بررسی ادراک شهروندان از فساد اداری و متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی: بیرجند)

علی سیف زاده

دوره 10، شماره 4 ، شهریور 1395، ، صفحه 93-114

چکیده
  سلامت اداری مهم ترین سرمایه برای پیشرفت هر سازمان است و نقطه مقابل آن نیز فساد اداری است که مانع پیشرفت خواهد شد. فساد دورویه دارد. یک رویه آن، ادراکی است که نسبت به فساد در جامعه وجود دارد، یعنی باورهایی که جامعه نسبت به وجود فساد و گستره آن دارد. رویه دیگر، سنجش و ارزیابی فساد و تعیین شاخصه هایی برای آن می باشد. هدف کلی این پژوهش ...  بیشتر

بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و احساس محرومیت نسبی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد)

هادی حسن دوست فرخانی؛ امید رضایی؛ حسن پاکزاد سرداری؛ سعید رضایی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 59-85

چکیده
  در این پژوهش سعی بر آن شده است تا از یک سو، ابتدا مسأله نگرش به فساد اداری (در تقابل با سلامت اداری) در قشر حساس دانشجویان به عنوان گردانندگان بالقوه سمت‌های سازمانی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر، ارتباط آن با مفهوم احساس محرومیت نسبی به عنوان یکی از مفاهیم و نظریات مهم در حوزه انحرافات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. ...  بیشتر