مدل‌سازی حکمرانی شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان داخلی (مورد مطالعه: شهر مشهد)

تانیا نیکو خصال؛ حمید عرفانیان خانزاد؛ مسعود احمدی

دوره 15، شماره 4 ، شهریور 1400، ، صفحه 151-179

https://doi.org/10.22034/fakh.2021.273461.1453

چکیده
  حکمرانی شبکه­ای، فضاهای جدیدی از حکومت را، با رفع دوگانگی­های سنتی دولت و جامعه فراهم کرده­است که از طریق بسیج دانش، منابع شهروندان مسئول، نهادهای جامعه مدنی، سازمان­های عمومی و شرکت­های خصوصی امکان­پذیر می­شود. هدف از پژوهش حاضر، مدل­سازی حکمرانی شبکه­های اجتماعی داخلی است. روش تحقیق ترکیبی، مبتنی بر تحقیق آمیخته ...  بیشتر