مقاله پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی
نقش واسطه‌ای فضیلت سازمانی در رابطه مدیریت کوانتومی و درگیری شغلی کارکنان (مورد مطالعه: آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی)

حسین خسروی؛ هادی پورشافعی؛ علی عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.378945.1591

چکیده
  با توجه به تحولات گسترده و چند جانبه و تأثیر آن در عرصه رقابت‌های سازمانی، نقش کارکنان از نظر درگیری شغلی و ارتقای فضیلت سازمانی برای پیشبرد اهداف ضرورت دارد که این مهم با سبک های جدید مدیریتی از جمله مدیریت کوانتومی دست‌یافتنی است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای فضیلت سازمانی در رابطه مدیریت کوانتومی و درگیری شغلی کارکنان آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
تحلیل شاخص های موثر بر جذب گردشگر در ورزش های کویری شهرستان فردوس

محمد مهدی پزنده؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصرالله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.393250.1606

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل موثر بر گردشگری ورزشی در منطقه کویری فردوس بود. گردشگری و همچنین فعالیت های ورزشی تفریحی باعث ارتقای سفر و تعامل با افراد دیگر و صمیمیت با محیط می شود. معرفی رویدادهای ورزشی و مشارکت شرکت‌کنندگان داخلی و بین‌المللی می تواند به درآمد کشور کمک قابل توجهی نماید که به آن کمتر توجه شده است. روش تحقیق: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دولتی
طراحی مدل حمایت‌گری اجتماعی از کودکان فقیر تحت پوشش سازمان‌های حمایتی (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی «ره» استان خراسان رضوی)

رضا زارع؛ محمد صفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.395274.1608

چکیده
  هـدف از این پژوهش، طراحی مدل حمایت‌گری اجتماعی به منظور کاهش فقر در کودکان است. روش تحقیق در این پژوهش کیفی و از نوع نظریه پردازی داده‌بنیاد است. جامعه آماری آن شامل مدیران، کارشناسان و مددکاران اجتماعی کمیته امداد امام خمینی ره استان خراسان رضوی و همچنین اساتید و صاحب نظران دانشگاهست. روش گردآوری داده‌ها، استفاده از مصاحبه‌های ...  بیشتر

مقاله ترویجی علوم اجتماعی
الگوها و جریانات مهاجرتی شهر مشهد طی دو دهه ۱۳۹۵-1375

سعیده شهبازین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.401062.1615

چکیده
  سرعت گرفتن مهاجرت به ویزه مهاجرت داخلی در عصر جدید، موجب تبدیل آن به پدیده‌ای جمعیتی شده‌است؛ در کشورهای درحال توسعه‌، تجربه مهاجرت به دنبال رشد و توسعه اقتصادی نبود و درنتیجه، روند سریع و روبه رشدی از مهاجرت صورت گرفت که بعد از چند دهه به صورت پدیده‌ای مشکل‌زا شناسایی شد. این جابجایی‌ها و به دنبال آن شهرنشینی گسترده، تغییراتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد فرهنگ
بررسی رابطه بین بدبینی سازمانی بر فرسودگی شغلی، شناسایی نقش تعدیل‌گر کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: فرودگاههای استان خراسان جنوبی)

احمد عربشاهی کریزی؛ ملیحه‌السادات هاشمی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.404544.1617

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل گری کیفیت زندگی کاری بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از لحاظ نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، جزو تحقیقات پیمایشی است. جامعه‌ آماری پژوهش شامل کارکنان و مدیران فرودگاههای استان خراسان جنوبی است. با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی روستایی
شاخص های مؤثر توسعه گردشگری روستایی با رویکرد جامع (مورد مطالعه: روستاهای خراسان رضوی)

احمد حجاریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.393603.1607

چکیده
  خواستگاه ادبیات و توسعه مضامین علمی و عملیاتی گردشگری ، بیشتر از جنبه اقتصادی و اجتماعی قابل بحث است که پیشران‌های کارکردی خود را در دل طراحان و مفسران ملل توسعه‌یافته می‌بیند. از این گذار، از گردشگری روستایی به‌عنوان شاهراه کلیدی دنیای آتی در بهره‌برداری محیطی و آینده‌پژوهی سرزمینی و محلی یاد می‌شود. نوشتار حاضر با علم به جایگاه ...  بیشتر