نویسنده

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شهر سرایان از جمله شهرهای کویری ایران است که همیشه در تنگنای تهیه، حفظ و توزیع آب بوده و ارزش آب در آن بیش از هر جای دیگر احساس می شود؛ به همین دلیل برای رفع این کمبود، آب انبارهایی در سطح شهر ساخته شده تا نیاز ساکنین را برطرف کند. در این پژوهش، شش آب انبار باقی مانده در محلات بافت قدیم شهر سرایان مورد مطالعه قرار می گیرد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی و تحلیلی، به معرفی عناصر معماری بناها و تحلیل آن از جنبه های مختلف پرداخته است و مواد و یافته های آن، بخشی از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای و بخش دیگر به صورت میدانی انجام شده است. تاکنون در مورد آب انبارهای شهر سرایان مطالعه جامعی انجام نگرفته و آن چه صورت گرفته، بیشتر جنبه توصیفی داشته است. اهمیتی که این بناها در زندگی مردم از گذشته تا به امروز داشته است؛ نگارنده را بر این داشت که این آب انبارها را به صورت اختصاصی مورد مطالعه قرار دهد و پرسش اساسی تحقیق حاضر این است که آیا تنوعی در عناصر معماری آب انبارها دیده می شود؟
در بررسی آب انبار مورد مطالعه شاید این طور به نظر می رسد که در عناصر اصلی آب انبارها تنوعی دیده نمی شود؛ در حالی که با بررسی پلکان، سردر ورودی، پاشیر و مخزن می توان تنوع در نقشه و عناصر آن مشاهده کرد. هم چنین در پوشش فضاها بویژه سردر بنا، چون بخش اعظم این آب انبارها در زیر زمین است و هنرمند نمی تواند در همه فضاها تزئین کاری انجام دهد، اوج هنرنمایی خود را در سر در بنا انجام داده و از این بین بناهایی که در مرکز بافت و محلات اعیان نشین هستند، نسبت به بقیه بناها دارای تزئینات بیشتری هستند. این بناها از لحاظ معماری چه در پوشش سردر و چه پلکان یا مخزن طوری ساخته شده اند که شرایط اقلیمی کمترین تأثیر را در بناها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

.آرشیو نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سرایان (1390).##2.بیابانی، مهدی (1376). "مونوگرافی بخش سرایان". رساله کارشناسی علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، [چاپ نشده].##3.پیرنیا، محمدکریم (1387). سبک شناسی معماری ایران. تدوین و گردآوری غلامحسین معماریان. تهران: سروش دانش.##4.پیرنیا، محمدکریم (1392). آشنایی با معماری اسلامی ایران. تهران: سروش دانش.##5.تقسیمات کشوری در ایران (1392). [پیوسته] قابل دسترس در:http://www.sk.portal.ir/index.php?option=com_content&task= view&id=3723.[1392/6/5]##6.جلیلی پروانه، زهرا (1387). "برنامه ریزی روستایی اولویت بندی نیازهای توسعه ای روستاییان از دیدگاه شورای اسلامی روستا و مردم". رساله کارشناسی ارشد جغرافیای روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.##7.جوادی، آسیه (1363). معماری ایران، ج 1. تهران: مجرد.##8.حقدادی، کوکب (1390). سرایان زمرد کویر. مشهد: رستگار.##9.رضی، هاشم (1363). اوستا. تهران: فروهر.##10.زمرشیدی، حسین (1373). طاق و قوس در معماری ایران. تهران: کیهان.##11.طغرایی، محمود (1381). گزارش ثبتی آب انبار فاضلخانی سرایان. بیرجند: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، مرکز آرشیو.##12.عابدینی، مجید؛ سعیدی، مینا؛ عالم زاده، هادی (1369). دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج1. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی: 30- 36.##13.عسکری، نصرالله (1388). "آب انبار سردار بزرگ قزوین و نقش آن در زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم محله راه ری سابق". فصلنامه فرهنگ مردم، سال هشتم، ش31 و 32 (پاییز و زمستان): 193 - 203.##14.علم الهدی، هدی (1382). "آب در معماری ایرانی". مجله ماه هنر، ش57 و 58 (خرداد و تیر): 84 -91.##15.عمرانی پور، علی (1384). هنر و معماری اسلامی ایران. تهران: وزارت مسکن شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری سازمان عمران و بهسازی شهری.##16.فرخ یار، حسین (1386). آب انبار: یادگاری از یاد رفته. قم: حلم.##17.فریه، ر. دبلیو (1374). هنرهای ایران. ترجمه پرویز مرزبان. تهران: فرزان روز.##18.قبادیان، وحید (1390). بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران. تهران: دانشگاه تهران.##19.کیانی، محمدیوسف (1387). معماری ایران دوره اسلامی. تهران: سمت.##20.محمودی نسب، علی اصغر (1393). معماری بافت قدیم شهر سرایان با تکیه بر اقلیم گرم و خشک منطقه. تهران: سمیرا.##21.معماریان، غلامحسین (1372). سیری در معماری آب انبارهای یزد. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.##22.معماریان، غلامحسین (1388). "معرفی گوشه ای از معماری ناشناخته ایران: ساختمان آب انبارها)". فصلنامه دانشگاه هنر، ش 2 (بهار و تابستان): 125-141.##23.ملازاده، کاظم؛ محمدی، مریم (1379). دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره ی اسلامی بناهای عام المنفعه. تهران: سوره.##24.موقعیت جغرافیایی سرایان (1389). [پیوسته] قابل دسترس در:
http://sarayancity.ir/index.php/--mainmenu-23/---mainmenu- 35[1389/9/25].##
25.نراقی، حسن (1352). "راهسازی کاروانسرای شاه عباسی و برخی از بناهای تاریخی فراموش شده باغ و عمارات تاج آباد نطنز، عباس آباد، شکارگاه و بند عباسی یا سد قهرود". هنر و مردم، ش 127 (اردیبهشت): 57 - 73.##26.نقشه ماهواره ای (2013). [پیوسته] قابل دسترس در: https://Google Earth.Com ##27.نورآقایی، آرش (1391). "آب انبار". امرداد نامه، سال چهارم، ش 37 (مرداد): 4 - 9.##28.ورجاوند، پرویز (1367). آب انبارها در معماری ایران، ج 2. تهران: جهاد دانشگاهی.##