معرفی معماری آب انبارهای عهد صفوی شهر سرایان

علی اصغر محمودی نسب

دوره 9، شماره 1 ، آبان 1393، ، صفحه 131-164

چکیده
  شهر سرایان از جمله شهرهای کویری ایران است که همیشه در تنگنای تهیه، حفظ و توزیع آب بوده و ارزش آب در آن بیش از هر جای دیگر احساس می شود؛ به همین دلیل برای رفع این کمبود، آب انبارهایی در سطح شهر ساخته شده تا نیاز ساکنین را برطرف کند. در این پژوهش، شش آب انبار باقی مانده در محلات بافت قدیم شهر سرایان مورد مطالعه قرار می گیرد. پژوهش حاضر براساس ...  بیشتر