نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران. پژوهشگر اجتماعی و مدرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی و پژوهشی سینا، خراسان رضوی

چکیده

سلامت اجتماعی عبارت است از ارزیابی توانایی انجام مؤثر، کارآمدی عملکردها، مهارت­ها و نقش‌های اجتماعی فرد در جامعه تعریف می شود. هدف از نوشتار حاضر ارزیابی وضعیت سلامت اجتماعی زنان شهر فردوس بوده است. این تحقیق بر مبنای نظریه کییز و با روش‌ پیمایشی از نوع توصیفی انجام شده­، جامعه آماری آن را زنان20 تا 45 ساله شهر فردوس در سال 1395 تشکیل می­دهند که براساس فرمول کوکران 304 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب ‌شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش­نامه استاندارد شده سلامت اجتماعی کییز است؛ و میزان آلفای کرونباخ آن برابر با 724/0 در حد متوسط بدست آمده است. نتایج نشان داد که میانگین سنی بین گروه سنی 20 تا 24 ساله بیشتر از سایر گروه‌ها بوده  است؛ و 66% جامعه زنان متأهل و در حدود 42% زنان تحصیلات دانشگاهی داشته­اند .در بین متغیرهای زمینه‌ای مورد سنجش در این پژوهش، میزان درآمد ماهیانه خانوار رابطه معناداری با سلامت اجتماعی داشته است. میانگین بهره‌مندی زنان از شاخص‌های سلامت اجتماعی در حد متوسط رو به بالا (64%) بوده است. از میان میانگین مؤلفه­های سلامت اجتماعی به ترتیب انطباق اجتماعی (39/24%)، پذیرش اجتماعی (71/22%)، شکوفایی اجتماعی (44/21%)، انسجام اجتماعی (41/19%) و سهم­داشت اجتماعی (41/16%) حائز اهمیت بوده است. با توجه به نتایج باید اشاره به این کرد که وضعیت سلامت اجتماعی زنان در راستای توانمندی ها،عملکردها،سطوح مهارت های اجتماعی و نقش های جمعی زندگی از موقعیت مناسب و روبه بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the social health indicators of women in Ferdows city

چکیده [English]

People's performance through coherent behaviors, adaptability, and acceptance, sharing and flourishing promotes quality of life and produces social health. The purpose of the present paper is to evaluate the social health status of Ferdowsi women as a society whose citizens' life structure has been transitioning from the traditional situation. The statistical population of the study consisted of 20-45 year-old women in Ferdows city in 2016. Based on Cochran formula, 304 people were selected by simple random sampling. The tool of collection was standardized Keyes social health questionnaire; Cronbach's alpha coefficient was 0.724. The results showed that the mean age between the age groups of 20 to 24 years was higher than the other groups; 66% of married women and about 42% of women had university education. Among the underlying variables measured, monthly household income had a significant relationship with social health in this study. The mean score of women benefiting from social health indicators was above average (64%). Among the mean components of social health were social conformity (%24.39), social acceptance (%22.71), social actualization (%21.44), social coherence (%19.41) and social Contribution (%16.41), respectively has been important. According to the results of social education, facilitating the process of participation and encouragement of women to participate in social, political, voluntary behaviors, social support, implementation of cultural and social indicators, etc. to promote social health and empowerment the capacities of women seem necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social health
  • women
  • Ferdows
افشانی، سیدعلیرضا؛ شیرمحمدی، حمیده (1395). "بررسی رابطه رضایت از زندگی و سلامت اجتماعی زنان شهر یزد". طلوع بهداشت دانشکده بهداشت یزد، سال پانزدهم، ش 2 (خرداد و تیرماه): 34-44.##
ایمنی، نفیسه (1394). "بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان منطقه چهار شهر تهران". پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه پیام­نور مرکز غرب تهران.##
بخارایی، احمد؛ شربتیان، محمدحسن؛ طوافی، پویا (1394). "مطالعه جامعه­شناختی رابطه نشاط با سلامت اجتماعی (جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملایر)". برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره هفتم، ش 25 (زمستان): 1-39.##
حاتمی، پریسا (1389). "بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی". پایان‌نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.##
سام­آرام، عزت­الله (1388). "بررسی رابطه سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه­محور".  انتظام اجتماعی، سال اول، ش 1 (بهار): 9-29.##
سام ­آرام، عزت­الله (1392).  نظریه­های مددکاری اجتماعی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.##
سجادی، حمیرا؛ صدرالسادات، سیدجلال (1384). "شاخص‌های سلامت اجتماعی". اطلاعات سیاسی- اقتصادی، دوره نوزدهم، ش 304 (آذر و دی): 244-253.##
شربتیان، محمدحسن؛ طوافی، پویا (1395). "مطالعه جامعه­شناختی شاخص­های احساس بهزیستی اجتماعی شهروندان شهر مشهد".  مطالعات فرهنگی و اجتماعی خراسان، سال دهم، ش 40 (تابستان): 115-138.##
صفاری­نیا، مجید (1391). آزمون‌های روانشناسی اجتماعی و شخصیت. تهران: ارجمند.##
صفاری­نیا، مجید (1394). روانشناسی سلامت اجتماعی. تهران: آوای نور.##
فتحی، منصور؛ عجم­نژاد، رضا؛ خاک­رنگین، مریم (1389). "عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی معلمان شهر مراغه". رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، ش 47 (زمستان): 225-241.##
فیروزبخت، مژگان؛ ریاحی، محمداسماعیل؛ تیرگر، آرام (1396). "عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی زنان: یک مطالعه مروری در مجلات فارسی". سلامت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره چهارم، ش 3 (تابستان): 190-200.##
قاضی­نژاد، مریم؛ سنگری سلیمانی، هاجر (1395). "رابطه شغل و سلامت اجتماعی زنان". زن در توسعه و سیاست، دوره چهاردهم، ش 3 (پاییز): 273-288.##
محققی کمال، سیدحسین؛ عبداله تباردرزی، هادی (1395). سلامت اجتماعی (درآمدی بر مبانی نظری، مفاهیم، ابعاد و شاخص­ها). تهران: سخنوران.##
هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا (1391). آناتومی رفاه اجتماعی. تهران: جامعه و فرهنگ.##
Abachizadeh, k., et al. (2014). “Measuring self – rated social health of Iranians apoplation based survey in three cities”. NBM (Novelty in Biomedicine), Vol. 2, No. 3: 79- 84.##
Keyes, C. L. M. (1998). “Social well-being”. Social Psychology Quarterly, Vol. 61, No. 2: 121-140.##
Keyes, C. L. M; Shapiro, A. D. (2004). “Social well-being in the U. S.: A descriptive Epidemiology. In: Orville Brim, Healthing are you? A national study of well-being of Midlife. By Orville Gilbert Brim, Carol D. Ryff, Ronald C. Kessler. Chicago: University of Chicago press: 350-372.##
Negovan, A. (2013). “Diensions of students Psychosocial Well-being and their measurement: validation of a student’s psychosocial well being ventory”. Europe’s journal of Psychology‚ Vol. 6, No. 2: 85-104.##
Roothman, B.; Kirsten, D. K.; Wissing. M. P. (2003). “Gender differences in aspects of psychological well-being”. South African journal of psychology, Vol. 33, No. 4: 212–218.##
Sarracino, F. (2013). “Social capital and subjective well-being trends: Comparing 11 western European countries”. The Journal of Socio- Economics, Elsevier, Vol. 39, No. 4: 482–517.##
Yamaoka, K. (2008). “Social capital and health and well-being in East Asia: A population-based study”. Journal Social Science & Medicine, Vol. 66, No. 4: 885-899.##