مقاله پژوهشی جغرافیا
شناسایی و تحلیل پیشران های فرهنگی موثر در توسعه استان خراسان جنوبی با تاکید بر مولفه های فرهنگ عمومی

وحید کیانی؛ جواد میکانیکی؛ امین فنودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.377678.1586

چکیده
  پیشرفت و توسعه، حاصل یک نگرش خاص به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشرفت و ترقی ممکن نیست و این نگرش خاص بیانگر لزوم وجود یک « فرهنگ مناسب» برای توسعه است . بی توجهی و کم توجهی به آن تمام برنامه های توسعه را با ناکامی مواجه خواهد ساخت. از این رو ، مهمترین هدف پژوهش حاضر عبارت است از شناخت، ارزیابی و سنجش مولفه ها و خصیصه های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت آموزشی
رابطه هم‌آفرینی و یادگیری سازمانی: مدل‌سازی بر اساس مطالعه موردی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند

فاطمه طاهرپور؛ فاطمه ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.381199.1594

چکیده
  یادگیری سازمانی از ملزومات سازمان‌های مدرن برای رویارویی با تغییرات فزاینده و پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی است. تحقق معنادار یادگیری سازمانی وابسته به حضور برخی متغیرها در جهت تسهیل و گسترش آن است. لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین هم‌آفرینی و یادگیری سازمانی در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند انجام‌گرفته است. روش پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه منابع انسانی
مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه: نقش نگرش مذهبی و کفیت زندگی کاری

سید مصطفی جوادی؛ نازمحمد اونق؛ علیرضا قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.355341.1564

چکیده
  این مقاله به بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی در میان کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی با توجه به نقش نگرش مذهبی و کیفیت زندگی کاری پرداخته و از نوع پیمایشی با طرح تحقیق مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان علمی و اداری مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نورخراسان شمالی مشغول به کار در سال تحصیلی 1399 به تعداد 152 نفر است. نمونه ...  بیشتر

مقاله ترویجی برنامه ریزی شهری
شناسایی پیشران‌های ایجاد رونق اقتصادی در بین شهرستان‌های خراسان بزرگ(منطقه ۹ آمایش سرزمین )ایران

محمد غفاری فرد؛ محسن زنگنه؛ عبدالبصیر قادری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.370634.1580

چکیده
  مناطق یکی از بخش‌های مهم جهت رشد اقتصادی و تولید یک کشور به شمار می‌آید. ارزش‌افزوده بخش‌های مهم اقتصادی نشان‌دهنده بهره‌گیری متناسب از منابع انسانی و طبیعی متناسب به هر منطقه است. امروزه رشد اقتصادی مناطق یک بحث کلیدی و مهم برای دولت و جامعه محسوب می‌شود. رشد اقتصادی یک منطقه دربرگیرنده رشد همه‌جانبه در تمام بخش‌های موجود در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
شناسایی پیش ران های موثر بر وضعیت آینده مشاغل سبز در شهر بیرجند با رویکرد آینده نگاری

محمد اسکندری ثانی؛ جواد محمد ابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.397937.1612

چکیده
  در حال حاضر، آژانس‌های توسعه محلی، ملی و بین‌المللی مختلف استراتژی‌های توسعه محلی متفاوتی را در پاسخ به چالش‌های زیست‌محیطی انتخاب کرده‌اند. یکی از راهبردها سبز کردن اقتصاد از طریق توسعه مشاغل سبز است مشاغلی که با کاهش مصرف انرژی و مواد خام، محدودکردن تولید گازهای گلخانهای‌، به حداقل رساندن پسماند و آلودگی و حفاظت و احیا اکوسیستم، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی
نقش واسطه‌ای فضیلت سازمانی در رابطه مدیریت کوانتومی و درگیری شغلی کارکنان (مورد مطالعه: آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی)

حسین خسروی؛ هادی پورشافعی؛ علی عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.378945.1591

چکیده
  با توجه به تحولات گسترده و چند جانبه و تأثیر آن در عرصه رقابت‌های سازمانی، نقش کارکنان از نظر درگیری شغلی و ارتقای فضیلت سازمانی برای پیشبرد اهداف ضرورت دارد که این مهم با سبک های جدید مدیریتی از جمله مدیریت کوانتومی دست‌یافتنی است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای فضیلت سازمانی در رابطه مدیریت کوانتومی و درگیری شغلی کارکنان آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات و علوم انسانی
بررسی عوامل مؤثر گرایش به گزینش نام‌های ملّی در کودکان در دو دهۀ اخیر از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی در شهر بیرجند

کبری نیکوروش؛ سیدمحمدحسین قریشی؛ حسن امامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.380729.1593

چکیده
  این مقاله جهت بررسی گرایش نام‌گذاری از مذهبی (عربی) به ملّی (ایرانی) در سه دهۀ اخیر در شهر بیرجند تهیه شده است. عوامل متفاوتی همچون اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی، آگاهی افراد از کارکرد اجتماعی - فرهنگی نام،... می‌تواند نقش به سزای در این گرایش داشته باشد، و باعث تغییر نگرش والدین و خانواده‌ها شود؛ به گونه‌ای انتخاب نام که عملکرد فرهنگی ...  بیشتر