رابطه مدیریت استعداد و بهرهوری نیروی انسانی، با توجه به میانجیگری چابکی سازمانیِ کارکنان آموزش و پرورش

سمیه مزگی نژاد؛ هادی پورشافعی؛ زهرا بوشادی

دوره 13، شماره 4 ، شهریور 1398، ، صفحه 117-142

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.152455.1302

چکیده
  یکی از الزامات سازمان‌های نوین، بهره‌وری نیروی انسانی است که این مهم می‌تواند در پرتو مدیریت استعداد و چابکی سازمانی توسعه یابد. با درک این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت استعداد و بهره‌وری نیروی انسانی، با توجه به میانجی‌گری چابکی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش خراسان جنوبی انجام شده است. پژوهش حاضر که به روش پیمایشی ...  بیشتر