مطالعه سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی بر سواد رسانه ای دانشجویان؛ نمونه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز قاینات

محمد حسن شربتیان؛ زهرا اسکندری

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 55-88

چکیده
  سواد رسانه ای مجموعه ای از رویکردهایی است که در برابر برنامه های رسانه ای مخاطبان، حضور فعال دارند و پیام های آن را منتقدانه و مفسرانه پیگیری می کنند. هدف مقاله حاضر، سنجش میزان بهره مندی دانشجویان از سواد رسانه ای است و مطالعه نقش سرمایه فرهنگی و شاخص های آن در افزایش سواد رسانه ای مورد نظر بوده است. چارچوب نظری این پژوهش، ...  بیشتر

بررسی اسنادی خدمات خاندان هردنگی به مزار دهک و نقش آن ها در رسیدگی به موقوفات و امور وابسته به این مزار (1232 تا 1404 ق.)

کمال غوث؛ سالم حسین زاده؛ حمیده جلیلی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 85-118

چکیده
  سابقه وقف و تعیین متولی برای موقوفات و اداره وقفیات اماکن متبرکه و آستانه های مقدسه در ایران به قبل از دوره صفویه بر می گردد. به منظور حراست، حفاظت و صیانت از اموال و املاک موقوفه، نیازمند وجود سرپرست و متولی و ناظر بر موارد وقفی می باشد. رسیدگی به امور دخل و خرج  اموال موقوفه، رعایت موارد مصرف برحسب نیات واقفان و دوام موارد وقفی ...  بیشتر

بررسی رابطه ی حکام قاینات با اسحاق زایی ها و تأثیر آن بر تجزیه ی لاش و جوین از ایران در دوره ی قاجار

علی نجف زاده

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 103-130

چکیده
  اسحاق زایی ها از قبایل ابدالی بودند که در اطراف قندهار زندگی می کردند و همزمان با تثبیت حکومت قاجار و قدرت گرفتن محمود شاه، بر لاش و جوین مسلط شدند و شاه پسندخان توانست قلعه های لاش و جوین را بازسازی کند. سردار احمدخان اسحاق زایی همزمان با میرعلمخان حاکم قاینات، قدرت این خاندان را به اوج رساند. اگرچه او در جنگ قاجارها و افغان ها قلمروش ...  بیشتر

تاریخ اسلام
بررسی رابطه شوکت المک دوم با مستخدمان بلژیکی در ایران طی سالهای 1332- 1330 قمری

علی نجف زاده

دوره 6، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 161-187

https://doi.org/10.22034/fakh.2013.156019

چکیده
  محمد ابراهیم شوکت­الملک دوم پس از تثبیت قدرت، کمتر مایل به نفوذ عوامل حکومت مرکزی در حوزه قدرت خود بود و مأموران مالیه­ای که زیر نظر مستخدمان بلژیکی خزانه­داری، وزارت مالیه و گمرکات بودند را مخل حکومت­داری خود می­پنداشت. به همین جهت میرزا ابراهیم خان رئیس اداره مالیه بیرجند چند ماه پس از ورود به بیرجند کشته شد و همین امر واکنش ...  بیشتر