تدوین مدل مفهومی توانمندسازی زنان روستایی با استفاده از نظریه داده بنیان (مورد مطالعه: دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور)

اسداله عربخانی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ علیرضا کلدی

دوره 13، شماره 3 ، خرداد 1398، ، صفحه 89-116

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.197529.1351

چکیده
  این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی در دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی، به بررسی نقش این زنان در ارتباط با توسعه محلی می پردازد. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده گردیده و با روش گلوله ...  بیشتر

تحلیل کیفی مشارکت به روش مثلث‌سازی (مطالعه موردی: مشارکت شهرداری مشهد با سازمان‌های مردم نهاد)

مجتبی ملایی؛ مریم اسکافی

دوره 10، شماره 3 ، خرداد 1395، ، صفحه 145-165

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل زمینه ساز مشارکت فعالانه تشکل های مردمی است. در راستای این هدف، محقق به بررسی وضعیت مشارکت سازمان های مردم نهاد با شهرداری در حوزه برنامه های فرهنگی - اجتماعی پرداخته است. بررسی و مطالعات انجام شده نشان می دهد که موانع زیادی بر سر راه مشارکت بین شهرداری و این گونه سازمان ها وجود دارد که بررسی ...  بیشتر