نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور بیرجند

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور بیرجند

چکیده

بسیاری از دانشمندان برای سازمان‌ ها نوعی قابلیت و توانایی به نام هوش سازمانی قائل هستند که ترکیبی از هوش انسانی و هوش ماشینی است. رهبری تحول‌‌ آفرین اساس و شالوده‌ ‌ای برای موفقیت سازمانی است که دسترسی به اهداف بالاتری را برای نظام سازمانی میسر می‌‌ سازد. رهبران تحول‌‌ آفرین، اثربخشی را به کارایی ترجیح می‌‌ دهند و سعی می‌‌ کنند با توجه به روحیات خود و کارکنان، از منابع انسانی سازمان بهره‌ ‌مند شوند. در جامعه‌‌ ی آماری شامل کلیه کارکنان کمیته امداد امام خمینی بیرجند بوده که در فروردین و اردیبهشت93 بین آنها پرسش‌ نامه توزیع شده است و پرسش‌ نامه‌‌ های دریافت شده، به‌ عنوان نمونه در نظر گرفته شد. لذا نمونه آماری در قلمرو زمانی تحقیق 72 نفر بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش‌ نامه‌‌ ی هوش سازمانی آلبرخت (آلبرشت) و پرسش‌ ‌نامه سبک رهبری چند عاملی باس و آلیو استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌‌ دهد که هوش سازمانی بر رهبری تحول‌ ‌آفرین تأثیر مثبت دارد. همچنین تمام شاخص‌‌ های مدل اندازه‌ ‌گیری و مسیرهای متناظر سؤالات تحقیق نیز مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

  1. بیک زاده، جعفر؛ علائی، محمدباقر؛ اسکندری، کریم (1389). "بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با عملکرد آنان در سازمان ­های دولتی استان آذربایجان شرقی". پژوهش­های مدیریت. سال سوم، ش  8(تابستان): 143-163. 2. طبرسا، غلامعلی؛ حاتمی، سکینه؛ ابدالی، رقیه (1391). "تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش". پژوهش نامه مدیریت تحول. سال چهارم، ش 7 (بهار و تابستان): 85-92. 3. فرهنگی، علی اکبر، و دیگران (1388). "هوش پیش بینی کننده رهبری تحول آفرین". فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال چهارم، ش 15 (پاییز): 31-57. 4. مرتضوی، سعید؛ ناظمی، شمس الدین؛ محمودی فخرآباد، صادق (1384). "بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول بخش". فصلنامۀ مدرس علوم انسانی (ویژه نامه مدیریت)، سال نهم، ش 3 (پاییز): 167-190. 5. موغلی، علیرضا (1383). "رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن در مدیریت". مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول. سال دوازدهم، ش 43 و 44 (پاییز و زمستان): 95-112. 6.  وظیفه دوست، حسین؛ قاسمی، فاطمه (1387). "هوشمندی رقابتی (رویکردها و کاربردها)". ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، ش 197 (مهر): 34-37. 7. یعقوبی، نورمحمد؛ اورعی یزدانی، بدرالدین؛ مقدمی، مجید (1388). "بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین". پژوهشنامه ی مدیریت اجرائی. سال نهم، ش 1 (بهار و تابستان): 119-144.

8. Albrecht, Karl (2003). "Organizational Intelligence survey". [on-line]. Arailable: http://www.KarlAlbrecht.com [2012/2/18].  9.  Avolio, B. J. (1999). "Full leadership development: Building the vital forces in organizations". [on-line]. Arailable: http://www.sagepublications.com [2012/2/18].  10. Avolio, Bruce J.; Bass, Bernard M.; Jung, Dong I. (1999). “Re-examining the components of transformational and transactional leadership using the Multifactor Leadership”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 72, No. 4: 441-462. 11. Azma, Fereydoon; Mostafa pour, Mohammad ali; Rezaei, Hamid (2012). "The application of information technology and its relationship with organizational intelligence".[on-Line] Available: http://www.sciencedirect.com: doi: 10.1016/j.protcy. [2012/02/18]. 12. Bass B. M. & et al. (2003). "Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership". Journal of Applied Psychology. Vol. 88 ,No. 2: 207–218.   13. Bass, Bernard M.; Waldman, David A.; Avolio, Bruce J. (1987). "Transformational Leadership and the Falling Dominoes Effect". Group & Organization Studies, Vol .12, No. 1 (March): 73-87.  14. Gardner, W. L. & et al. (2010). "Scholarly leadership of the study of leadership: A review of The Leadership Quarterly’s second decade, 2000-2009".[on-Line] Available: http:// www.sciencedirect. com/science/article/ pii/ S1048984310001402. [2012/2/18]   15.  Judge, T. A.; Piccolo, R. F.; Kosalka, T. (2009). "The bright and dark sides of leader traits: A reviewand theoretical extension of the leader trait paradigm". The Leadership Quarterly, Vol. 20, No. 6: 855–875.  16. Lowe, K. B.; Gardner, W. L. (2001). "Ten years of The Leadership Quarterly: Contributions and challenges for the future". The Leadership Quarterly, Vol. 11, No. 4: 459–514.  17. Lowe, K. B.; Kroeck, K. G.; Sivasubramanian, F. (1996). "Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic review of the Multifactor Leadership Questionnaire literature". The Leadership Quarterly, Vol. 7, No. 3: 385–425.  18. Nicholas, Clarke (2010)."Management Institute Emotional Intelligence and Its Relationship to Transformational Leadership and Key Project Manager Competences ". Management Journal, Vol. 4, No. 2: 5–20.  19.Stefan, Kirn; O’Hare, Gregory (1997). "Cooperative Knowledge Processing". London: Springer-Verlag. 20. Spector, P. E. (2008). “Industrial and organizational behavior (5th ed.)”. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. 21. Wang, Xiao-Hua; Howell, Jane M. (2010). "Exploring The Dual-Level Effects Of Transformational Leadership On Followers". Journal of Applied Psychology American, Psychological Association,Vol. 95, No. 6 (August): 1134–1144.