نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

در عصر جدید سازمان­ها برای رسیدن به تعالی سازمانی و داشتن یک فرهنگ سازمانی پویا و بالنده، مبتنی بر ارزش‎های حاکم بر آن جامعه به گزینه­ای به نام آموزش روی آورد­ه­اند. از آنجا که در کشور ما ایران، نظام جمهوری اسلامی حاکم است و لازم است فرهنگ سازمانی مبتنی بر الگوهای اسلامی (نه فقط شعاری؛ بلکه به­صورت عملی) در سازمان ها و نهادها شکل بگیرد و تقویت شود، در این پژوهش نقش آموزش­های سازمانی در ارتقای فرهنگ سازمانی مبتنی بر الگوهای اسلامی در قالب یک مدل علّی مورد بررسی قرار گرفت. براساس جامعه 500 نفری مجموعه استانداری خراسان شمالی و واحدهای تابعه، تعداد 217 نفر به­صورت نمونه­گیری در دسترس، به­عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق­ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر خبرگان و روایی سازه­ای آن به کمک تحلیل عاملی تأییدی بررسی و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه شد. ابزار تحلیل داده­ها، نرم­افزارهای SPSS22 و LISREL8 بود. یافته­های تحقیق نشان داد که آموزش اثر مثبت و معناداری بر کاهش هزینه­ها، ارائه خدمات به ارباب رجوع، بهبود کیفیت کار، خودمدیریتی و پایبندی به قوانین و مقررات در استانداری خراسان شمالی داشته­است؛ بنابراین می­توان نتیجه گرفت با آموزش­های هدفمند می­توان موجبات ارائه خدمات بهتر به مراجعان (مراجعه­کنندگان به سازمان­ها و ارباب رجوع­ها) را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Intra-organizational Training in Promoting Organizational Culture based on Islamic Models (causal model)

چکیده [English]

In the new era, in order to achieve organizational excellence and have a dynamic and growing organizational culture, based on the values ​​that govern that society, organizations have turned to an option called education, and given that this issue has been revealed to everyone for years, but Today, organizations have realized its important role. Since in our country, Iran, the system of the Islamic Republic is ruling and it is necessary to form and strengthen the organizational culture based on Islamic models (not only slogans but also in practice) in organizations, institutions and organs; Therefore, in the present study, the role of education in promoting organizational culture based on Islamic models was investigated. This research is in terms of applied nature and in terms of the type of survey research.For this purpose, 217 people from a population of 500 people in North Khorasan province and its affiliated units have been selected as a random sample based on Morgan table and the desired dimensions have been studied among them. A researcher-made questionnaire was used to collect data, the content validity of which was assessed by experts and its structural validity was assessed by confirmatory factor analysis, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. The analysis method used in this research is SPSS22 and 8 LISREL software. The results of the research show that education has a positive and significant effect on reducing costs, providing services to the client, improving the quality of work, self-management and adherence to laws and regulations in the North Khorasan Governorate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • Education
  • Islamic Patterns
  • Governor's Staff
- ابزری، مهدی؛ دلوی، محمدرضا (1388). "نیل به تعالی (سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی". جامعه­شناسی کاربردی، دوره 20، ش 1 (بهار): 171-196.##- ابطحی، سیدحسین (1383). آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی. تهران: مؤسسه فرهنگی کتاب سمانیز.##- انصاری، غلامحسین (1383). سیره پیامبر (ص) در رهبری و انسان­سازی. تهران: چاپ و نشر بین‌الملل.##- باکینگهام، مارکوس؛ کافمن، کورت (1381). رهیدن از قانونهای کهنه، راه برترین مدیران جهان. ترجمه عبدالرضا رضایی­نژاد. تهران: فرا.##- برون، مهرداد (1395). "فرهنگ سازمانی". [پیوسته] قابل دسترس در:
##[25/03/1399] https://civilica.com/doc/668358/
- بهارستان، جلیل (1383). "مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج". مدرس علوم انسانی، دوره 8، ش 36 (بهار): 1-38.##- چاوشی، سیدکاظم (1388). "بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسلامی". پژوهش های میان رشته­ای قرآن کریم، دوره 1، ش 2 (بهار): 43-53.##- حیدری، غلامحسین (1389). "الگوهای مدیریت در قرآن و اسلام". تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره 1، ش 3 (بهار): 13-30.##- رضاییان، علی (1384). انتظار عدالت و عدالت در سازمان. تهران: سمت.##- سالاری­راد، معصومه؛ صالحی، جواد (1391). "تکریم ارباب­رجوع در پرتو آموزه­های اخلاق سازمانی". مهندسی فرهنگی، دوره 6، ش 67- 68 (مرداد و شهریور): 108-118.##- شریف­زاده، فتاح؛ رضایی­منش، بهروز؛ عزتی، امیرحسن (1398). "عوامل مؤثر بر نهادینه­سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش­های اسلامی". مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 28، ش92 (تابستان): 135-163.##- عسکری وزیری، علی؛ زارعی متین، حسن؛ امیری، علینقی (1391). "ارائه الگوی مؤلفه­های فرهنگ سازمانی با رویکرد اسلامی مبتنی بر نهج البلاغه". مدیریت در دانشگاه اسلامی، دوره 1، ش 3 (پاییز): 401-422.##- عضدی، طیبه (1395). "بررسی الگوی توسعه غربی و اسلامی و ضرورت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت." [پیوسته] قابل دسترس در:   [5/04/1399] ##https://civilica.com/doc/580812
- عطاران، جواد، و دیگران (1396). "تبیین مؤلفه­های فرهنگ سازمانی اسلامی در پرتو اصول عقاید؛ برگرفته از آیات قرآن کریم". مدیریت در دانشگاه اسلامی، دوره6، ش 1 (بهار و تابستان): 1-26.##- فقهی فرهمند، ناصر (1388). "ویژگی­های فرهنگ سازمانی با رویکرد بهسازی نیروی انسانی (مطالعه موردی: شرکت­های کوچک تولیدکننده قطعات صنعتی شهر تبریز)". تحقیقات فرهنگی، دوره 2، ش 4، پیاپی 8 (زمستان): 295-330.##- کریمی، فریبا؛ سلیمی، محمدرضا (1394). "نقش آموزش در ارتقای بهره­وری نیروی انسانی در سازما­ن­ها". [پیوسته] قابل دسترس در:
##[22/04/1399] https://civilica.com/doc/460000
- لکزایی، نجف؛ سنقری، محمد (1394). "الگوی اسلامی پیشرفت براساس مفاهیم قرآن کریم". سیاست متعالیه، دوره 3، ش 8 (بهار): 7-28.##- منافی شرف­آباد، کاظم (1390). "آموزش کارکنان و اثربخشی آموزشی سازمانی". [پیوسته] قابل دسترس در: [15/03/1399]## https://civilica.com/doc/142107
- هادوی­نژاد، مصطفی؛ تقی­پورفر، ولی­الله؛ دانایی­فرد، حسن (1390). "پیش فرض­ها و ارزش­های فرهنگ سازمانی اسلامی: پژوهشی در چارچوب مدل فرهنگ سازمانی شاین". دانشور رفتار، دوره 47، ش 2 (تیر): 93-120.##
- Balthazard, P. A., Cook, R. A. (2004). “Organizational Culture and Knowledge Management Success:Assessing the Behavior Performance Continuum”. [Continued] Available at: https://www.researchgate.net/ publication/221182375[2020/07/09]##- Denison, D. R. (2001). Organizational culture: Can it be a key lever for driving organizational change? En C. L. Cooper, S. Cartwright y P. Ch. Earley (Eds.), The International Handbook of Organizational Culture and Climate (pp. 347-372). Chichester: John Wiley & Sons.##- Esmaeili, S., Aqaei, S. (2016). Investigating the Effect of Dimensions of Organizational Culture on Reducing Costs in MAPNA Group”. [Continued] Available at: https://www.researchgate.net/publication/318 [2020/07/20]##- Hung, R. Y. Y., et al. (2011). “Impact of QM and Organizational Learning on Innovation Performance in the High-tech Industry”. International Business Review, Vol. 20, No. 2: 213-225.##- Markolides, G. A.; Heck, R. H. (2011). “Diagnosing organizational cultures: A conceptual and empirical review of culture effectiveness surveys”. An International Journal of Research, Policy and Practice, Vol. 7, No. 1: 76-95.##- Wong, K.; Aspinwall, E. (2005). “An Empirical Study of the Important Factors for Knowledge‐management Adoption in the SME Sector”. Knowledge Managemen, Vol. 9, No. 3: 64-82.##- Yilmaz, C.; Ergun, E. (2015). “The effect of dimensions of Denison's organizational culture model on the performance of organizations”. Jornal of world Business, Vol. 43, No. 3: 290-306##.