نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه بیرجند

3 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

یکی از الزامات سازمان‌های نوین، بهره‌وری نیروی انسانی است که این مهم می‌تواند در پرتو مدیریت استعداد و چابکی سازمانی توسعه یابد. با درک این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت استعداد و بهره‌وری نیروی انسانی، با توجه به میانجی‌گری چابکی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش خراسان جنوبی انجام شده است. پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده، از نوع همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی شامل 260 نفر بود که بر اساس جدول مورگان، 150 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های بهره‌وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت، چابکی سازمانی شریفی و ژانگ و مدیریت استعداد احمدی و همکاران بود. روایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر اساتید تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پرسشنامه‌ها به ترتیب 96/0، 96/0 و 97/0 به­دست آمد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماریSPSS24  و Lisrel8.8  و آزمون‌های آماری رگرسیون چندمتغیره همزمان و مدل‌یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که متغیر مدیریت استعداد هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم و از طریق متغیر چابکی سازمانی پیش‌بینی‌ کننده بهره‌وری نیروی انسانی می‌باشد. آزمون z سوبل، یعنی آزمون اندازه نسبی مسیر غیرمستقیم در مقابل مستقیم الگوی مدیریت استعداد و بهره‌وری نیروی انسانی 05/2 =z و 04/0=p معنادار شد که حاکی از میانجی‌گری چابکی سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

-         انصاری رنانی، قاسم؛ سبزی علی‌آبادی، سارا (1388). "اولویت‌بندی عوامل سازمانی مؤثر در ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در صنایع کوچک". بررسیهای بازرگانی، سال هفتم، ش 39 (زمستان): 49-64.##ایران‌زاده، سلیمان؛ فخیمی آذر، سیروس؛ جداری سفیدگری، ایوب (1394). "بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از روش تحلیل عاملی در مؤسسات مالی و اعتباری شهرستان تبریز". فصلنامه مدیریت بهرهوری، سال نهم، ش 33 (تابستان): 27-45.##ایران‌زاده، سلیمان، و دیگران (1395). "بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و بهره‌وری کارکنان شرکت بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی". فصلنامه مدیریت بهرهوری، سال دهم، ش 38 (پاییز): 117-145.##برادران، وحید؛ ولیجانی، مریم (1395). "بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی شرق تهران)". پژوهشنامه مالیات، سال بیست و چهارم، ش 29 (تابستان): 165-184.##تقی‌زاده، هوشنگ؛ ابراهیمی، رحیم؛ شکری، عبدالحسین (1393). "مقایسه و اولویت‌بندی بهره‌وری نیروی انسانی حوزه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با استفاده از تکنیک ویکور". فصلنامه مدیریت بهرهوری، سال هشتم، ش 31 (زمستان): 75-100.##جلالی فراهانی، مجید؛ فریدونی، مسعود؛ ظفری، رؤیا (1396). "ارائه مدل تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی". فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، سال چهارم، ش 13 (بهار): 41-48.##چرم، امیر؛ امیرنژاد، قنبر (1395). "بررسی تأثیر استراتژی‌های کسب و کار بر چابکی سازمانی در ادارات اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان". فصلنامه مدیریت شهری، سال پانزدهم، ش 43 (تابستان): 149-162.##حاجی‌نبی، کامران، رئیسی، پوران؛ اجاق، نرگس السادات (1392). "رابطه مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان پرستاری بیمارستان‌های شهر کرج". مدیریت اطلاعات سلامت (ویژه نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت)، سال دهم، ش 7: 964-971.##حسین‌پور، داود؛ منطقی، منوچهر؛ ملک‌محمدی، سحر (1394). "بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران-پنها)". مدیریت نوآوری، سال چهارم، ش 3 (پاییز): 97-118.##حیدری، مرضیه، و دیگران (1393). "رابطه توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان". رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال پنجم، ش 1 (بهار): 21-37.##خلخالی، علی؛ جهانگیری، فائزه (1396). "آموزش و پرورش چابک". رشد مدیریت مدرسه، دوره شانزدهم، ش 116 (پاییز): 10-15.##درفش، حجت‌الله؛ فرهادی‌راد، حمید؛ ابهرک‌پور، آزیتا (1396). "نقش مدیریت استعداد در سلامت سازمانی مدارس متوسطه آموزش و پرورش اهواز".  مدیریت مدرسه، سال پنجم، ش 2 (پاییز و زمستان): 40-55.##رحیمی، حمید؛ مؤمنیان، مریم (1396). "بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و بهره‌وری نیروی انسانی در مجموعه سایپا کاشان". مدیریت فرهنگی، سال یازدهم، ش 38 (زمستان): 1-10.##رشیدی، علی؛ رحیمیان، حمید (1394). "بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی و فرهنگی با بهره‌وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش و پرورش". فصلنامه پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی، سال اول، ش 4 (تابستان): 85-105.##صالحی‌امین، علیرضا؛ پوررضا، عسکر (1394). "نقش ساماندهی در بهرهوری نیروی انسانی آموزش و پرورش". در: مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار. گیلان: مؤسسه پویندگان اندیشه‌های نو و شهرداری صومعه‌سرا؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، مجتمع فرهنگی و هنری فارابی: 1-9.##صدیقی، شورملا (1393). "بررسی نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی در رابطه با ویژگی‌های شخصیتی و بهره‌وری در بین کارکنان کارخانه همگام خودرو آسیا اصفهان در سال 1393". پایان‌نامه کارشناسی­ارشد علوم­تربیتی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد­اسلامی واحد مرودشت.##طالب‌رجبی، احمد (1393). "بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی با اثر میانجی شایستگی مدیریت (مورد مطالعه: کارکنان بخش ستادی و مدیریت‌های شعب بانک مسکن شهر تهران)". پایان‌نامه کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان.##عرب‌پور، علیرضا؛ نیک‌پور، امین (1394). "تأثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان". فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال هفتم، ش 1 (بهار): 159-186.##عزیزپورلیندی، عبدالصمد؛ طهماسبی، رضا؛ پیران‌نژاد، علی (1394). "بررسی نقش تعدیل‌گری سرمایه فکری بر رابطه چابکی و عملکرد سازمان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران)". فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، سال دوم، ش 2 (تابستان): 291-316.##عموزاده، هوشنگ، و دیگران (1394). "بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبدانان)". در: مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی. قم: مؤسسه آموزشی مس رایان پیشرو: 1-10.##قادری، نعیم؛ مزگی‌نژاد، سمیه (1395). "رابطه انگیزش شغلی و کیفیت زندگی کاری با بهرهوری نیروی انسانی کارکنان بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی". در: کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری. تهران: مؤسسه آموزشی عالی نیکان: 1-10.##محمودجانلو، رضا (1396). "تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مطالعه موردی: بندر امیرآباد)". فصلنامه تخصصی بندری دریایی و کشتیرانی صنعت حمل و نقل دریایی، سال سوم، ش 1 (بهار): 36-44.##محمودزاده، محمود؛ ملااسمعیل، مسعود (1395). "بررسی رابطه بین جبران خدمات مالی (مستقیم و غیرمستقیم) با بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران". فرایند نو، سال یازدهم، ش 55 (پاییز): 99-108.##مرادی، کیوان؛ شفیعی، سارا (1395). "بازپژوهشی نقش سرمایه‌های انسانی معلمان و مدیران در چابک‌سازی مدارس". مجله پژوهشهای تربیتی، سال سوم، ش 33 (پاییز و زمستان): 92-112.##مزگی‌نژاد، سمیه؛ آیتی، محسن؛ پورشافعی، هادی (1397). "نقش مدیریت کوانتومی در بهره‌وری نیروی انسانی با توجه به میانجی‌ آوای سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهر بیرجند". دوفصلنامه مدیریت بـر آموزش سازمانها، دوره هفتـم، ش 1 (بهار و تابستان): 41-77.##میرسپاسی، ناصر (1392). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران: میر.##ناظم، فتاح؛ صادقی‌، ام‌البنین (1394). "ارائه الگوی ساختاری بهره‌وری بر اساس سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در آموزش و پرورش". رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، ش 2 (تابستان): 147-164.##نصیری ولیک‌بنی، فخرالسادات؛ نویدی، پرویز (1395). "رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و چابکی سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی شناختی". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال یازدهم، ش 2 (تابستان): 61-69.##نورعلیان، یاور؛ محمدپناه، امیرحسین؛ شمخانی، اژدر (1393). "بررسی رابطه مدیریت استعداد با مؤلفه‌های عدالت سازمانی (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان همدان)". فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال پنجم، ش 36 (تابستان): 9-28.##نیک‌پور، امین؛ سلاجقه، سنجر (1389). "بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمان". فصلنامه پژوهشهای مدیریت، سال سوم، ش 7 (بهار): 169-184.##وحدتی، حجت؛ موسوی‌نژاد، هادی؛ حسنی، علی‌اکبر (1396). "بررسی نقش سرمایه اجتماعی در جهت ارتقای بهره‌وری منابع انسانی: با تأکید بر نقش واسطه فرهنگ سازمانی و مدیریت". فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال نهم، ش 33 (زمستان): 157-183.##یاورزاده، محمدرضا؛ پورمختاری اردکانی، عباس (1393). "بررسی ارتباط بین عوامل مؤثر در بهرهوری منابع انسانی با چابکی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی شهرستان اردکان)". در: مجموعه مقالات دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد. نطنز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، معاونت پژوهشی: 1-8.##یوسفی‌حاجیور، سلمان (1394). "تحلیل تأثیر چابکی سازمانی و سرمایه فکری بر بهره‌وری منابع انسانی از طریق رهبری معنوی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان چهارمحال بختیاری)". پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.##
-          Abbass, I., et al. (2012). "Impact of Electronic Health Records on Nurses’ Productivity". Computers Informatics Nursing, Vol. 30, No. 5: 237-241.##Ahmadi, S. A., et al. (2012). "The  role  of  social capital on improving the talent management at the southern khorasan electric energy distribution company". International business management Journal, Vol. 6, No. 2: 233-241.##Alemu, M. B., et al. (2014). "Adoption of quality management practices: An investigation of its relationship with labor productivity for labor-intensive manufacturing companies". Benchmarking: An International Journal, Vol. 21, No. 1: 77-100.##Areiqat, A. Y., et al. (2010). "Talent Management as a Strategic Practice of Human Resources Management to Improve Human Performance". Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 2, No. 2: 329-341.##Bhatti, K.; Qureshi, T. (2007). "Impact of Employee Participation on Job Satisfaction, Employee Commitment and Employee Productivity". International Review of Business Research Papers, Vol. 3, No. 2: 54-68.##Cannon, J. A.; Mcgee, R. (2011). Talent Management and Succession Planning. Second edition, Chartered Institute of Personnel and Development, London: Chartered Institute of Personnel and Development.##Firer, S.; Stainbank, L. (2003). "Testing the relationship between intellectual capital and a company’s performance: evidence from South Africa". Meditari Accountancy Research, Vol. 11, No. 1: 25-44.##Grobler, P. A.; Diedericks, J. C. (2009). "Talent Management: An Empirical Study of Selected South African Hotel Groups". Southern African Business Review, Vol. 13, No. 3: 1-27.##Hersey,  P.; Goldsmith,  M.  (1980). "A  situational  approach  to  performance planning". Training & Development Journal, Vol. 34, No. 11: 38–44.##Hughes J. C.; Rog, E. (2008). "Talent management: A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement with in hospitality organizations". International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 20, No. 7: 743-757.##Sahai, S.; Srivastava, A. K. (2012). "Goal/target Setting and Performance Assessment as Tool for Talent Management". Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 37, No. 3: 241-246.##Sharifi, H.; Zhang, Z. (1999). "A methodology for achieving agility in manufacturing organizations: An introduction". International Journal of Production Economics, Vol. 62, No. 1-2: 7-22.##Sharifi, H.; Zhang, Z. (2001). "Agile manufacturing in practice: application of a methodology". International journal of operations & production Management, Vol. 21, No. 5-6: 772-794.##Sharifi Asl Z., et al. (2012). "Relationship between organizational commitment and productivity of psycho-rehabilitation team members: Razi Medical and Educational Psychiatry Center ". Mod Care J; Vol. 9, No. 2 :129-136.##Worley, C. G.; Lawler, E. E. (2010). "Agility and Organization Design: A Diagnostic Framework Organizational Dynamics". International Journal of Agile Management Systems, Vol. 39, No. 2: 194-204.##Yang, C.; Liu, H. M. (2012). "Boosting firm performance via enterprise agility and network structure". Management Decision, Vol. 50, No. 6: 1022-1044.##Ziapour, A., et al. (2015). "Identification and Analysis of Labor Productivity Components Based on ACHIEVE Model (Case Study: Staff of Kermanshah University of Medical Sciences)". Glob J Health Sci, Vol. 7, No. 1: 315–321.##