نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار جامعه‌شناسی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

گسترش گردشگری در مناطق مختلف سبب شده گردشگری به‌منزله بزرگ‌ترین صـنعت جهـان معرفـی شود. فضای مناسب گردشگری منجر به رشد اقتصاد منطقه و ناحیه‌ می‌شود و بازتولید آن بر سازوکارهای فرهنگـی و رفتارهای مردم در منطقه تأثیرگـذار اسـت. روش تحقیق این پژوهش پدیدارشناسی است. برای جمع‌آوری داده‌ها نمونه‌گیری از 37 مشارکت‌کننده که بین سنین 19 تا 65 سال بودند، مصاحبه نیمه­ساختاریافته گرفته‌ شده است و برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. یافته‌ها در زمینه بسترهای معنایی شامل 30 گزاره مرتبط با نگرش زائران را نشان می‌دهد که به پنج زیرمضمون معنایی تقلیل یافتند و در سه حوزه طبقه‌بندی شدند. این سه حوزه عبارتند از نگرش فردی (سامانه‌ی بودن نگرش)، خانواده (چرخشی بودن عوامل شکل‌دهنده به نگرش) و جامعه (روابط ساختاری میان بسترهای معنایی که نگرش را تداوم می‌بخشند). توجه به نگرش زائران و نسبت آن با گردشگری منطقه، نقش کلیدی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی- اجتماعی دارد که در این زمینه باید به روابط ساختاری، چرخشی و چند علتی توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitudes of the pilgrims of Astan Quds Razavi towards the people of Mashhad With the approach of developing tourism in religious cities

چکیده [English]

The expansion of tourism in different regions has led to the introduction of tourism as the largest industry in the world. adequate tourism environment leads to the growth of the region and region economy and its reproduction affects the cultural mechanisms and behaviors of people in the region. the research method of this research is phenomenology. For data collection, sampling of 37 participants between the ages of 19 and 65 years, the interview was semi-structured and thematic analysis was used to analyze the data.
Findings in the field of semantic contexts include 30 statements related to the attitude of pilgrims, which were reduced to five semantic sub-themes and were classified into three areas. these three areas are individual attitude (systemic attitude), family (rotation of factors shaping attitudes) and society (structural relationships between semantic contexts that perpetuate attitudes). attention to the attitude of pilgrims and its relationship with tourism in the region, it plays a key role in socio-cultural planning and policy-making in this regard, structural, rotational and multi-causal relationships should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • tourism
  • cultural sites
  • semantic context
  • religious cities
 پوررجبی، میلاد (۱۳۹۷).  "نقش مدیریت محیط زیست شهری بر ترویج صنعت گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان صومعه‌سرا، استان گیلان)". در: مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس بین­ المللی جامعه و محیط زیست. تهران: دانشگاه تهران: 178-196##
پوررجبی، میلاد؛ مجدی، علی­اکبر (1398). "عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی در مناطق حاشیه­نشین شهر مشهد". مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان، دوره 13، ش 4 (پاییز): 35-60##
پوررجبی، میلاد؛ میرزایی، حسین؛ یداللهی­زاده، محمدجواد (1398). "راهبردهای برنامه­ ریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول و الگو". فصلنامه راهبرد اجتماعی- فرهنگی، دوره 32، ش 8 (زمستان): ۹۷-۱۲۵##
قبادی، علیرضا؛ پوررجبی، میلاد (1397). "نقش مدیریت شهری بر توسعه صنعت گردشگری شهر صومعه سرا". فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی، دوره 1، ش 2 (بهار): 68-84##
کشاورز، رضا؛ دلبری، سیدمهدی (1396). "مطالعه تأثیرات فرهنگی و اجتماعی زیارت امام رضا (ع) در تبادل و ارتقای فرهنگی جوامع مسلمان". فصلنامه فرهنگ رضوی، دوره 26، ش 18 (زمستان): 37-62##
نودهی، فرامرز، و دیگران (1394). "فراسوی دوگانه زائر-گردشگر؛ گونه‌شناسی تجربه سفر زائران مرقد منور امام رضا (ع)".  فصلنامه راهبرد اجتماعی- فرهنگی، دوره 26، ش 15 (بهار): 193-218##
Adongo, C. A.; Taale, F.; Adam, I. (2018). “Tourists' values and empathic attitude toward sustainable development in tourism”. Ecological Economics, Vol. 14, No. 1: 251-263##
Ambroz`, M. (2008). “attitudes of local residents towards the development Of tourism In slovenia: The case of the primorska, dolenjska, gorenjska and ljubljana regions”. Anthropological Notebooks, Vol. 14‌, No. 1: 63–79‌##
Bender, M. Y.; et al. (2009). “Local residents' attitudes toward potential tourism development: the case of Ansted”. Tourism economics, Vol. 42, No. 3: 85-94##
Brida, J. G.; Nogare, C. D.; Scuderi, R. (2017). “Learning at the museum: Factors influencing visit length”. Tourism Economics, Vol. 23, No. 2: 281–294##
Chen, C. F.; Chen, F. S. (2010). “Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists”. Tourism Management, Vol. 31, No. 129:19-35##
Corbin, J.; Strauss, A. (2008). “Basics of qualitative research development”. Journal of Ann. Tour. Res, Vol. 57, No. 2: 234–278##
Evrim, Ü. (2013). "Urban tourism‌ promotion‌: What‌ makes the difference". Journal of SocialSciences, Vol. 1, No. 5: 17-27##
Huang, Z.; Miao, L. (2016). “Illegitimate customer complaining behavior in hospitality service encounters: A frontline employee perspective”. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 40, No. 6: 655–684##
Jucan, C. N.; Jucan, M. S. (2013). “Travel and tourism as a driver of economic recovery”. Procedia Economics and Finance, Vol. 6, No. 1: 81-88##
Kim, J. E.; Pennington-Gray, L. (2003). “Perceptions of tourism development: the case of Micanopy, Florida.” Tourism Management, Vol. 12, No. 2: 170-176##
Meleddu, M.; Paci, R.; Pulina, M. (2015). “Repeated behaviour and destination loyalty”. Tourism Management, Vol. 50, No. 1: 159–171##
Merriam, S. B. (1998). “Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from” Case study research in education.” Jossey-Bass publishers Management, Vol. 42, No. 4: 169–171##
Mohammadi, M.; khalifah, Z. (2010). “Local people perceptions toward social, Economic and environmental‌ impacts‌ of tourism in Kermanshah (Iran) “. Asian social science, Vol. 6, No. 11: 220-235##
Monterrubio, J. C.; Bello, A. (2011). “Local community attitudes towards the impact‌ of‌ tourism on prostitution”. Journal of Tourism, Vol. 12, No. 4: 13-20##
Murphy Peter, E. (1985). Tourism: A community approach. London: routledge##
Ndivo, R. M.; cantoni, L. (2016). “Rethinking local community involvement in tourism development”. Annals of tourism research, Vol. 6, No. 7: 275-278‏##
Pisonero, R. D. (2011). “Actuation and promotion mechanisms of‌ urban‌ tourism‌: The case of seville (Spain‌)”. Turizam‌, Vol. 15, No. 1: 26 - 39##
Popescu, R. I.; Corbos, R. A. (2010). “The role of urban tourism in the strategical development of brasov‌ area”‌. Theoretical‌ and empirical researches in urban Management, Vol. 7, No. 16: 69-85##
Pourrajabi, M.; Asgharpour Masouleh, A. (2019). “The meaning of money among young students: A phenomenological study”. Sociological studies of youth, Vol. 10, No. 33: 93-106##
Rastegar, H. (2009). “Tourism development and residents' attitude: A case study of Yazd”. Journal of‌ tourism‌, Vol.‌ 5, No. 2: 203-211##
Ryu, J. S.; L'Espoir Decosta, J. N. P.; Andéhn, M. (2016). “From branded exports to traveler imports: Building destination image on the factory floor in South Korea”. Tourism Management, Vol. 52, No. 1: 298-309##
Sanchez‌, A. V.; Amp, O. (2009). “Residents attitudes towards tourism development in the spanish province of Huelva”. Narodnostopanski Arhiv, Vol. 12, No. 34: 31‌-63##
Scott, N.;  Cooper, C. (2010). “Innovation for sustainable urban tourism: Some thoughts on best practice”. Revista de administração pública, Vol. 44, No. 5:1171-1190##
Shank, G. D. (2006). Qualitative research: A personal skills approach. New jersey: Pearson merrill prentice hall##
Teye, V.; Sirakaya, E.; Sönmez, S. F. (2002). “Residents' attitudes toward tourism development”. Annals of tourism research, Vol. 29, No. 3: 668-688##
Yasong, W.; Robert, E. P. (2008). “Residents’ Attitudes toward tourism‌ and‌ perceived personal benefits in a rural community”. Journal of Travel Research, Vol. 12, No. 2: 131-211##
Wang, Y.; Pfister, R. E.; Morais, D. B. (2006). “Residents’ attitudes toward tourism development: a case study of washington”. Tourism Management, Vol. 23, No. 4: 411-418##