اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی، بر کاهش تعارض های والد - فرزند در دانش آموزان شهرستان شیروان

محمد کرمی؛ شهرام محمدخانی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 127-151

https://doi.org/10.22034/fakh.2019.93119

چکیده
  یکی از مؤلفه های کارآیی خانواده، پرورش صحیح فرزندان و برقراری ارتباط مؤثر بین اعضای خانواده است. کیفیت روابط خانوادگی تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت روابط صمیمانه فرزندان با دیگران دارد. گاهی والدین هنگام پرورش فرزندان با نافرمانی آنان و مخالفت با خواسته های خود مواجه می شوند که این امر موجب تعارض بین آنها می گردد. از این رو این سؤال ...  بیشتر

اثر نظم اجتماعی خُرد در خانواده بر اقدامات زمینه ساز طلاق به واسطه ی کشمکش مطالعه موردی: فرزندان شاهد مشهد

مریم اسکافی؛ حمید مسعودی

دوره 11، شماره 1 ، آذر 1395، ، صفحه 63-84

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیر ابعاد چهارگانه نظم خرد به واسطة ابعاد دوگانه کشمش بین زوجین، بر طلاق است. چارچوب نظری تحقیق نظریه ترکیبی نظم خُرد چلبی (برگرفته از نظریه پارسونز) و نظریه تقابل اجتماعی زیمل است که در آن، خانواده به عنوان نظامی اجتماعی درنظر گرفته شده و دارای چهار خرده نظام همدلی، همفکری، همبختی و همگامی مشترک است. ...  بیشتر