نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا ، تهران;، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی و اشتغال، پژوهش حاضر بر آن است تا با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد همگرایی بین دو حوزه بازاریابی و کارآفرینی به شناسایی و تبیین پیامدهای فرهنگی- اجتماعی توسعه فرایند بازاریابی در کسب­وکارهای خانگی در بخش صنایع دستی استان خراسان شمالی  بپردازد. روش پژوهش از نوع کیفی (روش گراندد تئوری) بوده و گردآوری داده­ها با استفاده از مصاحبه­های عمیق نیمه­ساختاریافته و بررسی پیشینه­های تحقیق صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه­های کشور با تخصص بازاریابی و کارآفرینی، اعضای کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارآفرینان منتخب در بخش کسب و کارهای کارآفرینانه خانگی حوزه صنایع دستی در استان خراسان شمالی است که با استفاده از روش نمونه­گیری نظری (هدفمند) و رسیدن به نقطه اشباع نظری در نهایت پس از 21 مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شدند. لازم به ذکر است تجزیه و تحلیل داده­ها نیز طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، پیامدهای فرهنگی - اجتماعی توسعه فرایند در بازاریابی کسب­وکارهای کارآفرین خانگی شامل پنج مؤلفه تحت عناوین بهبود کیفیت زندگی، اشتغال­زایی پایدار، بهبود زیرساخت­ها، نهادینه­سازی کارآفرینی، افزایش گرایش به مشاغل خانگی شناسایی و استخراج شد. همگرایی بین دو حوزه بازاریابی و کارآفرینی موجب ایجاد مزیت رقابتی و خلق ثروت می­شود و منافع اجتماعی و فرهنگی فراوانی برای کارآفرینان بخش خانگی در استان خراسان شمالی و همچنین در سطح جامعه به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

منابع
اسماعیلی، محمدرضا؛ حبیبی، مرضیه (1396). "طراحی مدل بازاریابی استراتژیکِ صنایع دستی مبتنی بر تئوری داده­بنیاد". تحقیقات بازاریابی نوین، سال پنجم، ش 2 (تابستان): 93-114.##احمدپور­داریانی، محمود؛ مقیمی، سیدمحمد (1398). مبانی کارآفرینی. تهران: نگاه دانش.##الوانی، سید مهدی (1398). مدیریت عمومی. تهران: نی.##پرویزی، سرور؛ و دیگران (1389). روش­های تحقیق کیفی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.##خنیفر، حسین؛ و دیگران (1389). "کارآفرینی خانگی: انگیزه­ها و نقش عوامل جمعیت­شناختی بر آن". توسعه کارآفرینی، سال ششم، ش9 (پاییز): 183-203.##دانایی­فرد، حسن؛ و دیگران (1388). روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار.##رضوانی، مهران؛ و دیگران (1388). "بازاریابی کارآفرینانه بین­المللی در بنگاه­های کارآفرین ایرانی بخش صنایع غذایی". توسعه کارآفرینی، سال دوم، ش 5 (بهار): 31-55.##سید امیری، نادر؛ و دیگران (1394). "بازایابی کارآفرینانه کسب­وکارهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات با رویکرد نظری زمینه­ای کلاسیک". مجله مدیریت بازرگانی، سال سوم، ش 7 (زمستان): 101-125.##علی­پور، شهرام؛ و دیگران (۱۳۹۸). "ارایه مدل توسعه کسب­وکارهای خانگی در شهر تهران مبتنی بر رویکرد محله­محوری". فصلنامه مدیریت کسب­وکار، سال یازدهم، ش 44 (تابستان): 100-120.##طغرایی، محمد؛ رضوانی، مهران (1391). "نگاشت مفهومی سرمایه­ اجتماعی در فعالیت­های بازاریابی کارآفرینانه شرکت­های کوچک". تحقیقات بازرایابی نوین، سال هفتم، ش 2 (بهار): 87-106.##طغرایی، محمدتقی؛ و دیگران (1395). "طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه در کسب­وکارهای فرهنگی- هنری".‏ توسعه کارآفرینی، سال نهم، ش 3 (تابستان): 473-491.##ﮔﻼﺑﻰ، اﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ؛ و دیگران (1390). "تبیین نقش فرد کارآفرین در بازاریابی کسب­وکارهای خانگی­محور". مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، ش 11 (پاییز): 64-84.##مبارکی، محمدحسن؛ و دیگران (1395). "طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب­وکارهای خلاق هنری (مورد مطالعه: صنایع خلاق)". تحقیقات بازاریابی نوین،  سال دهم، ش 7 (زمستان): 337-352.##مدرسی، میثم؛ و دیگران (1395). "آسیب­شناسی برنامه­های حمایتی دولت از رشد کسب­وکارهای خانگی از دیدگاه زنان صاحب کسب­وکارهای خانگی در ایران". فصلنامه مدیریت سازمان­های دولتی، سال چهارم، ش 2 (پاییز): 60-83.##هچ، ماری جو (1396). تئوری سازمان: مدرن، نمادین- تفسیری و پست­مدرن، ترجمه حسن دانایی­فرد. تهران: مهربان­نشر.##
Clark, C.; Dougla, J. (2014). “Micro-Enterprise growth: Lessons from home-based business in New Zeland”. journal of small enterprise research, Vol. 3, No. 2: 68-90.##Creswell, J. W. (2007). “Designing and conducting mixed methodsresearch”. Thousand Oaks, CA: Journal of global management, Vol. 3, No. 1: 48-60.##Edwards, S. (2010). “Home-Based Business for Dummies, Wiley Publishing, Inc”. Journal of bussiness management, Vol. 4, No. 3: 19-38.##Gilmore, A.; Carson, D.; Odwyer, B. (2009). “Innovative marketing in SMEs”. European Journal of Marketing, Vol. 43, No.21:42-61.##Horgan, M. (2015). “Policy, Regulations and Approaches to Home based”. The Review of Economoics and Statistics, Vol. 162, No. 46: 117-120.##Hemmea, F.; et al. (2018). “Extending sport-based entrepreneurship theory through phenomenological inquiry”. Journal of sport management review, Vol. 20, No. 1: 92-104.##Jones, R.; Rowley, J. (2011). “Entrepreneurial marketing in small businesses: A conceptual exploration”. International Small Business Journal, Vol. 29, No. 1: 25-36.##Mason, C. (2014). “Home Truths: The true value of Home-based businesses. Project Report, Federation of Small Businesses in Scotland, Glasgow”. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 15, No. 2: 111-132.##Mottner, S.; Ford, B. (2015). “Measuring nonprofit marketing strategy performance: the case of museum stores”. Journal of Business Research, Vol. 58, No. 22: 829– 840.##Musket, G.; Mike, W. (2005). “Home-Based Business: An Economic Development Alternative, Oklahoma Cooperative Extension Sheets”. fromJournal of sport management review, Vol. 18, No. 3: 54-76.##Nwaizugbo, I. C.; Anukam, A. I. (2014). “Assessment of entrepreneurial marketing practices among Small and Medium Scale Enterprises in Imo State Nigeria: Prospects and challenges”. Review of Contemporary Business Research, Vol. 3, No. 1:44- 24.##Rosnafisah. S.; et al. (2009). “The ebusiness potential for home-based businesses in Malaysia: A qualitative study”. International Journal of Cyber Society and Education, Vol. 2, No. 1: 21-36.##Stokes, D. (2010). “Entrepreneurship and marketing education: time for the road less travelled?”. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 11, No. 1: 95-108.##Walker, E.; Webster, B. (2004). “Gender issues in home-based businesses”. Women in Management Review, Vol. 19, No.54: 404- 412.##Wynarczyk, Z.; Graham, P. (2013). “The Impact of Connectivity Technology on Home-Based Business”. Journal of Entrepreneurship, Vol. 6, No. 1: 24-40.##