بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد)

حاجیه رجبی فرجاد؛ مصطفی اکرمی

دوره 12، شماره 3 ، خرداد 1397، ، صفحه 87-118

چکیده
  هدف پژوهش، تعیین رابطه جامعه پذیری سازمانی و مسؤولیت پذیری اجتماعی در سازمان فرهنگی شهرداری مشهد بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سازمان فرهنگی شهرداری مشهد می باشد که 280 نفر بوده و با توجه به جدول مورگان، تعداد 162 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب ...  بیشتر