گردشگری مذهبی
طراحی و اعتباریابی الگوی بومی گردشگری مذهبی در شهر مشهد با رویکرد آمیخته

محمد علی نخعی مقدم؛ آذر کفاشپور؛ عبدالله نعامی

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 177-218

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.360955.1568

چکیده
  توسعه بازار گردشگری مذهبی در حکم ضرورتی انکارناپذیر در جهان، بویژه کشورهای اسلامی مطرح است. گردشگری مذهبی سه تعریف را در برمی‌گیرد سفر به یک منطقه مذهبی (زیارت مذهبی) سفر برای تجمع مذهبی و سفر تفریحی همراه با گروه مذهبی. از این‌رو و با توجه به اهمیت این نوع گردشگری، این مطالعه با هدف ارائه الگوی بومی گردشگری مذهبی در شهر مشهد و با رویکرد ...  بیشتر