رابطه آگاهی تغذیه ای با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بیرجند

میمنت محمدی؛ هادی پورشافعی

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 88-102

چکیده
  تغذیه مناسب از مهم ترین نیازهای تأمین سلامت جسمی، فکری و به عبارتی رکن اساسی سلامت جامعه است. ارائه رژیم غذایی مناسب به کودکان، نگهداری و توزیع مطلوب، همچنین کنترل محل نگهداری و توزیع مواد غذایی در مدارس بسیار مهم است. لذا پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی می باشد که با هدف بررسی رابطه آگاهی تغذیه‌ای با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ...  بیشتر