مدیریت آموزشی
نقش هم‌آفرینی در یادگیری سازمانی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه بیرجند

فاطمه طاهرپور؛ فاطمه ناصری

دوره 17، شماره 3 ، خرداد 1402، ، صفحه 87-118

https://doi.org/10.22034/fakh.2023.381199.1594

چکیده
  یادگیری سازمانی از ملزومات سازمان­های مدرن برای رویارویی با تغییرات فزاینده و پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی است. تحقق معنادار یادگیری سازمانی وابسته به حضور برخی متغیرها در جهت تسهیل و گسترش آن است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین هم­آفرینی و یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت‌علمی دانشگاه بیرجند انجام‌گرفته است. ...  بیشتر