بررسی خویشکاری های زنانه در افسانه های بیرجند

کلثوم قربانی؛ سارا جلیلیان

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 81-98

چکیده
  اافسانه ها و قصه های عامیانه یکی از منابع مهم انسان شناسی و جامعه شناسی برای همه  اقوام  است و یکی از پشتوانه های فرهنگی هر ملتی به شمار می رود. افسانه های ایرانی نیز حاوی نکته های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... است. از این رو، نگارندگان در این پژوهش سعی کرده اند تا با بررسی افسانه های بیرجند به این پرسش ها پاسخ دهند ...  بیشتر