زبان انگلیسی و زبان شناسی
بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی مطالعه موردی: دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند

حمیده محمدی؛ جلیل اله فاروقی هندوالان؛ علی علیزاده

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.144457

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش فعالیت های ترجمه در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی است. نگارندگان پس از شرح مختصری در مورد پیشینه ی نظری موجود، گزارشی از شواهد تجربی مرتبط با تحقیق حاضر ارائه می دهند. روش پژوهش صورت گرفته، کمی و توصیفی، از نوع پیمایشی است. در این روش، نتایج بر پایه ی تحلیل آماری پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار SPSS و ...  بیشتر