معرّفی یک عقدنامه

محمدتقی راشد محصل

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 195-204

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154420

چکیده
  عقدنامه های ازدواج نمونه ای از اسناد تاریخی است که از طریق مطالعه و بررسی آن می توان به آگاهی های فراوانی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و مذهبی دست یافت. این گونه اسناد همانند سایر مدارک و شواهد در علم تاریخ یعنی نقاشی ها، حجاری ها و کتیبه ها از جایگاه و ارزش ویژه ای برخوردارند. مقاله ی حاضر به معرفی یکی از عقدنامه های بزرگان ناحیه هردنگ ...  بیشتر