ادبیات و علوم انسانی
کتابخانه های هرات عهد تیموری و نقش آن در شکوفایی و ارتقاء علم و دانش

محسن پرویش؛ عبدالرفیع رحیمی

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، ، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154526

چکیده
  دوران زمامداری جانشینان تیمور (807-911 ق.) را باید دوران اوج و شکوه کتابخانه ها دانست. یکی از مراکز آموزشی دوره تیموریان، کتابخانه ها بودند که در این دوره از رونق فراوانی برخوردار بودند. از آن جا که کتاب و ایجاد کتابخانه قبل از اختراع چاپ به رواج خط و هنر خوشنویسی بستگی تام داشت، بنابراین هر وقت که از طرف سران و زعمای حکومت و مردم اقبال و ...  بیشتر

تاریخ اسلام
بررسی تطبیقی اوضاع اقتصادی- اجتماعی شهرهای نیشابور و تربت جام در دوره تیموریان

راضیه فرستاده؛ زهرا شبانی ثانی

دوره 7، شماره 4 ، شهریور 1392، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154663

چکیده
  تیمورگورکانی و فرزندانش به آبادانی شهرها اهمیت می دادند و به خلق آثار ماندگار و باشکوه بسیاری  پرداختند. در حالی که توجه تیموریان به عمران برخی از شهرها نسبتاً خوب بود، اما در نواحی دیگر به اندازه کافی در این خصوص رسیدگی نمی شد. پس از مرگ تیمور، تاخت و تازهای امیرزاده گان و ترکان قراقویونلو و آق قویونلو ثبات سیاسی را در ایران از بین ...  بیشتر