اقتصاد هنر
تحلیل زیرساختارهای بازار هنر و درآمد هنرمندان خوش‏نویس در مشهد

سمیرا اجتهادی؛ محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی

دوره 17، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.378639.1590

چکیده
  این مقاله به بررسی اثر زیرساختارهای منتخب بازار هنر خوش‏نویسی بر درآمد هنری خوش‏نویسان مقیم شهر مشهد می‏پردازد. از آنجاکه زیرساختارها در علم اقتصاد بسیار گسترده و متنوع و بررسی تمامی آن‏ها در قلب یک پژوهش ناممکن است، یکی از مهم‏ترین زیرساختارهای موجد هر یک از شش ستون محیط نهادی، محیط کسب‎و‎کار، جانب عرضه، جانب تقاضا، ...  بیشتر