اجرای برنامه‌ی اصلاحات ارضی در شهرستان بیرجند (دهه‌ی 1340ه.ش)

رابیه بیدبرگ؛ زهرا علیزاده بیرجندی؛ الهام ملک زاده

دوره 8، شماره 1 ، آذر 1392، ، صفحه 23-56

https://doi.org/10.22034/fakh.2014.154515

چکیده
  در آغاز دهه ی 1340 ش. برنامه ی اصلاحات ارضی در ایران اجرا شد، نظام زمین داری را دگرگون ساخت و روابط ارباب رعیتی تحت الشعاع آن قرار گرفت. اجرای این برنامه، روستاییان را صاحب زمین نمود و آنان را از زیر سلطه ی ارباب درآورد و روستاییان را مالک زمین هایی نمود، که روی آن کار می کردند. دولت ایران در دوره ی پهلوی دوم (محمدرضا شاه) تحت فشار آمریکا ...  بیشتر