بررسی رابطه میان شاخص های فرهنگ سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در اسفراین

محمد حسن بهنام فر؛ فاطمه شاعری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 47-74

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.93137

چکیده
  مشارکت سیاسی که از ضرورت های انکارناپذیر نظام های سیاسی در قرن حاضر به شمار می رود، تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. یکی از این عوامل، فرهنگ و بویژه فرهنگ سیاسی است. هدف از تحقیق حاضر مطالعه ی نقش شاخص های فرهنگ سیاسی بر میزان مشارکت سیاسی است. این پژوهش به روش پیمایش و با مطالعه بر روی 383 نفر از افراد بالای 25 سال ساکن در شهر اسفراین ...  بیشتر