دیگران (1385). "رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم در درس علوم بر اساس تحلیل نتایج تیمز - آر". روان شناسان ایرانی. سال دوم، ش 7 (بهار): 207-218.##12. کازنو، ژان (1376). جامعه شناسی وسایل ارتباطی جمعی. ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی. تهران: سروش.##13. کافی، طاهره (1382). "بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر". پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان.##14. کراچی، سعید (1377). "بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با انگیزش پیشرفت و منبع کنترل در دختران و پسران سال اول دبیرستان". پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.##15. مختاری، احمد (1381). "بررسی رابطه بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با ویژگی های اجتماعی و آموزشگاهی آنان". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دبستانی و پیش دبستانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان.##16. مفتاح، سیمین (1381). "رابطه کمرویی و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی". پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.##17. مؤمن زاده، امین (1382). "بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دبیرستان های شبانه روزی و روزانه". پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان.##18. مهاجری، اصغر (1374). "بررسی اثرات تلویزیون بر روی کودکان و نوجوانان شهرستان ابهر". طرح پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان [خاتمه یافته].##

  1. 19- Abdul, H. (2005)."A survey of the Application of multimedia in the process of teaching and in kuittho, Malasia". Sep. Vol. 2, No. 9 (sers No,10). Retrieved spring from: http:// www. Sciencedirect.com ]2009/03/15].##20. Angle, B. D. (1998). "The relationship between children›s televiewing and the variables of reading attitude, reading achievement, book reading, and IQ in a sample of fifth grade children". Vol. 124. No. 1.##21.motivation in middle childhood and adolescence: The role ability developmental psychology, Vol. 35. No,1.##22. Beentjes, B. J. (1985). Television›s impact on children›s reading skills: A review of research. Reading ResearchQuarterly, :23: 389-413.##23. Bentham, S. (2002). Psychology and Education, Routledge 99-101.##24.Butler, R.(1999). Information seeking and achievement achievement motivation in middle childhood and adolescence: The role ability developmental psychology. Vol. 35. No.1.##25. Chen, A.(2004). “Goals, Interess and Learning in Physical Education”, The Journal of Educational Research,Vol. 97. No. 6: 99-101.##26. Chiu, H. (1997). “Development and validation of the school achievement ,otivation rating scal”. Journal of Education and Psychologyical and psychology measurement, Vol. 2. No.57: 305-292. ##27. Gardner,H.(1993). Multiple intelligences: The Theory in practice. New York: Basic Book.##28. Gallagher (2007). The emerging dental workforce: Why dentistry? A quantitative study of final yewr dental students views on professional career. BMC Oral Health, un 15, 7.##29. Hashemipour (2006). Dental studens motivation for entering dentistry in Kerman SChool of dentistry. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 1. No. 6: 109-115.##30. Harter (1981). A new self – report scal of intrinsic versus extrinsic orientation in classroom: Motivational and informational comonacnts, Developmental Psychology, Vol. 17. No. 3: 300-312.##31. Remanin, G. (1968). “Social approval and achievement striving in the kindergarten”. Journal of research and development memorandum No. 35.##32. Shashar, H. & Fischer, Sh,(2004). Cooperative learning and the achievement of motivation and perceptions of students in 11th grade chemistry classes, Learning and instruction,Vol. 14. No. 1: 69-87. ##33.Shvltz,D.,Personality Thedies, in: Karami Y(Ed). Tehran, Arasbaran, publications, 1999.##34. Sitpec Debrom. S. Motivation for Learning , in: Hassan Zadeh R and Omomi N.,(Eds). Donyae Pajvhesh press, Mashhad. 2001.##35. Slavin, R. E.(1991). Educational psychology: Theory into practice. New York: John Hopckins University Press.##36. Spalding, L. (1998). Motivation the Classroom, in: Yaghubi H., Khosh ktolgh. A.,(Eds). Tabriz Teacher Traning University, 99-100.##37. Stein, A. H. (1969). The influence of social reinforcement on the achievement of forth grade boys and girls. Journal of child development. Vol. 38. No. 3.##38. Sitpec Debrom S., Motivation for Learning , in: Hassan Zadeh R and Omomi N., (Eds.), Donyaye Pajvhesh press, Mashhad, 2001.##39. Lepper, M.R., J.H. “Corpus & Iyenger Sh.S. (2005). Intrinsic Anidextrinsic Motivational Orientations in the Classroom:Age Differences and Academic Correlate”. Journal of Educational Psychology. Vol. 97. No. 2: 84-196.##40. Levine, D. U., and Levine R.F. (1996). Society and Education (9th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon, 121-124. ##