تحلیلی بر نگرش‌های عاشوراپژوهی در آثار خاندان آیتی بیرجندی

محمد ولی پور

دوره 14، شماره 4 ، شهریور 1399، ، صفحه 149-170

https://doi.org/10.22034/fakh.2020.248269.1423

چکیده
  واقعه‌ عاشورا در تاریخ اسلام ازجمله حوادث اثرگذاری است که کتب زیادی پیرامون آن نگاشته شده است. مطالعه و تحلیل آثار عاشورایی از جهات گوناگون در خور توجه است؛ یکی از موارد مهم، تحلیل نگرش‌ها و بررسی نوع گفتمان­های موجود در این آثار است. نویسندگان واقعه‌ طف در بیان چگونگی این حادثه و شرح احوال و شخصیت یاران امام‌حسین (ع) دیدگاه‌های ...  بیشتر