مطالعه‌ی زمینه ها و بسترهای شکل گیری فرایند طلاق (مورد مطالعه: شهر مشهد)

محمدباقر آخوندی؛ فاطمه همتی

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 7-29

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.200518.1359

چکیده
   بررسی­های صورت گرفته در خصوص طلاق در مشهد نشان می­دهد که از سال 1390 تاکنون شاهد سیر صعودی طلاق هستیم. به­عنوان مثال، در سال 1390، تعداد طلاق­های ثبت شده 13809 مورد بوده است که در مقایسه با سال گذشته7/3% رشد داشته است. با توجه به آمارهای موجود، مشاهده می­شود که جامعه ما در زمینه طلاق از وضعیت مناسبیبرخوردار نیست و نرخ طلاق سیر صعودی ...  بیشتر