ادبیات و علوم انسانی
بررسی صرفی- نحوی گویش کرمانجی خراسان با تأکید بر نظام های حالت

علی علیزاده؛ محمد تقوی گلیان

دوره 7، شماره 1 ، آذر 1391، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156249

چکیده
  گویش کرمانجی خراسان گونه ای از شاخه شمالی زبان کردی محسوب می شود که بر طبق آمار غیر رسمی حدود 7/1 تا 2 میلیون نفر گویشور در نقاط مختلف خراسان از جمله، قوچان، شیروان، بجنورد، اسفراین، چناران، فاروج، باجگیران، درگز، کلات، لوجی، رائین، جوین، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه  جاجرم و رادکان و به صورت محدود حتی در مشهد بدان تکلم می­کنند. ...  بیشتر