رابطه آگاهی تغذیه ای با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بیرجند

میمنت محمدی؛ هادی پورشافعی

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 88-102

چکیده
  تغذیه مناسب از مهم ترین نیازهای تأمین سلامت جسمی، فکری و به عبارتی رکن اساسی سلامت جامعه است. ارائه رژیم غذایی مناسب به کودکان، نگهداری و توزیع مطلوب، همچنین کنترل محل نگهداری و توزیع مواد غذایی در مدارس بسیار مهم است. لذا پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی می باشد که با هدف بررسی رابطه آگاهی تغذیه‌ای با شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان ...  بیشتر

علوم تربیتی و روانشناسی
تأثیر آشنایی با مهارت های زندگی بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم بیرجند

عصمت میری؛ احمد خامسان؛ محمد رمضانی؛ فریدون رمضانی

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، ، صفحه 157-174

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154979

چکیده
  این پژوهش با هدف آشنایی با مهارت های زندگی و تأثیر آن بر نشاط اجتماعی دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر بیرجند انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مراکز تربیت معلم امام سجاد (ع) و شهید باهنر شهر بیرجند در سال90-89 (438نفر) بودند که دو گروه 39 نفره، به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد ...  بیشتر