رابطه مدیریت استعداد و بهرهوری نیروی انسانی، با توجه به میانجیگری چابکی سازمانیِ کارکنان آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه بیرجند

3 کارشناس ارشد، مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

10.22034/fakh.2020.152455.1302

چکیده

یکی از الزامات سازمان‌های نوین، بهره‌وری نیروی انسانی است که این مهم می‌تواند در پرتو مدیریت استعداد و چابکی سازمانی توسعه یابد. با درک این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت استعداد و بهره‌وری نیروی انسانی، با توجه به میانجی‌گری چابکی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش خراسان جنوبی انجام شده است. پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده، از نوع همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی شامل 260 نفر بود که بر اساس جدول مورگان، 150 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های بهره‌وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت، چابکی سازمانی شریفی و ژانگ و مدیریت استعداد احمدی و همکاران بود. روایی این پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر اساتید تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پرسشنامه‌ها به ترتیب 96/0، 96/0 و 97/0 به­دست آمد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماریSPSS24  و Lisrel8.8  و آزمون‌های آماری رگرسیون چندمتغیره همزمان و مدل‌یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که متغیر مدیریت استعداد هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم و از طریق متغیر چابکی سازمانی پیش‌بینی‌ کننده بهره‌وری نیروی انسانی می‌باشد. آزمون z سوبل، یعنی آزمون اندازه نسبی مسیر غیرمستقیم در مقابل مستقیم الگوی مدیریت استعداد و بهره‌وری نیروی انسانی 05/2 =z و 04/0=p معنادار شد که حاکی از میانجی‌گری چابکی سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


-         انصاری رنانی، قاسم؛ سبزی علی‌آبادی، سارا (1388). "اولویت‌بندی عوامل سازمانی مؤثر در ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در صنایع کوچک". بررسیهای بازرگانی، سال هفتم، ش 39 (زمستان): 49-64.##ایران‌زاده، سلیمان؛ فخیمی آذر، سیروس؛ جداری سفیدگری، ایوب (1394). "بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از روش تحلیل عاملی در مؤسسات مالی و اعتباری شهرستان تبریز". فصلنامه مدیریت بهرهوری، سال نهم، ش 33 (تابستان): 27-45.##ایران‌زاده، سلیمان، و دیگران (1395). "بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و بهره‌وری کارکنان شرکت بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی". فصلنامه مدیریت بهرهوری، سال دهم، ش 38 (پاییز): 117-145.##برادران، وحید؛ ولیجانی، مریم (1395). "بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی شرق تهران)". پژوهشنامه مالیات، سال بیست و چهارم، ش 29 (تابستان): 165-184.##تقی‌زاده، هوشنگ؛ ابراهیمی، رحیم؛ شکری، عبدالحسین (1393). "مقایسه و اولویت‌بندی بهره‌وری نیروی انسانی حوزه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با استفاده از تکنیک ویکور". فصلنامه مدیریت بهرهوری، سال هشتم، ش 31 (زمستان): 75-100.##جلالی فراهانی، مجید؛ فریدونی، مسعود؛ ظفری، رؤیا (1396). "ارائه مدل تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی". فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، سال چهارم، ش 13 (بهار): 41-48.##چرم، امیر؛ امیرنژاد، قنبر (1395). "بررسی تأثیر استراتژی‌های کسب و کار بر چابکی سازمانی در ادارات اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان". فصلنامه مدیریت شهری، سال پانزدهم، ش 43 (تابستان): 149-162.##حاجی‌نبی، کامران، رئیسی، پوران؛ اجاق، نرگس السادات (1392). "رابطه مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان پرستاری بیمارستان‌های شهر کرج". مدیریت اطلاعات سلامت (ویژه نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت)، سال دهم، ش 7: 964-971.##حسین‌پور، داود؛ منطقی، منوچهر؛ ملک‌محمدی، سحر (1394). "بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمان (مورد مطالعه: سازمان پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران-پنها)". مدیریت نوآوری، سال چهارم، ش 3 (پاییز): 97-118.##حیدری، مرضیه، و دیگران (1393). "رابطه توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان". رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال پنجم، ش 1 (بهار): 21-37.##خلخالی، علی؛ جهانگیری، فائزه (1396). "آموزش و پرورش چابک". رشد مدیریت مدرسه، دوره شانزدهم، ش 116 (پاییز): 10-15.##درفش، حجت‌الله؛ فرهادی‌راد، حمید؛ ابهرک‌پور، آزیتا (1396). "نقش مدیریت استعداد در سلامت سازمانی مدارس متوسطه آموزش و پرورش اهواز".  مدیریت مدرسه، سال پنجم، ش 2 (پاییز و زمستان): 40-55.##رحیمی، حمید؛ مؤمنیان، مریم (1396). "بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و بهره‌وری نیروی انسانی در مجموعه سایپا کاشان". مدیریت فرهنگی، سال یازدهم، ش 38 (زمستان): 1-10.##رشیدی، علی؛ رحیمیان، حمید (1394). "بررسی رابطه ویژگی‌های شغلی و فرهنگی با بهره‌وری نیروی انسانی در کارمندان آموزش و پرورش". فصلنامه پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی، سال اول، ش 4 (تابستان): 85-105.##صالحی‌امین، علیرضا؛ پوررضا، عسکر (1394). "نقش ساماندهی در بهرهوری نیروی انسانی آموزش و پرورش". در: مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار. گیلان: مؤسسه پویندگان اندیشه‌های نو و شهرداری صومعه‌سرا؛ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، مجتمع فرهنگی و هنری فارابی: 1-9.##صدیقی، شورملا (1393). "بررسی نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی در رابطه با ویژگی‌های شخصیتی و بهره‌وری در بین کارکنان کارخانه همگام خودرو آسیا اصفهان در سال 1393". پایان‌نامه کارشناسی­ارشد علوم­تربیتی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد­اسلامی واحد مرودشت.##طالب‌رجبی، احمد (1393). "بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی با اثر میانجی شایستگی مدیریت (مورد مطالعه: کارکنان بخش ستادی و مدیریت‌های شعب بانک مسکن شهر تهران)". پایان‌نامه کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان.##عرب‌پور، علیرضا؛ نیک‌پور، امین (1394). "تأثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی شهر کرمان". فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال هفتم، ش 1 (بهار): 159-186.##عزیزپورلیندی، عبدالصمد؛ طهماسبی، رضا؛ پیران‌نژاد، علی (1394). "بررسی نقش تعدیل‌گری سرمایه فکری بر رابطه چابکی و عملکرد سازمان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران)". فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، سال دوم، ش 2 (تابستان): 291-316.##عموزاده، هوشنگ، و دیگران (1394). "بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش شهرستان آبدانان)". در: مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی. قم: مؤسسه آموزشی مس رایان پیشرو: 1-10.##قادری، نعیم؛ مزگی‌نژاد، سمیه (1395). "رابطه انگیزش شغلی و کیفیت زندگی کاری با بهرهوری نیروی انسانی کارکنان بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی". در: کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری. تهران: مؤسسه آموزشی عالی نیکان: 1-10.##محمودجانلو، رضا (1396). "تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک (مطالعه موردی: بندر امیرآباد)". فصلنامه تخصصی بندری دریایی و کشتیرانی صنعت حمل و نقل دریایی، سال سوم، ش 1 (بهار): 36-44.##محمودزاده، محمود؛ ملااسمعیل، مسعود (1395). "بررسی رابطه بین جبران خدمات مالی (مستقیم و غیرمستقیم) با بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران". فرایند نو، سال یازدهم، ش 55 (پاییز): 99-108.##مرادی، کیوان؛ شفیعی، سارا (1395). "بازپژوهشی نقش سرمایه‌های انسانی معلمان و مدیران در چابک‌سازی مدارس". مجله پژوهشهای تربیتی، سال سوم، ش 33 (پاییز و زمستان): 92-112.##مزگی‌نژاد، سمیه؛ آیتی، محسن؛ پورشافعی، هادی (1397). "نقش مدیریت کوانتومی در بهره‌وری نیروی انسانی با توجه به میانجی‌ آوای سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهر بیرجند". دوفصلنامه مدیریت بـر آموزش سازمانها، دوره هفتـم، ش 1 (بهار و تابستان): 41-77.##میرسپاسی، ناصر (1392). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران: میر.##ناظم، فتاح؛ صادقی‌، ام‌البنین (1394). "ارائه الگوی ساختاری بهره‌وری بر اساس سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در آموزش و پرورش". رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، ش 2 (تابستان): 147-164.##نصیری ولیک‌بنی، فخرالسادات؛ نویدی، پرویز (1395). "رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و چابکی سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی شناختی". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال یازدهم، ش 2 (تابستان): 61-69.##نورعلیان، یاور؛ محمدپناه، امیرحسین؛ شمخانی، اژدر (1393). "بررسی رابطه مدیریت استعداد با مؤلفه‌های عدالت سازمانی (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان همدان)". فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال پنجم، ش 36 (تابستان): 9-28.##نیک‌پور، امین؛ سلاجقه، سنجر (1389). "بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های دولتی شهر کرمان". فصلنامه پژوهشهای مدیریت، سال سوم، ش 7 (بهار): 169-184.##وحدتی، حجت؛ موسوی‌نژاد، هادی؛ حسنی، علی‌اکبر (1396). "بررسی نقش سرمایه اجتماعی در جهت ارتقای بهره‌وری منابع انسانی: با تأکید بر نقش واسطه فرهنگ سازمانی و مدیریت". فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال نهم، ش 33 (زمستان): 157-183.##یاورزاده، محمدرضا؛ پورمختاری اردکانی، عباس (1393). "بررسی ارتباط بین عوامل مؤثر در بهرهوری منابع انسانی با چابکی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی شهرستان اردکان)". در: مجموعه مقالات دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد. نطنز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، معاونت پژوهشی: 1-8.##یوسفی‌حاجیور، سلمان (1394). "تحلیل تأثیر چابکی سازمانی و سرمایه فکری بر بهره‌وری منابع انسانی از طریق رهبری معنوی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان چهارمحال بختیاری)". پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.##
-          Abbass, I., et al. (2012). "Impact of Electronic Health Records on Nurses’ Productivity". Computers Informatics Nursing, Vol. 30, No. 5: 237-241.##Ahmadi, S. A., et al. (2012). "The  role  of  social capital on improving the talent management at the southern khorasan electric energy distribution company". International business management Journal, Vol. 6, No. 2: 233-241.##Alemu, M. B., et al. (2014). "Adoption of quality management practices: An investigation of its relationship with labor productivity for labor-intensive manufacturing companies". Benchmarking: An International Journal, Vol. 21, No. 1: 77-100.##Areiqat, A. Y., et al. (2010). "Talent Management as a Strategic Practice of Human Resources Management to Improve Human Performance". Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 2, No. 2: 329-341.##Bhatti, K.; Qureshi, T. (2007). "Impact of Employee Participation on Job Satisfaction, Employee Commitment and Employee Productivity". International Review of Business Research Papers, Vol. 3, No. 2: 54-68.##Cannon, J. A.; Mcgee, R. (2011). Talent Management and Succession Planning. Second edition, Chartered Institute of Personnel and Development, London: Chartered Institute of Personnel and Development.##Firer, S.; Stainbank, L. (2003). "Testing the relationship between intellectual capital and a company’s performance: evidence from South Africa". Meditari Accountancy Research, Vol. 11, No. 1: 25-44.##Grobler, P. A.; Diedericks, J. C. (2009). "Talent Management: An Empirical Study of Selected South African Hotel Groups". Southern African Business Review, Vol. 13, No. 3: 1-27.##Hersey,  P.; Goldsmith,  M.  (1980). "A  situational  approach  to  performance planning". Training & Development Journal, Vol. 34, No. 11: 38–44.##Hughes J. C.; Rog, E. (2008). "Talent management: A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement with in hospitality organizations". International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 20, No. 7: 743-757.##Sahai, S.; Srivastava, A. K. (2012). "Goal/target Setting and Performance Assessment as Tool for Talent Management". Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 37, No. 3: 241-246.##Sharifi, H.; Zhang, Z. (1999). "A methodology for achieving agility in manufacturing organizations: An introduction". International Journal of Production Economics, Vol. 62, No. 1-2: 7-22.##Sharifi, H.; Zhang, Z. (2001). "Agile manufacturing in practice: application of a methodology". International journal of operations & production Management, Vol. 21, No. 5-6: 772-794.##Sharifi Asl Z., et al. (2012). "Relationship between organizational commitment and productivity of psycho-rehabilitation team members: Razi Medical and Educational Psychiatry Center ". Mod Care J; Vol. 9, No. 2 :129-136.##Worley, C. G.; Lawler, E. E. (2010). "Agility and Organization Design: A Diagnostic Framework Organizational Dynamics". International Journal of Agile Management Systems, Vol. 39, No. 2: 194-204.##Yang, C.; Liu, H. M. (2012). "Boosting firm performance via enterprise agility and network structure". Management Decision, Vol. 50, No. 6: 1022-1044.##Ziapour, A., et al. (2015). "Identification and Analysis of Labor Productivity Components Based on ACHIEVE Model (Case Study: Staff of Kermanshah University of Medical Sciences)". Glob J Health Sci, Vol. 7, No. 1: 315–321.##